Paclitaxel "Accord"

L01CD01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, som enkeltstof- eller kombinationsbehandling. Bruges specielt ved urologisk cancer, brystkræft, gynækologisk cancer og lungecancer. 


Paclitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 6 mg paclitaxel. 

Doseringsforslag

 • Monoterapi. 175 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 3 timer. Gentages efter 3 uger.
 • Kombinationsbehandling. 135-175 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 3 timer.

 

Bemærk: 

 • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerance og under hensyntagen til den inducerede neutropeni og trombocytopeni, som kan kræve dosisreduktion.
 • Pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner skal alle patienter præmedicineres med glukokortikoid, antihistamin og H2-receptorantagonist (der er i øjeblikket ingen H2-receptorantagonister på markedet i DK, og det er derfor nødvendigt at søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse).
 • Vær opmærksom på, at paclitaxel findes i flere formuleringer, fx micellær og albuminbundet. De forskellige formuleringer af paclitaxel kan ikke erstatte hinanden.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, især polyoxyleret ricinusolie
 • Svær overfølsomhed for taxaner pga. risiko for krydsallergi. Der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel.

Forsigtighedsregler

 • Vær opmærksom på, at paclitaxel findes i flere formuleringer, fx micellær og albuminbundet. De forskellige formuleringer af paclitaxel kan ikke erstatte hinanden.
 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner (åndenød, behandlingskrævende hypotension, angioødem og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, symptomatisk behandling indledes, og patientens eventuelle næste behandling gives efter specielle retningslinjer. Svagere, forbigående reaktioner (rødmen, hudreaktioner, åndenød, hypotension eller takykardi) kræver ikke afbrydelse af behandlingen.
 • Forsigtighed ved knoglemarvsinsufficiens, og hyppig kontrol af leukocyt- og trombocyttal bør foretages.
 • Ved udvikling af betydelige kardielle ledningsforstyrrelser indledes passende behandling, og kontinuerlig overvågning af hjertet bør institueres under påfølgende behandling med paclitaxel.
 • Hyppig kontrol af vitale parametre, specielt i den første time af paclitaxelinfusionen, anbefales.
 • I alvorlige tilfælde af perifer neuropati anbefales 20 % dosisreduktion for de følgende paclitaxelbehandlinger.
 • Ved nedsat syn bør der udføres komplet oftalmologisk undersøgelse. Der er rapporteret om cystoidt maculaødem (CMO) hos patienter i behandling med paclitaxel.
 • Alkoholindhold. Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 50 % v/v alkohol. 1 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 0,39 g alkohol, der svarer til ca. 3,3 % af én genstand

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati
Hud og subkutane væv Alopeci Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Negleforandringer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope, Tromboflebitis, Trombose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation, Iskæmisk colitis, Pancreatitis, Peritonitis, Tarmobstruktion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose, Pleuraekssudat, Pneumoni, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Myelodysplastisk syndrom
Hjerte Atrieflimren, Supraventrikulære arytmier
Øre og labyrint Høretab, Ototoksicitet, Tinnitus
Øjne Opticus neuritis
Mave-tarm-kanalen Ascites, Paralytisk ileus, Pseudomembranøs colitis Obstipation, Øsofagitis
Lever og galdeveje Levercellenekrose
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut myeloid leukæmi
Nervesystemet Ataksi, Encefalopati, Hepatisk encefalopati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Øjne Glaslegemeuklarhed, Lysfænomener, Maculaødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi
Vaskulære sygdomme Flebitis

Interaktioner

 • Paclitaxel bør indgives før cisplatin, når disse stoffer anvendes samtidig, Hvis paclitaxel indgives efter cisplatin, reduceres clearance af paclitaxel med ca. 20 %.
 • Paclitaxel metaboliseres via CYP2C8 og CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med potente hæmmere af CYP3A4, fx fluconazol. Samtidig behandling med clopidogrel øger risikoen for neuropati udløst af paclitaxel (4740) (4741) - formodentlig som følge af CYP2C8-hæmning, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
Referencer: 4740, 4741

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fremmer dannelsen af mikrotubuli fra tubulin-dimerer og stabiliserer mikrotubuli ved at hindre depolymerisation. Dette medfører hæmning af den normale dynamiske reorganisering af det mikrotubulære netværk, som er essentielt for cellens nødvendige funktioner i interfase og mitose. Desuden induceres dannelsen af unormale grupperinger af mikrotubuli gennem hele cellecyklus og under mitosen. Resistensudvikling forekommer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP2C8 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen forløber bifasisk med terminal plasmahalveringstid 3-53 timer.
 • Non-lineær farmakokinetik, idet 30 % dosisøgning øger maksimal plasmakoncentration med 75 % og biotilgængeligheden med 81 %.
 • Ca. 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 3,0-5,5. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller blandinger heraf til en koncentration på 0,3-1,2 mg/ml. Efter tilberedning kan opløsningen være uklar. Dette skyldes indholdet af polyoxyleret ricinusolie, og uklarheden kan ikke bortfiltreres. 


Infusionsteknik 

Paclitaxel skal infunderes via et "in-line" filter (≤ 0,22 mikrometer).
Bemærk: Infusionsvæsken bør opbevares i polyvinyl (PVC)-fri emballage og infunderes gennem polyethylen-coatede infusionssæt, da indholdet af polyoxyleret ricinusolie kan bevirke phthalat-udvaskning fra PVC-materiale. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af paclitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Koncentrat til infusionsvæske er fysisk og kemisk holdbar i højst 28 dage ved højst 25°C efter første perforering af proppen i et hætteglas.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 075626
16,7 ml
1.359,50 81,41
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 539629
25 ml
2.026,85 81,07
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 389475
50 ml
2.964,85 59,30

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4740. Agergaard K, Mau-Sørensen M, Stage TB et al. Clopidogrel-Paclitaxel Drug-Drug Interaction: A Pharmacoepidemiologic Study. Clin Pharmacol Ther. 2017; 102(3):547-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28224612 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4741. Bergmann TK, Filppula AM, Launiainen T et al. Neurotoxicity and low paclitaxel clearance associated with concomitant clopidogrel therapy in a 60-year-old Caucasian woman with ovarian carcinoma. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81(2):313-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446447 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...