Lecigon®

N04BA03
 
 

Antiparkinsonmiddel til duodenal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Fremskreden levodoparesponsiv idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) med svære motoriske fluktuationer og hyper-/dyskinesier, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt. 

Dispenseringsform

Enteralgel. 1 ml indeholder 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa og 20 mg entacapon. 

Doseringsforslag

Beregnet til enteral administration ved hjælp af elektronisk pumpe og permanent sonde i duodenum via perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Initial behandling og indstilling af dosis via nasoduodenal sonde. 

 

Voksne 

 • Morgenbolusdosis. Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus (15 ml).
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 15-100 mg levodopa/time.

Anbefalet daglig maksimal dosis er 2.000 mg levodopa (100 ml).  

 • Ekstra bolusdosis. Normalt under 3 ml, men tilpasses individuelt. Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

 

Bemærk: 

 • Ved behov kan pumpen forud-programmeres til at administrere op til tre vedligeholdelsesdoser i løbet af dagen/døgnet. I tilfælde af dyskinesier sidst på dagen, kan det være relevant med reduktioner på 10-20 % midt på dagen.
 • Indeholder entacapon, som forstærker virkningen af levodopa. Det kan derfor være nødvendigt at reducere den totale daglige dosis med gennemsnitligt 20-35 % i forhold til patientens tidligere dosis af levodopa og carbidopa uden COMT-hæmmere. Eftersom entacapons virkning på levodopa er dosisafhængig, må der forventes en større dosisreduktion hos højdosis-patienter.
 • Erfaring savnes ved behandling af børn og unge under 17 år.

 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Disse stoffer skal seponeres mindst 2 uger inden påbegyndelse af behandling med levodopa-præparatet. Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Lecigon®.
 • Patienter med alvorlige renale eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning. Patienter bør overvåges omhyggeligt mht. udvikling af alvorlige mentale forandringer, depression eller suicidaltanker.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Inden behandling foretages blodprøvekontrol af leverfunktion, nyrefunktion, rødt og hvidt blodbillede, blodsukker, urinsyre samt Coombs' test.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede og kardiovaskulær funktion samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Entacapon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen.  

 

Bivirkninger

Bivirkninger baserer sig på observationer med levodopa/carbidopa-enteralgel og/eller oral levodopa/carbidopa/entacapon. 

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré*, Kvalme, Obstipation.
Angst, Depression, Søvnløshed.
Artralgi, Myalgi.
Dyskinesier, Forværring af parkinsonisme  (inkl. on-off fænomener).
Ortostatisk hypotension**.
Farveændring af urinen.
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet  (bl.a. erytem, arvæv, blødning, smerter).
Sårinfektion.
Uro.
Vægttab.
Almindelige (1-10%) Agitation, Eufori, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Konfusion, Mareridt, Psykose, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Angina pectoris, Palpitationer, Uregelmæssig puls, Ændret hjertefrekvens.
Anæmi.
Aspirationspneumoni, Dyspnø, Orofaryngeale smerter.
Dystoni, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hypæstesi, Neuropati, Paræstesier, Sedation, Tremor, Uvarslede søvnanfald.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Bitter smag, Flatulens, Ileus, Mundtørhed, Opkastning, Peritonitis*****, Pneumoperitoneum, Synkebesvær.
Inkontinens, Urinretention, Urinvejsinfektion.
Kontaktdermatitis.
Muskelkramper, Nakkesmerter.
Sløret syn.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit, Vitaminmangel  (B6 og B12).
Brystsmerter.
Forhøjet homocystein i blodet, Vægtøgning.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Ataksi, Øget håndtremor.
Colitis, Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis, Tarminvagination, Tarmobstruktion, Tarmperforation, Tarmulceration.
Demens, Suicidaladfærd.
Dobbeltsyn, Glaukom, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Synsforstyrrelser.
Dysfoni.
Flebitis.
Kramper.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Lokal abscesdannelse.
Myokardieiskæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Malignt melanom****.
Okulogyration.
Priapisme.
Tankeforstyrrelser.
Unormal respiration.
Ikke kendt Agranulocytose.
Anafylaktisk reaktion.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom******.
Hepatitis.
Hukommelsesbesvær.
Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand.
Rhabdomyolyse.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

 

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

 

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Flere bivirkninger, der primært skyldes komplikationer efter sondeanlæggelsen (nasojejunal eller PEG-J) er rapporteret (bl.a. orofaryngeale smerter, ubehag i maven, irritation i halsen). 

 

****** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden.  

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsstudier med dette præparat. Følgende interaktioner er kendt fra andre kombinationer med levodopa: 

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier. 

 

Levodopa  

 • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS under normale forhold.

Carbidopa  

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

Entacapon  

 • Reversibel, specifik og hovedsagelig perifert virkende COMT-hæmmer. Hæmmer nedbrydningen af levodopa, så virkningsvarigheden forlænges.

Farmakokinetik

 • Administreres via en sonde, der er ført direkte ind i duodenum eller øvre jejenum.
 • Der er betydelige inter- og intraindividuelle variationer i absorptionen af levodopa, carbidopa og entacapon. Både levodopa og entacapon absorberes og elimineres hurtigt. Carbidopa absorberes og elimineres en smule langsommere end levodopa.
 • Måltider med højt indhold af aminosyrer kan forsinke og reducere absorptionen af levodopa. Mad har ingen signifikant indvirkning på absorptionen af entacapon.

Carbidopa  

 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Levodopa  

 • Biotilgængelighed 81-98%.
 • Terapeutisk plasmakoncentration af levodopa efter 10-30 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Entacapon 

 • Metaboliseres næsten fuldstændigt, og metabolitterne udskilles gennem nyrerne (10-20 %) og galden/fæces (80-90 %).
 • Plasmahalveringstid 0,4-0,7 timer.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Crono LECIG (CE 0476) er den eneste pumpe, der må anvendes til administration af præparatet. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan anvendes i højst 24 timer, efter det er taget ud af køleskab.
 • Cylinderampullen med enteralgel skal anvendes straks efter åbning. Kun til engangsbrug.
 • Doseringspumpe med påsat cylinderampul kan bæres på kroppen i højst 16 timer. Om natten bør pumpen ikke bæres tæt på kroppen.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enteralgel 20+5+20 mg/ml 525575
7 x 47 ml
8.064,80 551,55

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

01.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...