Colistimethatnatrium "Xellia"

J01XB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Hospitalserhvervet pneumoni og komplicerede urinvejsinfektioner.
 • Bør kun anvendes, når andre antibiotika ikke er hensigtsmæssige.
 • Parenteralt colistimethatnatrium bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i brugen.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn med legemsvægt > 40 kg  

 • Vedligeholdelsesdosis 9 mill. IE/døgn i.v. fordelt på 2-3 doser.
 • Kritisk syge patienter skal gives en initialdosis på 9 mill. IE i.v.

Børn med legemsvægt ≤ 40 kg 

 • 75.000-150.000 IE/kg legemsvægt/døgn i.v. fordelt på 3 doser.

 

Bemærk: 

 • I polymyxiner findes omregningstabel for styrkeangivelser i IE colistimethatnatrium henholdsvis i mg colistinbase-aktivitet.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Parenteralt: Voksne og børn > 40 kg 

  Kreatininclearance  

  (ml/min.)  

  Døgndosis i.v.
  (fordelt på 2 doser)
   

  50-30  

  5,5-7,5 mill. IE  

  30-10  

  4,5-5,5 mill. IE  

  < 10  

  3,5 mill. IE  

   

  Hæmodialyse og kontinuerlig hæmo(dia)filtrering 

  Colistin ser ud til at kunne dialyseres ved traditionel hæmodialyse og kontinuerlig venovenøs hæmo(dia)filtrering (CVVHF, CVVHDF).
  Følgende regimer bør overvejes:  

  • Hæmodialyse (HD)
   • Ikke-HD-dage: 2,25 mill. IE/døgn (2,2-2,3 mill. IE/døgn).
   • HD-dage: 3 mill. IE/døgn på hæmodialysedage, givet efter HD-sessionen.
   • Det anbefales, at døgndosis fordeles på 2 doser.
  • CVVHF/ CVVHDF
   • Som hos patienter med normal nyrefunktion. Det anbefales, at døgndosis fordeles på 3 doser.

  Børn < 40 kg. Ingen oplysninger. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for polymyxiner.
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes
 • Porfyri.
 • Begrænset erfaring med maksimal døgndosis på 9 mill. IE ved alvorlige infektioner eller til kritisk syge.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser*
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin**
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed**
Nervesystemet Paræstesier** Hovedpine**
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning**
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni*, Dyspnø* Halsirritation*, Hoste*
Hud og subkutane væv Hudkløe**
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus*
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Opkastning*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser*, Hæmoptyse* Kraftesløshed*, Temperaturstigning*, Træthed*
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi*
Nervesystemet Hovedpine*
Luftveje, thorax og mediastinum Astma*, Bronkospasme* Oppression*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Tandsmerter* Diarré*, Flatulens*, Øget spytsekretion*
Immunsystemet Hypersensitivitet*
Undersøgelser Vægtændring*
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit*, Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Psykiske forstyrrelser Angst*, Somnolens*
Nyrer og urinveje Proteinuri*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis*, Halssmerter*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nyrer og urinveje Nyresvigt**
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet**
Nervesystemet Ataksi**, Svimmelhed**

* Ved inhalation med Turbospin-pulverinhalator. 

** Ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

 • Colistimethatnatrium kan forlænge ikke-depolariserende muskelrelakserende midlers virkning.
 • Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske stoffer, specielt aminoglykosider og vancomycin, kan øge risikoen for nefrotoksiske bivirkninger.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter intramuskulær administration er den relative vægtjusterede dosis under 3 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Ved inhalation er eksponering endnu lavere, da den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmamembran og virker derfor baktericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase.
 • Er bredspektret og har bl.a. effekt over for:
  • Acinetobacter arter
  • Haemophilus influenzae
  • Klebsiella arter
  • Pseudomonas aeruginosa.

Farmakokinetik

Inhalation 

Den systemiske absorption er ringe. 

 

Parenteralt 

 • Hos raske omdannes ca. 30 % efter indgift til det aktive stof colestin. Hos patienter med nedsat nyrefunktion omdannes op til 60-70 % (ved GFR < 30 ml/min).
 • Plasmahalveringstid hos raske ca. 3 timer. Hos kritisk syge er set halveringstider på 9-18 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning afinjektionsvæske til bolusinjektion 

 • Pulveret i et hætteglas opløses og fortyndes i en passende mængde sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, højst 10 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses og fortyndes i en passende mængde sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, højst 10 ml.
 • Opløsningen fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et passende volumen svarende til, at infusionsvæsken kan indgives i løbet af 30 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Forligelighedved infusion 

 • Må ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig injektionsvæske til bolusinjektion
  • Er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1.000.000 IE 526018
10 stk.
4.706,85 470,69 4.236,59
 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...