Caspofungin "Stada"

J02AX04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg eller 70 mg caspofungin (som acetat). 

Doseringsforslag

 • Voksne med legemsvægt < 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 50 mg dgl.

  

 • Voksne med legemsvægt > 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 70 mg dgl.

  

 • Børn 1-17 år. 70 mg/m2 legemsoverflade 1. dag, derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl., dog højst 70 mg dgl.

  

Bemærk 

 • Infunderes over ca. 1 time.
 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion reduceres vedligeholdelsesdosis til 35 mg dgl.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. mindre børn. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m2 dgl. til nyfødte og spædbørn (under 3 mdr.) og 50 mg/m2 dgl. til små børn (3-11 mdr.) kan overvejes.

  

  

  

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion samt ved samtidig behandling med ciclosporin A.
 • Seponeres ved histaminmedierede symptomer eller anafylaktisk reaktion.
 • Forsigtighed ved anamnese med allergiske reaktioner pga. risiko for Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte. I tilfælde af unormale leverfunktionsprøver, skal der monitoreres for tegn på forværring af leverfunktionen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytose
Hjerte Arytmier, Atrieflimren, Venstresidig hjerteinsufficiens Palpitationer
Øjne Sløret syn Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Lever og galdeveje Hepatomegali, Kolestase, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning Icterus
Immunsystemet Ansigtsødem
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Acidose Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Hoste, Takypnø
Hud og subkutane væv Erythema multiforme Allergisk dermatitis
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Histaminmedierede symptomer og anafylaktisk reaktion er forekommet. Hos patienter med invasiv aspergillose er også set lungeødemer og Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS).
 • Ved behandling af invasiv aspergillose ses også lungeødem, Adult Respiratory Syndrome (ARDS) og radiografiske infiltrater.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Caspofungin "Stada"
 • Ciclosporin A og rifampicin øger AUC for caspofungin med henholdsvis ca. 35 % og ca. 60 %.
 • Caspofungin nedsætter plasmakoncentrationen af tacrolimus med ca. 25 %.
 • Efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason, phenytoin og carbamazepin kan resultere i et fald i caspofungins AUC.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Selektiv interferens med svampens cellevægssyntese via en hæmning af enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase. Dette enzym findes i en række svampeceller, men ikke i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas med 50 mg eller 70 mg tilsættes i 10,5 ml sterilt vand.
 • Bevæg hætteglasset forsigtigt, indtil klar opløsning haves.
 • Koncentrationen af caspofungin er 5,2 mg/ml henholdsvis 7,2 mg/ml.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Passende mængde af det fremstillede koncentrat til infusionsvæske (5,2 mg/ml) eller 7,2 mg/ml fortyndes straks med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se detaljeret information i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med glucose-infusionsvæsker pga. forøget nedbrydning af caspofungin.
 • Den fremstillede infusionsvæske må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Koncentrat til infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 584307
1 stk.
978,05 978,05 978,05
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg 135224
1 stk.
1.285,10 1.285,10 917,93
 
 

Revisionsdato

05.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...