Rapibloc

C07AB14
 
 

Korttidsvirkende β1-selektivt β-receptorblokerende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg landiololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Injektionsvæske 

 • Initialt 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt i.v. i stor, central eller perifer vene.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 0,2-0,3 mg/kg legemsvægt.
 • Kan gentages efter behov til maksimalt 100 mg/kg legemsvægt pr. døgn.

 

Infusionsvæske 

 • Sædvanlig startdosis 10-40 mikrogram/kg legemsvægt/minut som kontinuerlig intravenøs infusion.
 • Ved behov for hurtig virkning kan bolus på 100 mikrogram/kg legemsvægt /min overvejes.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 80 mikrogram/kg legemsvægt/minut i et begrænset tidsrum. Maksimal daglig dosis 57,6 mg/kg legemsvægt.
 • Der er begrænset erfaring med infusion > 24 timer.

 

Ved skift til anden behandling, fx orale antiarytmika 

 • Inden for den første time efter første dosis alternativt lægemiddel reduceres landiolol-infusionshastigheden med 50 %.
 • Efter administration af næste dosis alternativt lægemiddel skal patientens respons overvåges, og ved tilfredsstillende regulering i den første time afbrydes landiolol-infusion.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. begrænset datamængde. Se evt. produktresume.
 • Kontinuerlig monitorering af ekg og blodtryk anbefales.

Nedsat leverfunktion

Lavere initialdosis anbefales ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær bradykardi (under 50 slag/minut)
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Svær hypotension
 • Dekompenseret hjertesvigt
 • Pulmonal hypertension
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Akut astmaanfald
 • Svær metabolisk acidose, som ikke kan korrigeres.

Forsigtighedsregler

 • Diabetes, da β-blokkere kan maskere symptomer på hypoglykæmi
 • Præ-ekscitationssyndrom i kombination med atrieflimren, da en β-blokade af AV-knuden kan udløse ventrikelflimren
 • AV-blok af 1. grad
 • Prinzmetals angina
 • Kongestivt hjertesvigt
 • Supraventrikulær arytmi
 • Forsigtighed ved fæokromocytom og kun efter forudgående behandling med alfa-blokkere
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom og claudicatio intermittens.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjertestop Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Pneumoni, Sinusarrest
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi, Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Atrieflimren, AV-blok, Grenblok, Myokardieinfarkt, Supraventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Belægninger på tungen, Dårlig ånde
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Feber, Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Breddeforøget QRS-kompleks, Glucosuri Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Nyresvigt, Oliguri
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Koldsved
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Kredsløbskollaps Hedeture

Interaktioner

 • Må ikke anvendes samtidig med verapamil eller diltiazem ved AV-overledningsabnormiteter.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre antihypertensiva eller midler, som kan forårsage bradykardi, da virkningerne af landiolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kombination med antidiabetika kan påvirke den blodsukkersænkende effekt og sløre hypoglykæmiske symptomer.
 • Kan øge den hypotensive effekt af inhalationsanæstetika.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig behandling med NSAID.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af amisulprid, tricykliske antidepressiva og barbiturater.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre behov for højere dosering af adrenalin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer selektivt hjertets β1-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører en langsommere overledning og forlængelse af AV-knudens refraktærperiode. Hurtig indsættende virkning af ultrakort varighed.  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i plasma til 2 inaktive metabolitter.
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske: pH 6,2-6,6  

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 6 mg/ml  

Pulveret i et hætteglas opløses i 50 ml af en af flg. væsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • Ringer-lactat-infusionsvæske.

 

Forligelighed 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.  

Holdbarhed

Brugsfærdig infusionsvæske: 

 • Er kemisk og fysisk holdbar i 24 timer ved 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 300 mg 119013
1 stk.
2.901,85 2.901,85
 
 

Revisionsdato

24.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...