Bivalirudin "Reig Jofre"

B01AE06
 
 
Antitrombotisk middel. Direkte og specifik trombinhæmmer.

Anvendelsesområder

Antikoagulans til patienter, som skal have foretaget perkutan koronar intervention (PCI), herunder patienter med myokardieinfarkt med ST-elevation (STEMI), som skal have foretaget primær PCI, eller med non ST-elevationsinfarkt (non-STEMI) og ustabil angina pectoris (UAP) i tilfælde af akut eller tidligt indgreb. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 250 mg bivalirudin. 

Doseringsforslag

PCI 

 • Bolus. 0,75 mg/kg legemsvægt i.v. efterfulgt af infusion af 1,75 mg/kg legemsvægt/time i.v. og som minimum til afsluttet PCI.
 • Infusionen kan forlænges i op til 4 timer efter PCI.
 • Efter seponering af infusionen på 1,75 mg/kg legemsvægt/time kan en reduceret infusionsdosis på 0,25 mg/kg legemsvægt/time fortsættes i 4-12 timer, hvis det er klinisk relevant.

 

Non-STEMI og UAP 

 • Bolus. 0,1 mg/kg legemsvægt i.v. efterfulgt af i.v. infusion af 0,25 mg/kg legemsvægt/time.
 • Ved fortsat medicinsk behandling kan infusionen forlænges i op til 72 timer.
 • Se endvidere speciallitteratur.

 

Bemærk 

 • Behandling med bivalirudin kan påbegyndes 30 min. efter seponering af ufraktioneret heparin eller 8 timer efter seponering af lav-molekylært heparin.
 • Bør administreres sammen med acetylsalicylsyre og clopidogrel. I stedet for clopidogrel kan anvendes ticagrelor eller prasugrel.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for blødning. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  PCI: Infusionshastigheden efter bolus nedsættes til 1,4 mg/kg/time.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning eller øget blødningsrisiko
 • Kendt overfølsomhed over for hirudin
 • Svær ukontrolleret hypertension
 • Subakut bakteriel endocarditis.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal observeres omhyggeligt for tegn på blødning. Ved blødning eller mistanke herom skal behandlingen standses.
 • Samtidig anvendelse af antikoagulantia kan forventes at øge blødningsrisikoen, tæt monitorering tilrådes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Mindre blødning
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning og smerte ved indstiksstedet
Hud og subkutane væv Purpura
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Melæna Gingival blødning, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Vaskulære sygdomme Alvorlig blødning, Hypotension, Hæmatom
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Bradykardi, Myokardieinfarkt Takykardi
Øre og labyrint Øreblødning
Øjne Intraokulær blødning
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Pseudoaneurisme, Trombose  (i stent), Trombose

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4260

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Hæmodialyse kan anvendes ved alvorlig forgiftning. 

Farmakodynamik

Bindes direkte til både frit og fibrinbundet trombin. Herved inaktiveres trombin. Trombinhæmningen er reversibel, idet bivalirudin langsomt nedbrydes af trombin og andre proteaser. 

Efter i.v. injektion indtræder virkningen øjeblikkeligt. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til aminosyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 25 minutter.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,6-6 efter opløsning af pulveret (dvs. i koncentrat til infusionsvæske). 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 5 ml sterilt vand under forsigtig vending af hætteglasset. Koncentrat til infusionsvæske indeholder 50 mg/ml.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.
 • 5 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes til 50 ml med isotonisk glucose- eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Brugsfærdig infusionsvæske indeholder 5 mg/ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

ikke blandes med alteplase, amiodaron, amphotericin B, diazepam, reteplase, streptokinase og vancomycin. 

 

Holdbarhed 

 • Den koncentrerede opløsning
  • Kemisk holdbar i højst 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Kemisk holdbar i højst 24 timer opbevaret ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
  • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 250 mg 464802
10 stk.
30.836,85 3.083,69 3.083,69

Referencer

4260. Young SK, Al-Mondhiry HA, Vaida SJ. Successful use of argatroban during the third trimester of pregnancy: case report and review of the literature. Pharmacotherapy. 2008; 28:1531-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19025434 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...