Caspofungin "Stada"

J02AX04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg eller 70 mg caspofungin (som acetat). 

Doseringsforslag

 • Voksne med legemsvægt < 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 50 mg dgl.

  

 • Voksne med legemsvægt > 80 kg. 70 mg 1. dag, derefter 70 mg dgl.

  

 • Børn 1-17 år. 70 mg/m2 legemsoverflade 1. dag, derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl., dog højst 70 mg dgl.

  

Bemærk 

 • Infunderes over ca. 1 time.
 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion reduceres vedligeholdelsesdosis til 35 mg dgl.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. mindre børn. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m2 dgl. til nyfødte og spædbørn (under 3 mdr.) og 50 mg/m2 dgl. til små børn (3-11 mdr.) kan overvejes.

  

  

  

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion samt ved samtidig behandling med ciclosporin A.
 • Seponeres ved histaminmedierede symptomer eller anafylaktisk reaktion.
 • Forsigtighed ved anamnese med allergiske reaktioner pga. risiko for Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte. I tilfælde af unormale leverfunktionsprøver, skal der monitoreres for tegn på forværring af leverfunktionen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Feber.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Eosinofili.
Takykardi.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kulderystelser, Temperaturstigning.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Nedsat hæmatokritværdi.
Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi.
Hovedpine.
Dyspnø.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Arytmier, Atrieflimren, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Hepatomegali, Kolestase, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Ansigtsødem.
Elektrolytforstyrrelser.
Acidose.
Knoglesmerter.
Paræstesier, Tremor.
Angst, Konfusion.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.
Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Hypertension.
Ikke kendt hyppighed Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Histaminmedierede symptomer og anafylaktisk reaktion er forekommet. Hos patienter med invasiv aspergillose er også set lungeødemer og Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS).
 • Ved behandling af invasiv aspergillose ses også lungeødem, Adult Respiratory Syndrome (ARDS) og radiografiske infiltrater.

Interaktioner

 • Ciclosporin A og rifampicin øger AUC for caspofungin med henholdsvis ca. 35% og ca. 60%.
 • Caspofungin nedsætter plasmakoncentrationen af tacrolimus med ca. 25%.
 • Efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason, phenytoin og carbamazepin kan resultere i et fald i caspofungins AUC.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Selektiv interferens med svampens cellevægssyntese via en hæmning af enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase. Dette enzym findes i en række svampeceller, men ikke i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas med 50 mg eller 70 mg tilsættes i 10,5 ml sterilt vand.
 • Bevæg hætteglasset forsigtigt, indtil klar opløsning haves.
 • Koncentrationen af caspofungin er 5,2 mg/ml henholdsvis 7,2 mg/ml.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Passende mængde af det fremstillede koncentrat til infusionsvæske (5,2 mg/ml) eller 7,2 mg/ml fortyndes straks med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se detaljeret information i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med glucose-infusionsvæsker pga. forøget nedbrydning af caspofungin.
 • Den fremstillede infusionsvæske må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Koncentrat til infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Caspofunginpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  70 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Kuldioxid : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 584307
1 stk.
985,25 985,25 985,25
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 70 mg 135224
1 stk.
1.294,60 1.294,60 924,71
 
 

Revisionsdato

05.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...