Natriumfusidat "Essential Pharma (M)"

J01XC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af bakterier, især stafylokokker, der er følsomme for fusidinsyre.
 • For at mindske risikoen for resistens bør fusidin kun anvendes i kombination med andre stafylokokmidler.

 

Intravenøs infusion anvendes, når oral behandling er uhensigtsmæssig, eller når absorption fra mave-tarmkanalen er uforudsigelig. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg fusidinsyre (som natriumfusidat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge med legemsvægt ≥ 50 kg. 500 mg i.v. 3 gange dgl.
 • Voksne og unge med legemsvægt < 50 kg. 6-7 mg/kg legemsvægt i.v. 3 gange dgl.
 • Børn > 1 måned. 6-7 mg/kg legemsvægt 3 gange i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Gives som intravenøs infusion i en vene med god blodgennemstrømning eller via centralt venekateter for at mindske risikoen for venespasme og tromboflebitis.
 • Infusionen gives over mindst 2 timer.
 • ikke gives intraartikulært, intramuskulært eller subkutant.

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Der er påvist bilirubinfortrængende effekt af fusidinsyre in vitro, og pga. risiko for kernicterus bør fusidinsyre ikke gives til nyfødte. 

Forsigtighedsregler

 • Pga. risiko for resistensudvikling bør behandling med fusidin foregå på basis af resistensbestemmelse og i kombination med andre midler.
 • Patienten bør informeres om at kontakte læge i tilfælde af alvorlige hudreaktioner, da behandlingen bør seponeres, hvis reaktionerne er forårsaget af fusidin.
 • Natriuminhold
  • 1 dosis indeholder 3,2 mmol natrium, der svarer til 187 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Letargi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Hypersensitivitet  (inkl. anafylaktisk reaktion).
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Rhabdomyolyse*.
Nyresvigt.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angioødem.
Erytem.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Rhabdomyolyse kan være fatal. 

Interaktioner

 • Fusidin kan øge effekten af orale antikoagulantia. 
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som statiner øges risikoen for rhabdomyolyse.
 • Ved samtidig anvendelse af HIV-proteasehæmmere, fx ritonavir og saquinavir, øges plasmakoncentrationen af begge lægemidler med risiko for levertoksicitet.
 • Fusidin bør om muligt ikke anvendes sammen med lægemidler, som metaboliseres via CYP3A4, da der er risiko for klinisk betydende interaktioner se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af fusidin (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer. Herved standses proteinsyntesen.  

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Corynebacterium diphtheriae
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
  • Virker endvidere på Nocardia spp. og Cutibacteriumacnes.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er ca. 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 70-90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-16 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 10 ml medfølgende solvens (bufferopløsning) til en koncentration på 50 mg/ml.
 • Koncentratet skal straks fortyndes til infusionsvæske.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 250-500 ml.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler eller fuldblod.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes straks efter tilberedning.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 500 mg 150277
1 stk.
265,65 797,75
 
 

Revisionsdato

01.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...