Crysvita

M05BX05
 
 

Middel mod X-bundet hypofosfatæmi (XLH). Rekombinant humant monoklonalt IgG1-antistof mod fibroblast-vækstfaktor 23 (FGF23). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af X-bundet hypofosfatæmi (XLH) med radiografisk evidens for knoglesygdom hos børn ≥ 1 år og unge med skeletvækst samt hos voksne.
 • Behandling af FGF23-relateret hypofosfatæmi ved tumorinduceret osteomalaci (TIO) forbundet med fosfaturiske mesenkymale tumorer, som ikke kan kureres med resektion eller lokaliseres hos børn og unge ≥ 1 år samt hos voksne.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 20 mg eller 30 mg burosumab. 

Doseringsforslag

X-bundet hypofosfatæmi (XLH)

Børn og unge ≥ 1 år 

 • Initialt 0,4* mg/kg legemsvægt s.c. hver 2. uge, dog højst 90 mg.
 • Ved S-fosfat under referenceintervallet for alder kan dosis øges med 0,4 mg/kg trinvist med mindst 4 ugers mellemrum til højst 2,0 mg/kg (dog højst 90 mg). S-fosfat måles 4 uger efter dosisøgning jf Medicinrådet.
 • Ved S-fosfat over referenceintervallet for alder springes næste dosis over, og S-fosfat revurderes efter 4 uger. Burosumab genstartes i halv dosis når S-fosfat er under referenceintervallet jf. Medicinrådet.
 • Biokemiske mål for behandlingen er S-fosfat i nedre halvdel af normalområdet og normalisering af basisk fosfatase (alderskorrigerede normalreferencer). Ved BASP i nedre fjerdedel af normalområdet vurderes mulighed for dosisreduktion jf. Medicinrådet.

* Denne dosering til børn og unge anbefales af Medicinrådet.  

 

Voksne 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 4. uge. Maksimalt 90 mg.
 • S-fosfat (fastende) monitoreres hver 2. uge i første måned, hver 4. uge i de følgende 2 mdr. og herefter ved behov.
 • Ved S-fosfat over referenceintervallet for alder springes næste dosis over, og S-fosfat revurderes efter 2 uger. Burosumab genstartes i halv dosis når S-fosfat er under referenceintervallet. Maksimalt 40 mg hver 4. uge.
 • S-fosfat skal revurderes 2 uger efter enhver dosisændring.

 

Tumorinduceret osteomalaci (TIO)

Børn og unge ≥ 1 år og < 12 år 

 • Initialt 0,4 mg/kg legemsvægt, der gives hver 2. uge. Den maksimale dosis er 90 mg.
 • Hvis S-fosfat er under referenceintervallet for alder, kan dosis øges trinvistmed en indledende trinvis stigning på 0,6 mg/kg og efterfølgende trinvise stigninger på 0,5 mg/kg op til en maksimal dosis på 2,0 mg/kg. Den maksimale dosis er 90 mg, der gives hver 2. uge.
 • Fastende serum-fosfat skal måles 2 uger efter dosisjustering. Burosumab bør ikke justeres hyppigere end hver 4. uge.

 

Unge ≥ 13 år og < 17 år 

 • Initialt 0,3 mg/kg legemsvægt, der gives hver 2. uge. Den maksimale dosis er 180 mg.
 • Hvis S-fosfat er under referenceintervallet for alder, kan dosis øges trinvistmed en indledende trinvis stigning på 0,3 mg/kg og efterfølgende trinvise stigninger på mellem 0,2 mg/kg og 0,5 mg/kg op til en maksimal dosis på 2,0 mg/kg. Maksimal dosis 180 mg, der gives hver 2. uge.
 • Fastende S-fosfat skal måles 2 uger efter dosisjustering. Burosumab bør ikke justeres hyppigere end hver 4. uge.

 

Voksne 

 • Initialt 0,3 mg/kg legemsvægt, der gives hver 4. uge. Den maksimale dosis er 180 mg.
 • Hvis S-fosfat er under referenceintervallet for alder, kan dosis øges trinvistmed en indledende trinvis stigning på 0,3 mg/kg og efterfølgende trinvise stigninger på mellem 0,2 mg/kg og 0,5 mg/kg op til en maksimal dosis på 2,0 mg/kg. Maksimal dosis 180 mg, der gives hver 4. uge.
 • Fastende S-fosfat skal måles 2 uger efter dosisjustering. Burosumab bør ikke justeres hyppigere end hver 4. uge.

