Reblozyl®

B03XA06
 
 

Middel mod transfusionsafhængig anæmi, der skyldes MDS, og anæmi, der skyldes transfusionsafhængig og ikke-transfusionsafhængig β-thalassæmi. Rekombinant fusionsprotein. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med transfusionsafhængig anæmi, der skyldes:  

 • Myelodysplastiske syndromer (MDS) med meget lav, lav eller intermediær risiko, med ringsideroblaster, der havde en utilfredsstillende respons på eller er uegnet til erythropoietin-baseret behandling.
 • Transfusionsafhængig og ikke-transfusionsafhængig β-thalassæmi.

Luspatercept bør kun anvendes, når initiering af behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af hæmatologiske sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg eller 75 mg luspatercept. 

Doseringsforslag

Voksne 

MDS 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved fortsat transfusionsbehov efter mindst 2 doser og mindst 6 ugers behandling bør dosis øges til 1,33 mg/kg legemsvægt.
 • Ved stadigt behov for transfusioner efter mindst 2 på hinanden følgende doser ved dosisniveau på 1,33 mg/kg, skal dosen øges til 1,75 mg/kg legemsvægt.

 

Øgning til næste dosisniveau 

MDS  

Aktuel dosis 

Øget dosis 

0,8 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,75 mg/kg legemsvægt 

Bemærk: 

 • Dosisstigning må ikke ske oftere end hver 6. uge.
 • Dosis bør ikke overstige maksimal dosis på 1,75 mg/kg hver 3. uge
 • Dosis bør ikke øges umiddelbart efter dosisforsinkelse.
 • Ved Hb-niveau før dosering på > 5,6 mmol/l og ikke-opnået transfusionsuafhængighed kan dosisøgning overvejes.
 • Ved tab af respons (transfusionsuafhængig) øges dosis med ét dosisniveau.

 

Transfusionsafhængig β-thalassæmi 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved fortsat transfusionsbehov efter mindst 2 doser (6 ugers behandling), øges dosis til 1,25 mg/kg legemsvægt hver 3. uge.
 • Ved tab af respons (hvis RBS-transfusionsbyrden øges igen efter initialt respons) øges dosis med ét dosisniveau.

 

Ikke-transfusionsafhængig β-thalassæmi 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved ikke opnået eller opretholdt respons efter 2 på hinanden følgende doser (6 uger) ved det samme dosisniveau (uden transfusioner, dvs. mindst 3 uger efter den sidste transfusion) bør dosis øges med ét dosisniveau.
 • Dosis bør ikke overstige maksimal dosis på 1,25 mg/kg hver 3. uge

 

Øgning til næste dosisniveau 

β-thalassæmi  

Aktuel dosis 

Øget dosis 

0,6 mg/kg legemsvægt* 

0,8 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,25 mg/kg legemsvægt 

*) Gælder kun for ikke-transfusionsafhængig β-thalassæmi. 

 

Dosisreduktion og dosisudsættelse  

 • Ved stigning i Hb > 1,2 mmol/l inden for 3 ugers behandling uden transfusion, sammenlignet med Hb- værdien ved forudgående dosis, bør dosis reduceres med et dosisniveau.
 • Ved Hb ≥ 7,1 mmol/l uden transfusion i mindst 3 uger skal dosis udsættes, indtil Hb ≤ 6,8 mmol/l.
 • Ved samtidig hurtig stigning i Hb fra Hb-værdien ved forrige dosis (> 1,2 mmol/l inden for 3 uger uden infusion) bør der efter dosisudsættelse overvejes dosisreduktion ét trin nedad.
 • Dosen bør ikke reduceres til < 0,8 mg/kg for MDS eller transfusionsafhængig β-talassæmi og ikke < 0,6 mg/kg for ikke-transfusionsafhængig β-talassæmi.

 

MDS  

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,75 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

 

β-thalassæmi  

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,25 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,0 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

0,6 mg/kg legemsvægt 

 

Dosisændringer som følge af bivirkninger 

 • Ved vedvarende behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3 eller derover bør dosis udsættes, indtil toksiciteten er reduceret eller tilbage ved baseline.
 • Efter en dosisudsættelse bør behandlingen genstartes ved den foregående dosis eller ved nedsat dosis.

 

Bemærk

 • Gives som subkutan injektion i overarm, lår eller abdomen.
 • Maksimalt 1,2 ml injektionsvæske pr. injektionssted. Ved samlet volumen > 1,2 ml opdeles dosis i lige store separate volumener, der gives på forskellige injektionssteder.
 • Glemt dosis gives hurtigst muligt.
 • Ved manglende reduktion i transfusionsbyrde efter 9 ugers behandling (3 doser) med maksimal dosis seponeres luspatercept, hvis der ikke er andre grunde til udeblevet respons.
 • Vedr. børn og unge < 18 år:
  • MDS: Ikke relevant at anvende.
  • β-thalassæmi: Ikke relevant til børn < 6 år. Sikkerhed og virkning ikke klarlagt hos børn 6 år -18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Manglende data vedr. nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Ved β-thalassæmi og en splenektomi eller andre risikofaktorer for udvikling af tromboemboliske hændelser afvejes den potentielle fordel over for den mulige risiko for tromboemboliske hændelser.
 • Monitorering af blodtryk før hver behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Udvikling af antistoffer
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope, Tromboemboli

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier tyder på et væsentligt potentiale for uønsket fosterpåvirkning ved relevante doser. Kvinder i fertil alder bør anvende sikker kontraception. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Reblozyl® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Reblozyl® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Reblozyl® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Smad2/3-signalering er unormalt høj ved MDS og β-thalassæmi resulterende i ineffektiv hæmatopoiese. Signaleringen initieres ved binding af ligand til TGF-β receptor på celleoverfladen. Luspatercept neutraliserer ligand inden bindingen, hvorved aktivering gennem receptor hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Maksimal serumkoncentration efter 7 dage.
 • Fordelingsvolumen ved:
  • MDS: 0,14 l/kg
  • β-thalassæmi: 0,10 l/kg.
 • Serumhalveringstid ved:
  • MDS: ca. 13 dage
  • β-thalassæmi: ca. 11 dage.
 • Det antages. at luspatercept kataboliseres til aminosyrer ved den generelle proteinnedbrydningsproces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver 25 mg eller 75 mg tilsættes 0,68 ml henholdsvis 1,6 ml sterilt vand. Herved fås 0,5 ml henholdsvis 1,5 ml injektionsvæske medkoncentrationen 50 mg/ml.
 • Undgå kraftig omrystning.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 8 timer ved stuetemperatur (≤ 25°C) eller i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg
Reblozyl
045053
1 stk.
13.846,35 13.846,35 1.844,21
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg
Reblozyl
434057
1 stk.
41.075,25 41.075,25 1.823,70

Referencer

 
 

Revisionsdato

13.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...