Suxamethonium chloride "Aguettant"

M03AB01
 
 
Depolariserende neuromuskulær blokker.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse, specielt i forbindelse med endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende
 • Kortvarig muskelafslappelse, fx ved elektroshockbehandling.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10 mg suxamethoniumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Ca. 1 mg/kg legemsvægt i.v.
 • Ved myasthenia gravis skal dosis af suxamethon øges pga. resistens, mens virkningsvarigheden forlænges ved supplerende doser.
 • I nødsituationer, hvor i.v. adgang ikke eksisterer, kan suxamethon administreres i.m. Muskelafslappelsen indtræder noget langsommere end efter i.v. indgift - hurtigere jo større dosis, der er givet. I forhold til i.v. indgift skal dosis mindst fordobles.

 

Bemærk 

 • Den fyldte injektionssprøjte bør ikke anvendes til børn < 12 år, fordi sprøjtens volumeninddeling ikke er tilstrækkelig præcis til at administrere præparatet til børn i denne aldersgruppe.
 • Der findes en anden injektionsvæske, der kan gives til børn < 12 år.

Kontraindikationer

 • Efter store brandsår, større muskelkontusioner, denervering af større områder (fx medullalæsion med paraplegi eller cerebralt insult), alvorlig sepsis og langvarig immobilisering/sengeleje (> 72 timer) dannes ekstra "immature" acetylkolinreceptorer. Depolarisering af disse i forbindelse med indgift af suxamethon kan forårsage livstruende hyperkaliæmi. Risikoen består fra 24 timer til mindst 6 måneder efter læsionen, og patienten er tilbage i sin habitualtilstand.
 • Tetanus
 • Hyperkaliæmi
 • Muskeldystrofi og andre myopatier
 • Tidligere tilfælde af malign hypertermi hos patienten eller i den nærmeste familie.
 • Natriumindhold
  • 10 ml injektionsvæske indeholder 1,2 mmol natrium, der svarer til ca. 70 mg natriumchlorid.

Se endvidere Malign hypertermi

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Forsigtighed tilrådes, hvor der er mistanke om nedsat niveau af plasma-kolinesterase, som tidligere har givet anledning til forlænget virkning.
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosis i sprøjte med adrenalin og sprøjte med suxamethon. Hjertestop.
Forveksling af sprøjte med fentanyl og sprøjte med suxamethon. Initialt indgives 100 mg suxamethon i stedet for 100 mikrogram fentanyl. Svære brystsmerter, vejrtrækningsbesvær og angst inden operation.
Navneforveksling mellem Suxameton SAD og Sufenta. Stærkt nedsat muskelkraft og svær åndenød.
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten er kritisk syg med forhøjet S-kalium. Ventrikelflimmer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Myalgi.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, Bradykardi.
Forhøjet intraokulært tryk.
Meteorisme, Øget spytsekretion.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Hyperkaliæmi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hjertestop.
Malign hypertermi.
Anafylaktisk reaktion.
Bronkospasme.

Interaktioner

 • Suxamethons effekt potenseres og forlænges af clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider, fx neomycin og gentamicin i høje doser, specielt ved nyresvigt og myasthenia gravis
 • Cytostatika (cyclophosphamid, thiotepa), ketamin og kolinesterasehæmmere (også øjendråber) potenserer/forlænger den muskelrelakserende virkning af suxamethon. Dette kan have betydning, såfremt akut indledning er påkrævet efter neostigminrevertering og ekstubation.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes ved kejsersnit. 

Humane data tillader ikke et meningsfyldt risikoestimat. I praksis kan anvendelse til gravide dog være nødvendigt. 

 

Indhold af benzylalkohol: Visse injektionsvæsker (Suxameton "SAD") indeholder benzylalkohol. Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Referencer: 3711, 4133

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Absorberes ikke fra barnets mave-tarmkanal. 

 

Konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Bemærk: Neostigmin er kontraindiceret ved overdosering. 

Farmakodynamik

Principielt den samme som acetylkolins. Der udløses en depolarisering med efterfølgende muskelkontraktion, der viser sig ved kortvarige fibrillære trækninger ("twitch"). Efter en depolarisering reagerer musklen i en periode ikke på yderligere nervestimulation. 

Virkningen indtræder efter 30-60 sekunder (i.v.) og 2-3 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 2-6 minutter (i.v.) og 10-30 minutter (i.m.). 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres af plasma-kolinesterase.
 • Plasmahalveringstid < 1 minut.
 • Genetisk betinget nedsat enzymaktivitet ses hos 3-4 % af befolkningen. Virkningen kan forlænges flere timer.
 • < 10 % udskilles gennem nyrerne som aktive og inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 3,0-4,5

 

Håndtering 

 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) i den uåbnede blisterpakning.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en kort periode (højst 30 dage) ved temperaturer under 25C. Evt. resterende injektionssprøjter efter 30 dage skal kasseres. Må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml 136223
10 x 10 ml
1.361,85

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml

Mål i mm: 194 x 27
Suxamethonium chloride "Aguettant" inj. v. i sprøjte 10 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

05.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...