 

Dosisreduktion ved TIO 

Hvis S-fosfat er over referenceintervallet, skal den næste dosis tilbageholdes og fastende S-fosfatniveau revurderes efter 2 uger. Patienten skal have S-fosfat under referenceintervallet, før burosumab genstartes. Når S-fosfat er under referenceintervallet, kan behandlingen genstartes med ca. halvdelen af den tidligere dosis, der gives hver 4. uge. S-fosfat skal revurderes 2 uger efter enhver dosisændring. 

 

Bemærk: 

 • Alle doser afrundes til nærmeste 10 mg.
 • S-fosfat (fastende) monitoreres hver 2. uge i første måned, hver 4. uge i de følgende 2 mdr. og herefter ved behov.
 • Oralt fosfat og D-vitaminanaloger skal seponeres 1 uge før behandlingsstart.
 • Injiceres skiftevis i armen, abdomen, bagdelen eller låret med højst 1,5 ml pr. injektionssted.
 • Glemt dosis tages snarest muligt; men dosis kan tages 3 dage før eller efter planlagt behandlingsdato.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år og ældre > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • S-fosfat (fastende) over normalområdet for alder pga. risiko for hyperfosfatæmi.
 • Samtidig administration af oralt fosfat og D-vitaminanaloger.

Forsigtighedsregler

 • Fastende S-fosfat skal være under referenceintervallet for alder ved behandlingsstart.
 • Overvågning for tegn og symptomer på nefrocalcinose, fx renal ultrasonografi, anbefales ved behandlingsstart og hver 6. måned i de første 12 måneder af behandlingen og derefter årligt.
 • Overvågning af basisk fosfatase, calcium, parathyroideahormon (PTH) og P-kreatinin anbefales hver 6. måned (hver 3. måned for børn i alderen 1-2 år) eller som indiceret.
 • Overvågning af calcium og fosfat i urin hver 6. måned anbefales jvf. Medicinrådet.
 • For at forhindre hyperfosfatæmi skal behandlingen med burosumab afbrydes hos patienter med tumorinduceret osteomalaci, som gennemgår behandling for den underliggende tumor. Behandlingen med burosumab må kun genstartes, hvis patientens S-fosfatniveau forbliver under den nedre grænse i referenceintervallet.

 

Monitorering 

Medicinrådet anbefaler røntgen af håndled og knæled årligt de første 2 år, herefter hvert 2. år med henblik på Rickets Severity Score (RSS) og knoglealder. Tandabscesser og frakturer registreres årligt.  

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Caries, Dental absces Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring D-vitaminmangel
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper*, Rygsmerter*, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Hovedpine, Restless legs syndrome*
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Hyperfosfatæmi*
Nervesystemet Svimmelhed

* Primært til stede hos voksne. 

 

Der er detekteret antistoffer mod lægemidlet (anti-drug antibodies, ADA) hos en lille procentdel af patienter. Fundet er dog ikke forbundet med hverken bivirkninger eller manglende virkning af lægemidlet.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Crysvita

Samtidig brug af oralt fosfat og D-vitaminanaloger er kontraindiceret pga. øget risiko for hyperfosfatæmi og hypercalcæmi. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Baseret på lægemidlets struktur skønnes en klinisk betydende absorption hos et ammet barn usandsynlig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Rekombinant humant monoklonalt antistof (IgG1), der binder til og hæmmer aktiviteten af fibroblast-vækstfaktor 23 (FGF23). Ved at hæmme FGF23 øger burosumab den tubulære reabsorption af fosfat og øger serumkoncentrationen af 1,25-dihydroxy-D-vitamin. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. adm.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-10 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 døgn.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 10 mg 429792
1 stk.
27.189,05 27.189,05 6.797,26
(BEGR) injektionsvæske, opl. 10 mg 434649
1 stk. (Orifarm)
28.600,30 28.600,30 7.150,08
(BEGR) injektionsvæske, opl. 20 mg 589141
1 stk. (Orifarm)
57.145,90 57.145,90 7.143,24
(BEGR) injektionsvæske, opl. 20 mg 589244
1 stk.
54.325,15 54.325,15 6.790,64
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mg 089121
1 stk.
81.460,40 81.460,40 6.788,37
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mg 419808
1 stk. (Orifarm)
85.690,60 85.690,60 7.140,88

Referencer

 
 

Revisionsdato

07.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...