Vinorelbin "Accord"

L01CA04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Metastaserende bryst- og lungecancer. 

 

Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg vinorelbin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Monoterapi
  • Voksne. Sædvanligvis 25-30 mg/m2 legemsoverflade (dog højst 60 mg) i.v. 1 gang ugentlig.
 • Kombinationsterapi
  • Voksne. 25-30 mg/m2 legemsoverflade (dog højst 60 mg) 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge.

Bemærk: 

 • Infusionsvæsken må kun anvendes intravenøst.
 • Paravenøs injektion kan give nekrose.
 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Ved brug af infusionsvæsken er set pulmonal toksicitet, herunder svær akut bronkospasme, interstitiel pneumonitis og akut respiratorisk distress syndrom (som kan optræde 3-8 dage efter intravenøs administration af vinorelbin). Infusionen afbrydes straks ved udvikling af uforklarlig dyspnø eller andre tegn på pulmonal toksicitet.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Feber, Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Neurologiske forstyrrelser  (fx tab af senereflekser)
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Paralytisk ileus
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbesmerter
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Pancytopeni
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Ataksi, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (kun efter i.v. administration)*
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi Hyperpigmentering

* Gælder ved brug af infusionsvæske: Akut respiratorisk distress syndrom kan være fatalt. Se præparatets Forsigtighedsregler. 

Det er meget sjældent set kompliceret septikæmi , med dødelig udgang. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Vinorelbin "Accord"
 • Vinorelbin metaboliseres via CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af dette enzym kan muligvis påvirke omsætningen af vinorelbin. Samtidig behandling med itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus, og kombinationen bør undgås.
 • Vinorelbin hæmmer absorptionen af phenytoin, og kan muligvis påvirke oral antikoagulationsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Binding til trombocytter ca. 78 %.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk. Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • < 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40 %. Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-4. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinorelbin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Til infusion (6-10 min.) anvendes 20-50 ml. 

Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved højst 25°C men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 054238
1 ml
343,90 343,90
(NBS) (Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 584287
5 ml
1.672,25 334,45

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

31.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...