Opioider (analgetika)

N02A

Revideret: 30.09.2020

Opioidreceptorer findes i centralnervesystemet i stor koncentration. Receptorerne findes imidlertid også perifert i bl.a. plasma, hvorfra receptorerne kan rekrutteres til områder med inflammatoriske processer, samt i hjertet og i gastro-intestinalkanalen. Der findes tre hovedtyper af opioidreceptorer, nemlig μ-, қ- og δ-receptorer. De perifere opioidreceptorer har uden den store succes været forsøgt udnyttet behandlingsmæssigt som mål for agonister med henblik på at opnå fx perioperativ smertelindring. De perifere opioidreceptorer har dog på det seneste fået fornyet bevågenhed, idet der nu er præparater på markedet, som fungerer som perifere μ-antagonister, der signifikant kan reducere den obstipation, der er en følge af så godt som al behandling med opioider. 

 

Opioiderne er traditionelt blevet inddelt i såkaldt højpotente opioider, fx morphin, og lavpotente opioider, fx tramadol. Selv om tramadol har lav affinitet til μ-receptorerne, har dens aktive metabolit høj affinitet for receptoren, så klinisk giver denne opdeling ikke mening. Tramadol har dog en uspecifik monoaminerg virkning og tapentadol en noradrenerg virkning parallelt med deres opioidagonistiske virkning og nævnes derfor separat i nedenstående liste. I den følgende beskrivelse af brugen af opioider vil de alle være betragtet under et. De markedsførte opioider har alle overvejende, men i varierende grad, affinitet til μ-receptorerne. 

 

Opioidernes inddeling

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Oversigt over opioider, som er kontraindicerede ved moderat til stærkt nedsat nyre- og/eller leverfunktion: 

Indholdsstof  

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion  

Morphin 

Nej 

Ja 

Codein 

Nej 

Nej 

Fentanyl 

Nej 

Nej 

Hydromorphon 

Nej 

Ja 

Ketobemidon 

Nej 

Nej 

Methadon 

Nej 

Nej 

Oxycodon 

Nej 

Nej 

Buprenorphin

Nej 

Ja 

Nalbuphin 

Ja 

Ja 

Tapentadol 

Erfaring savnes 

Erfaring savnes 

Tramadol 

Nej 

Nej 

* kun ved stærkt nedsat leverfunktion. 

 

For yderligere information om kontraindikationer, se de enkelte præparatbeskrivelser. 

Forsigtighedsregler

Risikoen for udvikling af psykisk afhængighed af opioider givet på korrekt indikation ved behandling af akutte smertetilstande og ved cancersmerter er ikke ret stor. I en sygdoms terminale stadier kan problemet negligeres. Når opioider lejlighedsvis findes indiceret gennem lang tid hos patienter med normal livsprognose, kræver indikationen grundig overvejelse og snævert samarbejde mellem patient og behandler. Insufficient smertebehandling, der skyldes frygt for psykisk afhængighed, må imidlertid betragtes som en fejl.
Patienter med åndedrætslidelser må observeres for respirationsdepression med forværring af hypoxi og hyperkapni, især ved start af behandling.
Ved svære lever- og nyrelidelser er der risiko for hæmmet elimination med forlænget halveringstid og toksiske plasmakoncentrationer. En morphin-metabolit, morphin-3-glucuronid (M3G), som elimineres renalt, kan nå toksiske koncentrationer ved nyreinsufficiens. Dette kan give anledning til generel allodyni (let berøring af huden medfører smerte), myoklonier, fascikulationer, smerter og bevidsthedssvækkelse. Ved svær nyreinsufficiens bør man ved kroniske smerter skifte til methadon eller fentanyl. Buprenorphin kan også overvejes, men der foreligger utilstrækkelige kliniske data i denne sammenhæng. Ved akutte smerter kan oxycodon anvendes. Opioidbehandling af børn er for den enkelte læge så sjældent forekommende, at den bør varetages af særligt kyndige. 

Trafik

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. 

 

Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Undtaget er pn brug, hvor bilkørsel bør undlades i den periode, hvor patienten er under påvirkning af lægemidlet. 

 

Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel, så længe dosis ikke overskrider de absolutte maksimale døgndoser (se tabel nedenfor), der fremgår af Vejledning om helbredskrav til kørekort og den ordinerende læge har vurderet, at patienten ikke er kognitivt påvirket af behandlingen. Der kan være behov for at nedlægge lægeligt kørselsforbud i startfasen. Skønnes det, at en patient ikke vil overholde et kørselsforbud, skal dette indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed (patientens samtykke bør indhentes forinden). 

