Ropivacaine "BioQ"

N01BB09
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til infusion.  

Anvendelsesområder

Analgesi: Epidural infusion ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler. 

Ropivacain bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til regional analgesi. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i administrationssystem. 1 ml indeholder 2 mg ropivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 

Bemærk: 

 • Til perineural brug og infiltration.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for lokalanalgetika af amidtypen.
 • Intravenøs regional analgesi.
 • Obstetrisk paracervical anæstesi.
 • Større nerveblokade hos patienter med hypovolæmi.

Forsigtighedsregler

Anvendelse på hoved og hals 

Bør anvendes med forsigtighed på hoved og hals, da rig vaskularisering øger risiko for hurtig absorption. 

 

Ældre patienter og dårlig almen tilstand 

Forsigtighed tilrådes ved epidural eller spinal anæstesi til ældre patienter og ved dårlig almentilstand og kardiel komorbiditet, da risikoen for svær hypotension er øget for disse patientpopulationer. 

 

Natriumindhold
1 ml infusionsvæske indeholder 0,15 mmol natrium, der svarer til 8,8 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter Muskelstivhed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturfald
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (herunder bl.a. kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab)
Nervesystemet Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder, Aanafylaktisk reaktion, angioødem og urticaria)
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Dyskinesier

* Ses oftest hos børn. 

 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Neuropati og arachnoiditis er kasuistisk rapporteret for spinalanæstesi.
 • Kondrolyse kan optræde ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ropivacaine "BioQ"
 • Fluvoxamin øger AUC for ropivacain 3 gange på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt til spinalanæstesi til sectio caesaria er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4322

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra epiduralrummet.
 • Biotilgængelighed 87-98 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 1-2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Infusionsvæsken findes i bælgflaske i administrationssystemet Ropivacaine Readyfusor.
 • Flowhastigheden i systemet er ca. 5 ml/time svarende til 10 mg/time over højst 48 timer.
 • Den detaljerede beskrivelse af håndtering i medfølgende brugsvejledning skal følges omhyggeligt.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) Infusionsvæske, opl., adm.system 2 mg/ml 094929
250 ml m/kateter 6,5 cm
1.460,90 5,84
(B) Infusionsvæske, opl., adm.system 2 mg/ml 189428
250 ml m/kateter 15 cm
1.560,50 6,24
(B) Infusionsvæske, opl., adm.system 2 mg/ml 518512
250 ml u/kateter
1.261,70 5,05

Referencer

4322. Sultan P, Murphy C, Halpern S et al. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis. Can J Anaesth. 2013; 60(9):840-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

18.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...