Rapibloc

C07AB14
 
 

Korttidsvirkende β1-selektivt β-receptorblokerende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg landiololhydrochlorid.  

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg landiololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Injektionsvæske 

 • Initialt 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt i.v. i stor, central eller perifer vene.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 0,2-0,3 mg/kg legemsvægt.
 • Kan gentages efter behov til maksimalt 100 mg/kg legemsvægt pr. døgn.

Advarsel: Koncentrat til injektionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

 

Infusionsvæske 

 • Sædvanlig startdosis 10-40 mikrogram/kg legemsvægt/minut som kontinuerlig intravenøs infusion.
 • Ved behov for hurtig virkning kan bolus på 100 mikrogram/kg legemsvægt /min overvejes.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 80 mikrogram/kg legemsvægt/minut i et begrænset tidsrum. Maksimal daglig dosis 57,6 mg/kg legemsvægt.
 • Der er begrænset erfaring med infusion > 24 timer.

 

Ved skift til anden behandling, fx orale antiarytmika 

 • Inden for den første time efter første dosis alternativt lægemiddel reduceres landiolol-infusionshastigheden med 50 %.
 • Efter administration af næste dosis alternativt lægemiddel skal patientens respons overvåges, og ved tilfredsstillende regulering i den første time afbrydes landiolol-infusion.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. begrænset datamængde. Se evt. produktresume.
 • Kontinuerlig monitorering af ekg og blodtryk anbefales.

Nedsat leverfunktion

Lavere initialdosis anbefales ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær bradykardi (under 50 slag/minut)
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Svær hypotension
 • Dekompenseret hjertesvigt
 • Pulmonal hypertension
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Akut astmaanfald
 • Svær metabolisk acidose, som ikke kan korrigeres.

Forsigtighedsregler

 • Diabetes mellitus, da β-blokkere kan maskere symptomer på hypoglykæmi
 • Præ-ekscitationssyndrom i kombination med atrieflimren, da en β-blokade af AV-knuden kan udløse ventrikelflimren
 • AV-blok af 1. grad
 • Prinzmetals angina
 • Kongestivt hjertesvigt
 • Supraventrikulær arytmi
 • Forsigtighed ved fæokromocytom og kun efter forudgående behandling med alfa-blokkere
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom og claudicatio intermittens.
 • Alkoholindhold. Koncentrat til injektionsvæske indeholder op til 0,67 g alkohol pr. enkeltdosis (70 kg), og dette svarer til ca. 6 % af én genstand.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjertestop.
Leverpåvirkning.
Ekg-forandringer.
Hyponatriæmi.
Lungeødem, Pneumoni, Sinusarrest.
Cerebral iskæmi, Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Atrieflimren, AV-blok, Grenblok, Myokardieinfarkt, Supraventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Hypoxi.
Breddeforøget QRS-kompleks, Glucosuri.
Hyperglykæmi.
Kramper.
Akut nefropati, Nyresvigt, Oliguri.
Astma, Bronkospasme, Dyspnø.
Erytem.
Cerebrovaskulære tilfælde, Kredsløbskollaps.

Interaktioner

 • Må ikke anvendes samtidig med verapamil eller diltiazem ved AV-overledningsabnormiteter.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre antihypertensiva eller midler, som kan forårsage bradykardi, da virkningerne af landiolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kombination med antidiabetika kan påvirke den blodsukkersænkende effekt og sløre hypoglykæmiske symptomer.
 • Kan øge den hypotensive effekt af inhalationsanæstetika.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig behandling med NSAID.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af amisulprid, tricykliske antidepressiva, barbiturater og clonidin.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre behov for højere dosering af adrenalin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer selektivt hjertets β1-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører en langsommere overledning og forlængelse af AV-knudens refraktærperiode. Hurtig indsættende virkning af ultrakort varighed.  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i plasma til 2 inaktive metabolitter.
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske: pH 6,2-6,6  

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske 2 mg/ml 

2 ml koncentrat til injektionsvæske fortyndes med 8 ml af en af flg. væsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid
 • Ringer-lactat-infusionsvæske.

 

Tilberedning af infusionsvæske 6 mg/ml  

Pulveret i et hætteglas opløses i 50 ml af en af flg. væsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid- infusionsvæske
 • Ringer-lactat- infusionsvæske.

 

Forligelighed 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.  

Holdbarhed

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske: 

 • Er kemisk og fysisk holdbar i 24 timer ved 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Landiololkonc. til injektionsvæske, opl.  20 mg/2 mlpulver til infusionsvæske, opl.  300 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Hydroxypropylbetadex : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Dinatriumphosphat : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Ethanol : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Kaliumchlorid : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Kaliumdihydrogenphosphat : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Macrogoler : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Mannitol : pulver til infusionsvæske, opl. 300 mg
Natriumchlorid : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Sterilt vand : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml 051775
5 x 2 ml
1.710,20
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 300 mg 119013
1 stk.
2.912,60
 
 

Revisionsdato

19.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...