Reblozyl®

B03XA06
 
 

Middel mod transfusionsafhængig anæmi. Rekombinant fusionsprotein. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med transfusionsafhængig anæmi, der skyldes:  

 • Myelodysplastiske syndromer (MDS) med meget lav, lav eller intermediær risiko, med ringsideroblaster, der havde en utilfredsstillende respons på eller er uegnet til erythropoietin-baseret behandling.
 • β -thalassæmi.

Luspatercept bør kun anvendes, når initiering af behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af hæmatologiske sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg eller 75 mg luspatercept. 

Doseringsforslag

Voksne 

MDS 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved fortsat transfusionsbehov bør dosis øges efter mindst 2 doser og mindst 6 ugers behandling:

Aktuel dosis 

Øget dosis 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,75 mg/kg legemsvægt 

 • Bemærk
  • Dosis bør ikke øges umiddelbart efter dosisforsinkelse.
  • Ved Hb-niveau > 5,6 mmol/l og ikke-opnået transfusionsuafhængighed kan dosisøgning overvejes.
  • Ved tab af respons (transfusionsuafhængig) øges dosis med ét dosisniveau.

β-thalassæmi 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved ikke opnået respons, defineret som en reduktion i erytrocyttransfusioner på en tredjedel efter mindst 2 doser (6 ugers behandling), øges dosis til:
  • 1,25 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Bemærk
  • Ved tab af respons (hvis RBS-transfusionsbyrden øges igen efter initialt respons) øges dosis med ét dosisniveau.

Dosisreduktion og dosisudsættelse 

 • Ved stigning i Hb > 1,2 mmol/l inden for 3 ugers behandling uden transfusion, bør dosis reduceres:

MDS  

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,75 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

 

β-thalassæmi  

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,25 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

 • Ved Hb ≥ 7,1 mmol/l uden transfusion i mindst 3 uger skal dosis udsættes, indtil Hb ≤ 6,8 mmol/l. Ved samtidig hurtig stigning i Hb (> 1,2 mmol/l inden for 3 uger uden infusion) bør der efter dosisudsættelse overvejes en dosisreduktion ét trin nedad.
 • Ved vedvarende behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3 eller derover bør dosis udsættes, indtil toksiciteten er reduceret eller tilbage ved baseline.
 • Efter en dosisudsættelse bør behandlingen genstartes ved den foregående dosis eller ved nedsat dosis.

 

 • Bemærk
  • Gives som subkutan injektion i overarm, lår eller abdomen.
  • Maksimalt 1,2 ml injektionsvæske pr. injektionssted. Ved samlet volumen > 1,2 ml opdeles dosis i lige store separate volumener, der gives på forskellige injektionssteder.
  • Glemt dosis gives hurtigst muligt.
  • Ved manglende reduktion i transfusionsbyrde efter 9 ugers behandling (3 doser) med maksimal dosis seponeres luspatercept, hvis der ikke er andre grunde til udeblevet respons.
  • Vedr. børn og unge < 18 år:
   • MDS: Ikke relevant at anvende.
   • β-thalassæmi: Ikke relevant til børn < 6 mdr. Sikkerhed og virkning ikke klarlagt hos børn 6 mdr.-18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Manglende data vedr. nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Ved β-thalassæmi og en splenektomi eller andre risikofaktorer for udvikling af tromboemboliske hændelser afvejes den potentielle fordel over for den mulige risiko for tromboemboliske hændelser.
 • Monitorering af blodtryk før hver behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Udvikling af antistoffer
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope, Tromboemboli

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier tyder på et væsentligt potentiale for uønsket fosterpåvirkning ved relevante doser. Kvinder i fertil alder bør anvende sikker kontraception. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af luspatercept medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Smad2/3-signalering er unormalt høj ved MDS og β-thalassæmi resulterende i ineffektiv hæmatopoiese. Signaleringen initieres ved binding af ligand til TGF-β receptor på celleoverfladen. Luspatercept neutraliserer ligand inden bindingen, hvorved aktivering gennem receptor hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Maksimal serumkoncentration efter 7 dage.
 • Fordelingsvolumen ved:
  • MDS: 0,14 l/kg
  • β-thalassæmi: 0,10 l/kg.
 • Serumhalveringstid ved:
  • MDS: ca. 13 dage
  • β-thalassæmi: ca. 11 dage.
 • Det antages. at luspatercept kataboliseres til aminosyrer ved den generelle proteinnedbrydningsproces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver 25 mg eller 75 mg tilsættes 0,68 ml henholdsvis 1,6 ml sterilt vand. Herved fås 0,5 ml henholdsvis 1,5 ml injektionsvæske medkoncentrationen 50 mg/ml.
 • Undgå kraftig omrystning.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 8 timer ved stuetemperatur (≤ 25°C) eller i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg 045053
1 stk.
13.898,15 13.898,15 1.851,11
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg 434057
1 stk.
41.229,00 41.229,00 1.830,53

Referencer

 
 

Revisionsdato

31.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...