Arsenic trioxide "Accord"

L01XX27
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret lav/intermediær risiko akut promyelocyt-leukæmi (APL) (leukocyttal ≤ 10 mia/l) i kombination med all-trans-retinoinsyre (ATRA).
 • Recidiverende/refraktær APL, hvor den tidligere behandling skal have omfattet et retinoid samt kemoterapi.

Translokation (15;17) og/eller fusionsgen PML/RARα skal være til stede. 

Arsentrioxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg arsentrioxid. 

Doseringsforslag

Nydiagnosticeret APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 60 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 4 ugers behandling efterfulgt af 4 ugers pause. Denne 8-ugers cyklus gives i alt 4 gange.

 

Recidiverende/refraktær APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 50 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 5 ugers behandling. Behandlingen skal påbegyndes 3-4 uger efter afslutning af induktionsbehandlingen.

 

Bemærk

 • Gives som i.v. infusion over 1-2 timer, evt. forlænget til højst 4 timer ved vasomotoriske reaktioner.
 • Behandlingen afbrydes ved toksicitetsgrad ≥ 3, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 18 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 5 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt-aktiveringssyndrom kan optræde. Det er en akut tilstand karakteriseret ved feber og væskeretention inkl. vægtøgning, lungeinfiltrater, perikadie- og pleuraekssudater og kan være dødeligt. Ved tegn på dette skal arsentrioxid afbrydes, og behandling med glukokortikoid påbegyndes. Arsentrioxid kan genoptages, når symptomer er regredieret (se produktresumé).
 • Arsentrioxid kan forlænge QT-intervallet. Tidligere behandling med antracykliner kan øge risikoen. Igangværende behandling med lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, bør seponeres inden behandlingsstart.
 • S-elektrolytter samt ekg (QT-interval) vurderes inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Takykardi.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Smerter, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forlænget QT-interval.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier.
Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt.
Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukocytose, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Perikardiel ekssudation, Ventrikulær ekstrasystoli.
Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Hypoxi, Kulderystelser.
Ansigtsødem.
Herpes zoster.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning.
Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Ketoacidose.
Artralgi, Knoglesmerter, Kramper.
Nyresvigt.
Brystsmerter.
Pleuraekssudat, Pleuritis.
Erytem.
Hypotension, Lungeblødning, Vasculitis.
Ikke kendt hyppighed Leukopeni, Lymfopeni.
Hjerteinsufficiens, Ventrikulær takykardi.
Sepsis.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Dehydrering.
Encefalopati.
Konfusion.
Pneumoni, Pneumonitis.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Chelatbinding af arsen med penicillamin i daglige orale doser ≤ 1 g kan overvejes ved tegn på alvorlig forgiftning, fx kramper, muskelsvækkelse og konfusion. Dimercaprol 3 mg/kg legemsvægt i.m. hver 4. time kan anvendes i tilfælde, hvor oral administration ikke er mulig. 

Penicillamin og dimercaprol er ikke markedsført i Danmark, men kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke endeligt klarlagt. Arsentrioxid fremkalder morfologiske ændringer og DNA-fragmenteringsegenskaber, som er karakteristisk for apoptose ved NB4-humane promyelocyt-leukæmi-celler in vitro. Arsentrioxid skader og nedbryder desuden PML/RAR-alfa. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen > 5,7 l/kg,
 • Akkumuleres hovedsageligt i lever, nyrer og hjerte og i mindre grad i lunger, hår og negle.
 • Eliminationen forløber bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-14 timer.
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,7-8,3. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af arsen bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat overføres til 100-250 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske i PVC-fri infusionspose.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med eller indgives i samme slange samtidig med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 168 timer i køleskab (2-8ºC) eller ved 25ºC, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 169293
10 x 10 ml
37.676,85 376,77

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

22.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...