Palynziq

A16AB19
 
 

Middel til behandling af fenylketonuri (PKU). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af fenylketonuri (PKU) hos voksne og unge ≥ 16 år med utilstrækkelig kontrol af fenylalanin i blodet (≥ 600 mikromol/l), som ikke kan behandles med andre tilgængelige midler.

Pegvaliase bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af metaboliske sygdomme. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 2,5 mg, 10 mg eller 20 mg pegvaliase. 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 

Dosisregimer  

Dosis 1 

Behandlingstid  

Induktion 

2,5 mg s.c. 1 gang ugentlig 

4 uger2 

Titrering 

2,5 mg s.c. 2 gange ugentlig 

1 uge2 

10 mg s.c. 1 gang ugentlig 

1 uge2 

10 mg s.c. 2 gange ugentlig 

1 uge2 

10 mg s.c. 4 gange ugentlig 

1 uge2 

10 mg s.c. dgl. 

1 uge2 

Vedligeholdelse3 

20 mg s.c. dgl. 

12 - 24 uger2 

40 mg s.c. dgl.4 

16 uger2 

60 mg s.c. dgl.4 

Indtil samlet behandlingstid på 18 måneder2 

 

1 Ved plasma-fenylalanin < 30 mikromol/l bør indtaget af protein i kosten øges til et passende niveau. Derefter kan det evt. være nødvendigt at reducere dosis af pegvaliase. 

2 Ud fra patientens tolerance over for pegvaliase kan forlænget behandlingstid være nødvendig inden hver dosisøgning. 

3 Vedligeholdelsesdosis tilpasses den enkelte patient for at opnå plasma-fenylalanin i intervallet 120-600 mikromol/l. 

4 Doser på 40 mg eller 60 mg gives som 2 henholdsvis 3 injektionssprøjter á 20 mg umiddelbart efter hinanden med mindst 5 cm mellem indstiksstederne. 

 

Hypofenylalaninæmi og dosisjustering 

 • Under titrering og vedligeholdelsesbehandling kan patienten udvikle hypofenylalaninæmi (plasma-fenylalanin < 30 mikromol/l). Indtagelse af øget protein i kosten kan øge plasma-fenylalanin til et passende niveau.
 • Hvis ernæringsmæssigt passende proteinindtag ikke er tilstrækkeligt til at hindre hypofenylalaninæmi, er det nødvendigt at reducere dosis af pegvaliase, se produktresumé.
 • Plasma-fenylalanin bør kontrolleres hver 2. uge, indtil fenylalanin-niveauet ligger stabilt inden for det acceptable område.

 

Præ-medicinering før induktion og titrering 

 • Før hver dosis under induktion og titrering præ-medicineres med antihistaminer og antipyretikum for at forebygge akut systemisk overfølsomhedsreaktion.

 

Behandlingstid til respons 

 • For de fleste patienter er en behandlingstid på 18 mdr. tilstrækkeligt til at opnå respons med plasma-fenylalanin ≤ 600 mikromol/l, men tiden kan variere fra 0,5 til 54 mdr.
 • Fortsat behandling bør genovervejes, hvis der ikke er opnået klinisk relevant reduktion af plasma-fenylalanin efter 18 mdr.

 

Vigtigt vedr. injektion 

 • Før opstart af behandling undervises patienten i tegn og symptomer på akut systemisk overfølsomhedsreaktion og i straks at anvende adrenalin-injektionsudstyr og kontakte en læge i tilfælde af en reaktion. Patienten informeres om korrekt brug af adrenalin-injektionsudstyr samt om altid at medbringe udstyret. Det vurderes, om patienten kan tilbydes selv-administration.
 • Den/de første injektioner udføres altid under opsyn af sundhedspersonale, og derefter observeres patienten tæt i mindst 60 minutter.
 • En observatør skal være til stede i mindst de første 6 måneder af behandlingen, hvis patienten selv udfører injektionen samt i mindst 60 minutter efter hver administration.
 • Patientens evne til selvadministration vurderes kontinuerligt.
 • Gives som subkutan injektion midt og foran på låret eller den nederste del af abdomen med undtagelse af 5 centimeter direkte omkring navlen. Alternativt kan sundhedspersonale injicere i balle eller overarm.
 • Der skiftes injektionssted hver gang med en afstand på mindst 5 cm.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der er ikke udført kliniske studier til evaluering af effekten af nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført kliniske studier til evaluering af effekten af nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær systemisk overfølsomhedsreaktion eller recidiv af let til moderat akut systemisk overfølsomhedsreaktion over for pegvaliase eller et andet PEGyleret lægemiddel. 

Forsigtighedsregler

Akutte systemiske overfølsomhedsreaktioner 

 • Efter en akut systemisk overfølsomhedsreaktion bør forholdet mellem risici og fordele revurderes.

Hypofenylalaninæmi 

 • Se også ”Hypofenylalaninæmi og dosisjustering” under Doseringsforslag.
 • Plasma-fenylalanin bør kontrolleres én gang månedlig, når plasma-fenylalanin har ligget stabilt.
 • Efter hypofenylalaninæmi bør plasma-fenylalanin kontrolleres hver 2. uge, indtil passende niveau af fenylalanin er opnået.
 • Plasma-fenylalanin bør måles oftere før og under graviditet.
 • Under vedligeholdelsesbehandling er risikoen for udvikling af hypofenylalaninæmi dobbelt så stor som i induktions- og titreringsfase.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Nedsat komplementfaktor C3, Nedsat komplementfaktor C4, Øget CRP  (ved ekstra følsom test)
Metabolisme og ernæring Hypofenylalaninæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi  (hyppigste og mest generende bivirkning) Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Hudkløe, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Angioødem, Serumsyge, Systemiske allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed Hævede led, Muskelstivhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Makulopapuløst hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier tyder på et teratogent potentiale ved høje doser. 

Ukontrolleret hyperfenylalaninæmi er forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, og behandlingen kan i klinisk praksis være velindiceret under kontrol af fenylalanin-niveauet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Palynziq påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Palynziq påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Pegvaliase omdanner fenylalanin til ammoniak og trans-kanelsyre, som primært elimineres ved metabolisering i leveren.

Farmakokinetik

 • Pegvaliase er et PEGyleret (Polyethylenglycol-modificeret) rekombinant fenylalaninammoniaklyase (rAvPAL), der er afledt fra cyanobakterien Anabaena variablis udtrykt i Eschericia coli. PEGyleret form af rAvPAL reducerer immungenkendelsen af rAvPAL-baterieproteinet og øger plasmahalveringstiden.
 • Absorberes langsomt efter s.c. injektion med maksimal plasmakoncentration efter 3,5-4 dage (individuelt 2,5-7 dage).
 • Fordelingsvolumen efter dosis på 20 mg eller 40 mg er 0,38 l/kg henholdsvis 0,32 l/kg.
 • Plasmahalveringstid efter dosis på 20 mg eller 40 mg er ca. 47 timer henholdsvis ca. 60 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • pH 6,6-7,4

 

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Injektionssprøjte i forseglet bakke kan opbevares i én enkelt periode uden for køleskab ved temperaturer under 25⁰C i højst 30 dage beskyttet mod varmekilder. Må ikke genplaceres i køleskab, og ikke-anvendte injektionssprøjter efter 30 dage uden for køleskab skal derfor kasseres.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg
Palynziq
169410
1 stk.
2.768,55 2.768,55
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg
Palynziq
111803
1 stk.
2.768,55 2.768,55
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg
Palynziq
187136
1 stk.
2.768,55 2.768,55
 
 

Revisionsdato

09.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...