α2-receptoragonister

N05CM

Revideret: 09.09.2021

I Danmark er der markedsført én α2-receptoragonist (dexmedetomidin). Den anvendes primært til sedation til præmedikation, diagnostiske procedurer, til kritisk syge patienter på intensivafdelingerne eller som supplement til regionale blokader.  

Dexmedetomidin har, brugt som sedation, i en metaanalyse vist at kunne reducere indlæggelsestiden på intensiv afdeling med 0,5 dage. Dog ingen reduktion af antal dage i respirator. Der var tendens til hypotension og bradykardi. Studierne i metaanalysen er dog meget heterogene (1778).  

En ny stor randomiseret undersøgelse har vist, at respiratortid kunne forkortes ved brug af dexmedetomidin i forhold til sedation med midazolam. Patienterne havde nemmere ved at samarbejde. Der var ingen forskel i respiratortid i forhold til sedation med propofol. Der var ingen forskel i liggetid på intensiv afdeling eller mortalitet. Derimod var der flere bivirkninger i dexmedetomidin gruppen (1781). Prisen for sedation med dexmedetomidin overstiger de sædvanlige sedationsregimer betydeligt. 

α2-receptoragonister har været brugt som smertestillende middel efter operationer, men bivirkningerne i form af hypotension har oversteget gevinsten. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 5 x 2 ml   107,05 1.070,45
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 4 ml   106,85 1.068,47
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 10 ml   104,85 1.048,53
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 25 x 2 ml   107,71 1.077,10

Referencer

3051. Rasmussen LS og Steinmetz J. Anæstesi. FADL's Forlag. 2020; 5. udgave:kapitel 5, https://fadlforlag.dk/produkt/anaestesi-5-udgave/ (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3052. Hansen TG. Sedative medications outside the operating room and the pharmacology of sedatives. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28 (4):446-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26133280 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

1781. Jakob SM, Ruokonen E, Grounds RM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11):1151-60, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22436955 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

1778. Tan JA, Ho KM. Use of dexmedetomidine as a sedative and analgesic agent in critically ill adult patients: a meta-analysis. Intensive Care Med. 2010; 36(6):926-39, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20376429 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

3053. Servin FS. Update on pharmacology of hypnotic drugs. Curr Opin Anaesthesiol. 2008; 21 (4):457-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18660655 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3054. Hansen TG. Propofolinfusionssyndromet hos børn. Ugeskr Læger. 2005; 167 (39):3672-5, http://ugeskriftet.dk/videnskab/propofolinfusionssyndromet-hos-boern (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3384. Campagna JA, Miller KW, Forman SA et al. Mechanisms of actions of inhaled anesthetics. N Engl J Med. 2003; 348(21):2110-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12761368 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...