 

Se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort, 9 Trafikfarlig medicin (H3), Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019  

 

Tabel over udvalgte depotpræparater med indhold af opioider 

Indholdsstof + form  

Absolut maksimal døgndosis (mg)
for at kørekort kan bevares
 

Hydromorphon depot 

32 mg 

Fentanyl plaster 

100 mikrogram/time 

Metadon 

120 mg 

Morfin depot 

360 mg 

Oxycodon depot 

110 mg 

Tramadol depot 

400 mg 

Tapentadol depot 

600 mg 

Buprenorphin sublingual 

Der er ikke fastlagt en øvre grænse 

Buprenorphin depotplaster 

Der er ikke fastlagt en øvre grænse 

Kilde: Vejledning om helbredskrav til kørekort, 9 Trafikfarlig medicin (H3), Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017.  

Patientsikkerhed

Opioider er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende vurdering af risikopatienter (bl.a. skal dosis nedsættes hos ældre eller sygdomssvækkede patienter)
  • Forveksling af de forskellige typer af opioider og deres anvendelse (herunder p.n. ordination og i.v. opioidbehandling)
  • Problemer med skift mellem forskellige præparater (ækvianalgetiske doser)
  • Bivirkninger (bl.a. afhængighed)
  • Gamle plastre bliver ikke fjernet før nye påsættes
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration
  • Forveksling mellem hurtigt- og langsomtvirkende opioid (bl.a. med oxycodon).

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl, som de pågældende lægemidler har været involveret i. 

 

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus 

Bivirkninger

Opioiderne giver anledning til kvalme og opkastninger. Almindeligvis ses en toleransudvikling mod den emetogene effekt efter 1-2 ugers behandling. Symptomerne kan afhjælpes med antiemetika, visse antipsykotika i meget lav dosering eller 5-HT3-antagonister.
Kognitive funktioner kan påvirkes og give anledning til konfusion, sedation og hallucinationer. Dosisændring, præparatskift eller ophør af behandling rekommanderes.
Opioider øger tonus i den glatte muskulatur og hæmmer peristaltisk aktivitet gastro-intestinalt, i galdevejene og i urinvejene. Dette fører til formindsket ventrikeltømningshastighed, obstipation og evt. urinretention. Der ses ingen toleransudvikling mod opioidernes obstiperende effekt, og behandling med laksantia er derfor obligatorisk.
Hudkløe er normalt forekommende efter opioider, specielt i forbindelse med epidural tilførsel. Dette kan behandles med 5-HT3-antagonister eller en meget lav dosis opioidantagonist naloxon (0,02-0,04 mg s.c.), en dosis, der ikke påvirker analgesien.

Af øvrige bivirkninger kan nævnes svimmelhed og mundtørhed. Methadon kan give anledning til udvikling af forlænget QT-interval hvilket disponerer til arytmier, og EKG bør monitores både før behandlingsstart og under behandingen.

Toleransudvikling mod opioidernes analgetiske effekt er sjældent et problem ved behandling af akutte smerter og cancersmerter.

Langtidsbehandling kan give anledning til forstyrret libido, impotens og amenoré som følge af reduceret østrogen-/testosteronudskillelse.

Psykisk afhængighed forekommer, men når opioider gives på korrekt indikation og i snævert samarbejde mellem patient og læge, er det meget sjældent forekommende. 

Symptomerne på, at der er udviklet en psykisk afhængighed, er, at patienten ikke kan styre sit forbrug og ikke overholder den dosering, der er aftalt. Pseudoafhængighed viser sig ved en lignende adfærd, men skyldes at smerterne er underbehandlet og symptomerne forsvinder, når dosis justeres korrekt. 


Fysisk afhængighed er almindelig efter nogle ugers indtagelse og viser sig ved abstinensfænomener ved pludselig seponering. Efter seponering af depotpræparater sker abstinensudviklingen betydeligt langsommere, og eventuelle abstinenser opstår senere end med korttidsvirkende præparater, hvilket kan give anledning til differentialdiagnostiske problemer.

Abstinenssymptomer er almindeligt ubehag, uro, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, palpitationer, cyanose af læber, koliksmerter, diarré, tremor, feber og hovedpine. Ophør af symptomerne ved indgift af opioid er et diagnostisk kriterium. 

Abstinenssmerter kan være et stort problem, når patienter der har fået opioid i mange år, skal trappes ud. Abstinenssmerter viser sig ved, at patientens vanlige smerter øges i 1-2 uger efter nedtrapning, for så at stabilisere sig igen. Det er en vigtig pædagogisk opgave at informere grundigt om abstinessmerter, hvis udtrapningen skal blive en succes. 


Behandling af abstinenssymptomer: Genoptagelse af sædvanlige opioidbehandling og efterfølgende langsom nedtrapning. 

 

Andre behandlingsprincipper ved behandling af abstinenssymptomer, se Opioider (iatrogen afhængighed).

