Zevtera

J01DI01
 
 

Anvendelsesområder

 • Hospitalserhvervet pneumoni (HAP) undtagen ventilatorassocieret pneumoni (VAP)
 • Samfundserhvervet pneumoni (CAP).

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg ceftobiprol (som ceftobiprolmedocarilnatrium). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 500 mg i.v. over 2 timer hver 8. time

 

Unge ≥ 12 år < 18 år 

 • ≥ 50 kg: 500 mg i.v. over 2 timer hver 8. time
 • < 50 kg: 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 8. time

 

Børn, spædbørn ≥ 3 måneder < 12 år 

 • ≥ 33 kg: 500 mg i.v. over 2 timer hver 8. time
 • < 33 kg: 15 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 8. time

 

Nyfødte (født til tiden) og spædbørn < 3 måneder 

 • ≥ 4 kg: 15 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time
 • < 4 kg: 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time

 

Nyrefunktion med supranormal GFR 

 • GFR > 150 ml/min. Det anbefales at forlænge infusionstiden til 4 timer.

 

Bemærk: 

 • Efter mindst 3 dages behandling af CAP kan skift til oralt antibiotikum overvejes.
 • Erfaring savnes vedr. for tidligt fødte børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Voksne 

  Nyresygdom i slutstadiet. 250 mg i.v. over 2 timer hver 24. time. Gives efter en eventuel hæmodialyse. 

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne 

  • 250 mg i.v. over 2 timer hver 12. time.

   

  Unge ≥ 12 år < 18 år 

  • 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time (maksimal dosis 250 mg).

   

  Børn ≥ 6 år < 12 år 

  • 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 24. time (maksimal dosis 250 mg).

   

  Børn, spædbørn ≥ 3 måneder < 6 år 

  • 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 24. time.

   

  Nyfødte (født til tiden) og spædbørn < 3 måneder (kropsvægt ≥ 4 kg) 

  • 15 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 24. time.

   

  Nyfødte (født til tiden) og spædbørn < 3 måneder (kropsvægt < 4 kg)  

  • 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 24. time.

   

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne 

  • 500 mg i.v. over 2 timer hver 12. time.

   

  Unge, børn ≥ 6 år < 18 år 

  • 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time.

   

  Børn, spædbørn ≥ 3 måneder < 6 år 

  • 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time.

   

  Nyfødte (født til tiden) og spædbørn < 3 måneder (kropsvægt ≥ 4 kg) 

  • 15 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time.

   

  Nyfødte (født til tiden) og spædbørn < 3 måneder (kropsvægt < 4 kg) 

  • 10 mg/kg legemsvægt i.v. over 2 timer hver 12. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Forsigtighed ved patienter med præeksisterende krampelidelser.
 • Hypovolæmi bør korrigeres for at undgå udfældning i distale tubuli.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af HAP eller CAP hos patient, som er/har:
  • HIV-positive
  • Neutropeni
  • Immunkompromitterede
  • Myelosuppression.
 • I sjældne tilfælde kan ceftobiprol give falsk resultat af non-enzymatisk uringlucosetest, non-enzymatisk kreatinintest og Coombs test.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (500 mg) indeholder 1,3 mmol natrium, som svarer til 76 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder urticaria)
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner  (herunder vulvovaginale, orale og kutane)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer  (herunder ALAT, ASAT, LDH, alkaliske fosfataser)
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt  (herunder papuløst, makupapuløst)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytose
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis Smerter i svælg og strube
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Agitation  (herunder angst, panikangst, mareridt) Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Undersøgelser Positiv Coombs' test

Interaktioner

Erfaring savnes pga. manglende studier. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Ceftobiprol har effekt over for:
  • Grampositive bakterier, fx:
   • Staphylococcus aureus (inkl. meticillinresistente)
   • Streptococcus pneumoniae
  • Gramnegative bakterier, fx:
   • Escherichia coli
   • Klebsiella pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Ceftobiprolmedocarilnatrium er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i plasma.
 • Fordelingsvolumen 0,26 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 83 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 4,5-5,5 i brugsfærdig infusionsvæske. 

Håndtering

 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • For tilberedning af koncentrat til infusionsvæske henvises der til gældende produktresumé samt til medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Pulver til koncentrat til infusionsvæske
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Koncentrat til infusionsvæske
  • Er kemisk og fysisk holdbar i højst 1 time ved 25°C og højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.
  • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Holdbarhedstiden afhænger af flere faktorer og omfatter tiden fra tilberedning af koncentrat til infusionsvæske til og med afsluttet infusion, som tager 2 timer.
  • Må ikke fryses.
  • Kemisk og fysisk holdbarhed er anført i tabellen, men infusionsvæsken bør anvendes straks:

Brug hos voksne og unge ≥ 12 år (2 mg/ml ceftobiprol): Samlet tid, hvor rekonstitution og infusion skal fuldføres 

 

Infusionsvæske  

anvendt til fortynding  

 

Brugsfærdig infusionsvæske opbevaret ved 25ºC  

 

Brugsfærdig infusionsvæske opbevaret i køleskab (2-8º)  

 

Beskyttet mod lys 

 

Ikke beskyttet mod lys 

 

Beskyttet mod lys 

 

Isotonisk natrium-chlorid 

 

24 timer 

 

8 timer 

 

96 timer 

 

Isotonisk glucose 

 

12 timer 

 

8 timer 

 

96 timer 

 

Ringer-lactat 

 

24 timer 

 

8 timer 

 

ikke afkøles 

 

Brug hos børn, spædbørn og unge < 12 år (4 mg/ml ceftobiprol): Samlet tid, hvor rekonstitution og infusion skal fuldføres 

 

Infusionsvæske  

anvendt til fortynding  

 

Brugsfærdig infusionsvæske opbevaret ved 25ºC  

 

Brugsfærdig infusionsvæske opbevaret i køleskab (2-8º)  

 

Ikke beskyttet mod lys 

 

Beskyttet mod lys 

 

Isotonisk natrium-chlorid 

 

8 timer 

 

8 timer 

 

Isotonisk glucose 

 

12 timer 

 

24 timer 

 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 461122
10 stk.
6.180,85 618,09 1.854,44
 
 

Revisionsdato

23.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...