Takipril

N01BB04
 
 

Lokalanæstetikum af amidtypen. 

Anvendelsesområder

Spinalanæstesi under kortvarige operationer. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg prilocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne  

 • Individuel dosering. Virkningsvarigheden er dosisafhængig.

De anbefalede doser i tabellen nedenfor er gældende for voksne med normal højde til opnåelse af en effektiv blokade med én enkelt administration.  

Ønsket segmentær udbredelse af sensorisk blokade: Th10  

 

Ml  

Mg  

Gennemsnitlig virkningsvarighed  

(minutter)  

2-3 

 

40-60 

 

Ca. 100-130 

 

 • Max. anbefalet dosis 80 mg prilocainhydrochlorid (4 ml).
 • Dosisreduktion hos patienter med relevant komorbiditet (fx vaskulær okklusion, arteriosklerose, diabetisk polyneuropati).
 • Dosisreduktion tilrådes ved nedsat almentilstand, graviditet og hos ældre.

 

Bemærk: 

 • Må kun anvendes til spinalanæstesi (pga. højt glucoseindhold). Intravaskulær injektion er kontraindiceret. Anvendelse til epiduralanæstesi frarådes.
 • Injektionen skal administreres langsomt.
 • Må ikke injiceres i inficerede områder.
 • Spinalanæstesi må kun administreres af speciallæger i anæstesiologi eller under supervision heraf.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed, dosisreduktion ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR 0-30 ml/min). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion anbefales ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • overfølsomhed over for prilocain, hjælpestoffer eller andre lokalanæstetika af amid-typen.
 • kardielle overledningsforstyrrelser (total eller partiel AV-blok), da lokalanæstetika kan undertrykke myokardieoverledning.
 • alvorlig anæmi
 • kardiogent og hypovolæmisk shock
 • medfødt eller erhvervet methæmoglobinæmi
 • koagulationsforstyrrelser
 • generelle og specifikke kontraindikationer for spinal bedøvelse.

Forsigtighedsregler

 • Svært hjertesvigt.
 • Risiko for methæmoglobinæmi.
 • Porfyri.
 • Neurologiske forstyrrelser (fx multipel sklerose, hemiplegi, paraplegi eller neuromuskulære forstyrrelser), selvom der ikke foreligger evidens for, at disse tilstande kan forværres af en spinalanæstesi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi.
CNS-toksicitet  (bl.a. krampeanfald, paræstesier, bevidsthedstab, taleproblemer, tinnitus, synsforstyrrelser).
Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Methæmoglobinæmi.
Arytmier, Hjertestop.
Dobbeltsyn.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (herunder shock).
Arachnoiditis.
Neuropati, Perifere neurologiske symptomer.
Respirationsdepression.
Cyanose.
 • En sjælden, men alvorlig bivirkning ved spinalanæstesi, er høj eller total spinalblokade med deraf følgende kardiovaskulær og respiratorisk depression.
 • I meget sjældne tilfælde kan der forekomme neurologisk skade, som viser sig ved paræstesier, sensitivitetstab, motorisk svaghed og paralyse. Skaden kan være permanent.

Interaktioner

 • Prilocain kan forstærke dannelsen af methæmoglobin ved brug af lægemidler, der er kendt for at inducere methæmoglobin (sulfonamider, malariamidler, nitroprussid og nitroglycerin).
 • Ved samtidig anvendelse af prilocain og andre lokalanæstetika eller lægemidler med en kemisk struktur, der ligner prilocains (bl.a. antiarytmika som lidocain og mexiletin), er der risiko for yderligere bivirkninger. Der er ikke udført interaktionsstudier mellem prilocain og klasse III-antiarytmika (fx amiodaron), men også her skal der udvises forsigtighed (observation og ekg-monitorering), da der kan forekomme påvirkning af hjertet.
 • Kombinationen af forskellige lokalanæstetika inducerer yderligere virkninger, der påvirker det kardiovaskulære system og CNS.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved brug i tilslutning til partus er der beskrevet neonatal methæmoglobinæmi og fatal neonatal bradykardi. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Prilocain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Prilocain hæmmer reversibelt funktionen af alle typer nerver ved selektiv blokade af natriumkanalerne i de axonale cellemembraner. 

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen er ubetydelig efter intratekal administration.
 • Prilocain metaboliseres hepatisk og renalt til o-toluidin og N-n-propylalanin ved hjælp af amidaser. O-toluidin udskilles i urinen inden for 24 timer. O-toluidin er et stærkt oxideringsmiddel af jern i hæmoglobin.
 • Prilocains terminale eliminationshalveringstid er 1,6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5,0 - 6,0.
 • Osmolalitet 490-540 mosm/kg.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares ved højst 25°C og skal beskyttes mod lys.
 • ikke fryses eller opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 447025
10 x 5 ml
1.160,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...