Afvænning af narkomaner følger Vejledning om afhængighedsskabende lægemidler og Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, Sundhedsstyrelsen. 

Graviditet

For opioider som gruppe er der mange tusinde eksponerede gravide, og der er ikke fundet tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Visse data antyder en lille overhyppighed (1%), men der er mange mulige confoundere forbundet med disse data.
Opioider passerer let placenta, og abstinenssymptomer hos den nyfødte kan forekomme ved langvarig behandling og forekommer hyppigt ved børn født af opioidafhængige kvinder. Ved anvendelse lige før og under fødslen er der risiko for påvirkning af det nyfødte barn i form af respirationsdepression, og opioider bør generelt undgås i 2 uger før terminen. Der bør kun anvendes morphin (ikke i kombinationspræparater), hvor datamængden er størst. 

Forgiftning

Farmakokinetik


Tabel 1. Udvalgte klinisk-farmakologiske data for opioider ved oral, sublingual, nasal og transdermal administration 

Generisk navn  

Biotilgæn-
gelighed oral
 

Tid til  

max. effekt  

Plasma-
halverings-
tid
 

Virknings-
varighed
 

Vejl. oral enkeltdosis  

 

Tid til steady state  

 

minutter 

timer 

timer 

mg 

timer 

 

Ikke-depotpræparater  

Morphin 

20-60 

60-904) 

2-3 

4-5 

10-15 

10-20 

Buprenorphin 

30-50 

60-2404) 

20-36 

4-8 

0,2-0,4 

15 

Codein 

70 

1204) 

2-4 

3-6 

25-50 

10-20 

Fentanyl 

35 

20-40 

Nasal adm:
15-20 

7
Nasal adm: 

3-4 

0,2 

ikke relevant 

Hydromorphon 

17-62 

120 

1,3 

24 

Ketobemidon1) 

25-50 

60-904) 

2-3 

3-5 

5-10 

Methadon2) 

40-100 

60-904) 

15-22 

4-5(8) 

5-15 

75 

Oxycodon 

60-87 

30-40 

6-8 

7,5-10 

24 

Tramadol 

70 

120-2404) 

5-6 

50-100 

30-36 

 

Depot−præparater 3) 

Morphin 

20-60 

200-300 

2-3 

10-12 

Contalgin® Uno: 24 

10-30 

24-48 

Buprenorphin 

Norspan®: 

3 døgn
Transtec®: 

2,5 døgn 

Norspan®: 

12-26
Transtec®: 

22-36 

Norspan®: 

168
Transtec®: 

96 

Norspan®: 

130
Transtec®: 

180 

Fentanyl 

Ca. 1 døgn 

17 

72 

Ukendt 

Hydromorphon 

Jurnista: 

25
Palladon®: 

50 

Jurnista: 

360-480
Palladon®: 

240 

 

Jurnista: 

8
Palladon®: 

36-48 

Oxycodon5) 

60-87 

180 

4-6½ 

12 

10-20 

24-36 

Tapentadol 

32 

180-360 

12 

50 

Ca. 18 timer 

Tramadol 

70 

240-360 

5-6 

8-12 

100-200 

30-36 

1) I kombination med spasmolytikum.
2) Husk methadons særlige eliminationsforhold ved henholdsvis akut og kronisk dosering.
3) Virkning 8 timer og derover.
4) Begyndende effekt ses oftest først efter 30-60 min.
5) Gælder også for oxycodon i kombination med naloxon.
Data stammer fra mange forskellige kilder, og deres store variationsbredde understreger, at der ikke findes en medikamentel standardbehandling.
Individuel "titrering" er uomgængeligt nødvendig. 

'Extensive metabolizers' og 'poor metabolizers' 

Metaboliseringen af de fleste opioider reguleres af cytochrom P450-enzymer, hvoraf de vigtigste er CYP3A4 og CYP2D6. Polymorfier af genotypen CYP2D6 giver anledning til en øgning respektive en mindskning af codeinmetaboliseringen til morphin, hvilket ses hos henholdsvis 4-5% af befolkningen. Lignende forhold i CYP2D6-systemet er vist for tramadol, hvor "poor metabolizers" har en dårligere analgesi end "extensive metabolizers". 


Efter oral indgift absorberes lægemidlerne sædvanligvis godt. Det må dog erindres, at stærke smerter medfører en reflektorisk hæmmet ventrikeltømning, og at opioider i sig selv svækker ventrikelmotiliteten. Plasmahalveringstiden veksler fra person til person og hos samme person til forskellig tid. En tilfredsstillende analgetisk behandling må således altid individualiseres. Omtrentlige doser med ensartet virkning (ækvianalgesi) ses i tabel 1, 2, 3 og 4 i Rene agonister

 
 
Gå til toppen af siden...