Bortezomib "Stada"

L01XG01
 
 
Cytotoksisk middel til behandling af myelomatose.

Anvendelsesområder

 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
 • Progressiv myelomatose som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason.
 • Tidligere ubehandlet mantlecellelymfom i kombination med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

  

Bortezomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg bortezomib (som mannitol-borsyreester). 

Doseringsforslag

Voksne. Gives som enkelt behandling i cyklus af 3 ugers varighed. Initialt 1,3 mg/m2 legemsoverflade dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages cyklus. Yderligere cykli afhænger af dosisrespons. Der skal gå mindst 72 timer mellem to doser. 

 

Vedr. kombinationsbehandling samt dosisreduktion ved bivirkninger, se produktresume eller speciallitteratur.  

Dosis gives enten som 

 • intravenøs bolusinjektion (efter fortynding af injektionsvæsken) over 3-5 sekunder gennem et perifert eller centralt i.v. kateter, der efterfølgende gennemskylles med isotonisk natriumchlorid eller
 • subkutan injektion i lår eller abdomen med nyt injektionssted hver gang.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
 • Der bør tages røntgen af thorax inden behandling.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-20 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved ved GFR > 20 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 20 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Lavere initialdosis (0,7 mg/m2 legemsoverflade) i første behandlingscyklus ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Efterfølgende dosisjustering afhængig af tolerans, se produktresume


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut, diffus, infiltrativ lunge- eller perikardiesygdom. 

Forsigtighedsregler

 • Præ-eksisterende neuropati
 • nedsat krampetærskel
 • stor tumorbyrde
 • lavt blodtryk og hjerteinsufficiens.
 • Hæmatologiske værdier, elektrolytstatus samt kliniske undersøgelser for neuropati skal foretages hyppigt.
 • Symptomer på gastro-intestinal toksicitet (fx kvalme, opkastning, diarré eller obstipation) bør medføre omhyggelig monitorering.
 • Antiviral profylakse bør overvejes.
 • Ved mistanke om multifokal leukoencefalopati (PML) skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.
 • Posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES) er beskrevet hos patienter behandlet med bortezomib. Hos patienter, som udvikler PRES, skal bortezomib seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Nedsat appetit.
Muskuloskeletale smerter.
Neuralgi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni, Lymfopeni.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kuldegysninger, Letargi, Svimmelhed.
Urticaria.
Infektioner.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Vægttab.
Dehydrering.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Hovedpine.
Angst, Humørforstyrrelser, Søvnforstyrrelser.
Nyrefunktionspåvirkning.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Hypertension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Høretab, Tinnitus.
Ileus, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Sepsis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Diabetes, Hyperkorticisme.
Tumorlysesyndrom.
Encefalopati, Kronisk nyresvigt, Tremor.
Hallucinationer, Konfusion, Psykose.
Akut nyresvigt.
Pleuraekssudat, Respirationsstop.
Lungeemboli.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion.
Sekundær malignitet.
Guillain-Barrés syndrom.
Suicidaladfærd.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS).
Fotosensibilitet.
Trombotisk mikroangiopati.

Interaktioner

 • Bortezomib kan påvirke effekten af orale antidiabetika med risiko for hypo- og hyperglykæmi.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol og ritonavir) øger effekten af bortezomib.
 • Potente CYP3A4-induktorer (fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon) nedsætter effekten af bortezomib.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer specifikt aktiviteten af S26-proteasomet, hvorved proteolysen af intracellulære ubiquiterede proteiner ophører. Dette bevirker bl.a. nedsat adhæsion og øget apoptose i myelomceller.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 40-193 timer efter gentagne i.v. doser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH  

 • Ufortyndet: pH 4-5,5.
 • Fortyndet: pH 4-7.

Håndtering

Intravenøs injektion 

 • Fortynding af injektionsvæsken
  • 1 hætteglas tilsættes 2,1 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
  • Den fortyndede injektionsvæske gives i.v.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Subkutan injektion 

 • Ufortyndet injektionsvæske gives s.c.

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af bortezomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning og/eller fortynding: Injektionsvæsken er kemisk og fysisk holdbar i højst 28 dage i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys, 7 dage ved 25°C beskyttet mod lys eller højst 24 timer ved 25°C under udsættelse for normal indendørsbelysning, når den opbevares i originale hætteglas og/eller en polypropylensprøjte; men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 586026
1,4 ml
2.626,15 1.875,82

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...