Marcain® Spinal Tung

N01BB01
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen beregnet til spinalanæstesi.  

Anvendelsesområder

 • Hyperbar spinalanæstesi, fx ved urologiske operationer og operationer i underekstremiteterne med en varighed på 2-3 timer samt ved operationer i nedre abdomen med en varighed på ca. 1 time, når motorisk blokade med muskelafslappelse er ønskelig.
 • Til spinalanæstesi i øvre abdomen da hyperbare opløsninger har større udbredning end isobare opløsninger ved høje doser.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg bupivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. (7,5-)15-20 mg ((1,5-)3-4 ml) injiceres i subarachnoidalrummet på lumbalt niveau. Til sectio caesarea anvendes normalt 5-12,5 mg. Der kan anvendes intermitterende mindre doser ved anvendelse af spinalkateter.
 • Børn < 5 kg legemsvægt. 0,40-0,50 mg/kg.
 • Børn 5-15 kg legemsvægt. 0,30-0,40 mg/kg.
 • Børn > 15 kg legemsvægt. 0,25-0,30 mg/kg.
 • Bemærk: Anslagets udbredelse og varighed er afhængig af den injicerede mængde og af patientens lejring. Udbredelsen af blokaden kan påvirkes ved tilsætning af glucose til lokalanalgetikum.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer eller andre lokalanalgetika af amid-typen
 • Lokal infektion i eller omkring injektionsstedet.
 • Fixeret kardiel minutvolumen, fx kardielle klapstenoser eller svær hypovolæmi.
 • Akut sygdom i centralnervesystemet.
 • Medfødt eller erhvervet koagulationsforstyrrelser, fx behandling med orale antikoagulantia eller heparin, bortset fra lavdosisheparin.
 • Ved tvivl om patientens kredsløbsreserver, kan epiduralanæstesi fremfor spinalanæstesi vælges, da svær hypotension lettere kan imødegås på grund af den længere anslagstid. Alternativt kan spinalanæstesi administreres intermitterende via et subarachnoidalt kateter, som muliggør mindre hæmodynamisk effekt.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed tilrådes for ældre patienter, ved dårlig almentilstand og kardiel komorbiditet - specielt AV-blok. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Rygsmerter
Nervesystemet Parese, Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Hjertestop
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis, Utilsigtet total spinalblok
Nervesystemet Neuropati, Paralyse, Paraplegi
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokade eller cerebrospinal lækage.
 • Ved utilsigtet høj udbredelse af anslag af spinalanalgesi til de cervikale segmenter kan der ses respirationsmuskelparalyse og udtalt blodtryksfald.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Marcain® Spinal Tung
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Spinalanæstesi foretrækkes frem for generel anæstesi til kirurgi - herunder sectio caesaria - af gravide kvinder, men den maksimale kumulerede dosis skal nøje iagttages og overholdes. 

Den eksisterende evidens tillader ikke et egentligt risikoestimat. Nogle få publicerede kasuistikker har observeret coincidens af spinalanæstesi og nedsat føtal hjertefrekvens. Det er tvivlsomt, om der i disse tilfælde er tale om kausal sammenhæng. Der er ingen publiceret evidens om uønsket fosterpåvirkning i øvrigt. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4322

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning. Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer. 

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser producerer fortsat sensorisk (især nociceptiv) blokade, men reducerer motorisk blokade.
 • Anæstesi indtræder 5-10 minutter efter subarachnoidal inj. og er oftest fuldstændig efter ca. 20 minutter, men anslagstider op til 45 minutter kan ses. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra subarachnoidalrummet.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4-6
 • Hyperbar
 • Massefylde ved 20°C: 1,026 g/ml.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 474292
5 x 4 ml
420,00 21,00

Referencer

4322. Sultan P, Murphy C, Halpern S et al. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis. Can J Anaesth. 2013; 60(9):840-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...