Trisenox

L01XX27
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret lav/intermediær risiko akut promyelocyt-leukæmi (APL) (leukocyttal ≤ 10 mia/l) i kombination med all-trans-retinoinsyre (ATRA).
 • Recidiverende/refraktær APL, hvor den tidligere behandling skal have omfattet et retinoid samt kemoterapi.

Translokation (15;17) og/eller fusionsgen PML/RARα skal være til stede. 

Arsentrioxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg arsentrioxid. 

Doseringsforslag

Nydiagnosticeret APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 60 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 4 ugers behandling efterfulgt af 4 ugers pause. Denne 8-ugers cyklus gives i alt 4 gange.

 

Recidiverende/refraktær APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 50 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 5 ugers behandling. Behandlingen skal påbegyndes 3-4 uger efter afslutning af induktionsbehandlingen.

 

Bemærk

 • Gives som i.v. infusion over 1-2 timer, evt. forlænget til højst 4 timer ved vasomotoriske reaktioner.
 • Behandlingen afbrydes ved levertoksicitetsgrad ≥ 3, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 18 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 5 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt-aktiveringssyndrom kan optræde. Det er en akut tilstand karakteriseret ved feber og væskeretention inkl. vægtøgning, lungeinfiltrater, perikadie- og pleuraekssudater og kan være dødeligt. Ved tegn på dette skal arsentrioxid afbrydes, og behandling med glukokortikoid påbegyndes. Arsentrioxid kan genoptages, når symptomer er regredieret (se produktresumé).
 • Arsentrioxid kan forlænge QT-intervallet.
  Monitorering af S-elektrolyter og ekg (QT-interval) anbefales.
  Tidligere behandling med antracykliner kan øge risikoen. Igangværende behandling med lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, bør seponeres inden behandlingsstart. Se produktresumé.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet ALAT/ASAT
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni Leukocytose
Hjerte Perikardiel ekssudation, Ventrikulær ekstrasystoli
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Kulderystelser
Immunsystemet Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Ketoacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Kramper
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Pleuritis
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Hypotension, Lungeblødning, Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Ventrikulær takykardi
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nervesystemet Encefalopati
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni, Pneumonitis
Vaskulære sygdomme Væskeretention

Interaktioner

Anden medicin sammen med Trisenox

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Mænd bør anvende sikker kontraception under behandlingen og 3 måneder efter afsluttet behandling. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Chelatbinding af arsen med penicillamin i daglige orale doser ≤ 1 g kan overvejes ved tegn på alvorlig forgiftning, fx kramper, muskelsvækkelse og konfusion. Dimercaprol 3 mg/kg legemsvægt i.m. hver 4. time kan anvendes i tilfælde, hvor oral administration ikke er mulig. 

Penicillamin og dimercaprol er ikke markedsført i Danmark, men kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke endeligt klarlagt. Arsentrioxid fremkalder morfologiske ændringer og DNA-fragmenteringsegenskaber, som er karakteristisk for apoptose ved NB4-humane promyelocyt-leukæmi-celler in vitro. Arsentrioxid skader og nedbryder desuden PML/RAR-alfa. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen > 5,7 l/kg,
 • Akkumuleres hovedsageligt i lever, nyrer og hjerte og i mindre grad i lunger, hår og negle.
 • Eliminationen forløber bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-14 timer.
 • Ca. 15 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,5-8,5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af arsen bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med eller indgives i samme slange samtidig med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 72 timer i køleskab (2-8ºC) eller 24 timer ved stuetemperatur (15-30 ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 075679
10 x 6 ml
47.572,20 792,87

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

20.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...