Reblozyl®

B03XA06
 
 

Middel mod transfusionsafhængig anæmi. Rekombinant fusionsprotein. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med transfusionsafhængig anæmi, der skyldes:  

 • Myelodysplastiske syndromer (MDS) med meget lav, lav eller intermediær risiko, med ringsideroblaster, der havde en utilfredsstillende respons på eller er uegnet til erythropoietin-baseret behandling.
 • β -thalassæmi.

Luspatercept bør kun anvendes, når initiering af behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af hæmatologiske sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg eller 75 mg luspatercept. 

Doseringsforslag

Voksne 

MDS 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ved fortsat transfusionsbehov bør dosis øges efter mindst 2 doser og mindst 6 ugers behandling:

Aktuel dosis 

Øget dosis 

1,0 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,75 mg/kg legemsvægt 

 • Bemærk
  • Dosis bør ikke øges umiddelbart efter dosisforsinkelse.
  • Ved Hb-niveau > 5,6 mmol/l og ikke-opnået transfusionsuafhængighed kan dosisøgning overvejes.
  • Ved tab af respons (transfusionsuafhængig) øges dosis med ét dosisniveau.

β-thalassæmi 

 • Initialt 1,0 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Ikke-opnået respons defineres som en reduktion i RBC-transfusionsbyrden på mindst en tredjedel efter mindst 2 doser og mindst 6 ugers behandling. Ved ikke-opnået respons øges dosis til:
  • 1,25 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3. uge.
 • Bemærk
  • Ved tab af respons (hvis RBS-transfusionsbyrden øges igen efter initialt respons) øges dosis med ét dosisniveau.

Dosisreduktion og dosisudsættelse 

 • Ved stigning i Hb > 1,2 mmol/l inden for 3 ugers behandling uden transfusion, bør dosis reduceres:

MDS 

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,75 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1,33 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

 

β-thalassæmi 

Aktuel dosis 

Reduceret dosis 

1,25 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

1 mg/kg legemsvægt 

0,8 mg/kg legemsvægt 

 • Ved Hb ≥ 7,1 mmol/l uden transfusion i mindst 3 uger skal dosis udsættes, indtil Hb ≤ 6,8 mmol/l. Ved samtidig hurtig stigning i Hb (> 1,2 mmol/l inden for 3 uger uden infusion) bør der efter dosisudsættelse overvejes en dosisreduktion ét trin nedad.
 • Ved vedvarende behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3 eller derover bør dosis udsættes, indtil toksiciteten er reduceret eller tilbage ved baseline.
 • Efter en dosisudsættelse bør behandlingen genstartes ved den foregående dosis eller ved nedsat dosis.

 

 • Bemærk
  • Gives som subkutan injektion i overarm, lår eller abdomen.
  • Maksimalt 1,2 ml injektionsvæske pr. injektionssted. Ved samlet volumen > 1,2 ml opdeles dosis i lige store separate volumener, der gives på forskellige injektionssteder.
  • Glemt dosis gives hurtigst muligt.
  • Ved manglende reduktion i transfusionsbyrde efter 9 ugers behandling (3 doser) med maksimal dosis seponeres luspatercept, hvis der ikke er andre grunde til udeblevet respons.
  • Vedr. børn og unge < 18 år:
   • MDS: Ikke relevant at anvende.
   • β-thalassæmi: Ikke relevant til børn < 6 mdr. Sikkerhed og virkning ikke klarlagt hos børn 6 mdr.-18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Manglende data vedr. nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Ved β-thalassæmi og en splenektomi eller andre risikofaktorer for udvikling af tromboemboliske hændelser afvejes den potentielle fordel over for den mulige risiko for tromboemboliske hændelser.
 • Monitorering af blodtryk før hver behandling.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Infektion i nedre luftveje, Infektion i øvre luftveje.
Artralgi, Knoglesmerter, Rygsmerter.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Dyspnø.
Almindelige (1-10%) Hypersensitivitet.
Influenzalignende symptomer.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet serum-urat.
Hypertension, Synkope, Tromboemboli.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier tyder på et væsentligt potentiale for uønsket fosterpåvirkning ved relevante doser. Kvinder i fertil alder bør anvende sikker kontraception. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Smad2/3-signalering er unormalt høj ved MDS og β-thalassæmi resulterende i ineffektiv hæmatopoiese. Signaleringen initieres ved binding af ligand til TGF-β receptor på celleoverfladen. Luspatercept neutraliserer ligand inden bindingen, hvorved aktivering gennem receptor hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Maksimal serumkoncentration efter 7 dage.
 • Fordelingsvolumen ved:
  • MDS: 0,14 l/kg
  • β-thalassæmi: 0,10 l/kg.
 • Serumhalveringstid ved:
  • MDS: ca. 13 dage
  • β-thalassæmi: ca. 11 dage.
 • Det antages. at luspatercept kataboliseres til aminosyrer ved den generelle proteinnedbrydningsproces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver 25 mg eller 75 mg tilsættes 0,68 ml henholdsvis 1,6 ml sterilt vand. Herved fås 0,5 ml henholdsvis 1,5 ml injektionsvæske medkoncentrationen 50 mg/ml.
 • Undgå kraftig omrystning.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 8 timer ved stuetemperatur (≤ 25°C) eller i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Luspaterceptpulver til injektionsvæske, opl.  25 mgpulver til injektionsvæske, opl.  75 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg
Natriumcitrat : pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg
Polysorbat 80 : pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg
Saccharose : pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 25 mg 045053
1 stk.
14.881,70
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 75 mg 434057
1 stk.
44.601,35

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...