α2-receptoragonister

N05CM

Revideret: 01.05.2023

Clonidin 

Clonidin er et gammelt lægemiddel, der gennem årene har haft mange indikationsområder. De sidste 15 år har det været anvendt en del inden for især den pædiatriske anæstesi. Det er et lipofilt lægemiddel med en beskeden plasmaproteinbinding (20-40 %). Anslagstiden efter i.v. indgift er typisk 5-10 min, men noget længere efter oral indgift (60 min). Virkningsvarigheden er 6-12 timer, men kan være noget længere hos visse individer. Clonidin udskilles renalt (70 %) og hepatisk, der er ingen aktive metabolitter. Den terminale eliminationshalveringstid er varierende (6-24 timer) og kan være fordoblet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Doseringen til børn (> 6 mdr.) er: bolusdosis 0,5-2,0 µg/kg, og infusion 0,2 µg/kg/time.  

 

Dexmedetomidin  

Dexmedetomidin er en anden α2-agonist med en affinitet for α2-receptoren i forhold til α1-receptoren (1600:1), der er meget højere end clonidins (300:1). Et forhold der forklarer dexmedetomidins mere lineære dosis-respons kurve på kredsløbet, og dets mere liberale dosisanvendelse. Dexmedetomidin er et meget lipofilt lægemiddel med en høj plasmaproteinbindingsgrad (94 %). Det elimineres hepatisk (via såvel cytokrom P450 og glucuronidation), og der er ingen aktive metabolitter. Anslagstiden efter i.v.-indgift er 5-8 min, og meget længere ved peroral indgift (1-3 timer). Virkningsvarigheden er 2-4 timer og den terminale eliminationshalveringstid er 2-3 timer. Doseringen til børn (> 6 mdr.) er: bolusdosis 1 µg/kg (over 20 min for at mindske risikoen for kardiovaskulære bivirkninger) og infusion 0.2-0.1 µg/kg/time. Dexmedetomidin administreret nasalt (3-4 µg/kg) anvendes i stigende omfang til sedering af børn til MR-scanninger. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 5 x 2 ml   106,66 1.066,55
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 4 ml   106,45 1.064,50
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 10 ml   104,46 1.044,63
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 25 x 2 ml   107,31 1.073,10
Dexmedetomidin Dexmedetomidin "Kalceks"
Kalceks
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 5 x 2 ml   101,81 1.018,10
Dexmedetomidin Dexmedetomidin "Kalceks"
Kalceks
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 4 ml   105,35 1.053,50
Dexmedetomidin Dexmedetomidin "Kalceks"
Kalceks
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 4 x 10 ml   100,55 1.005,46
Dexmedetomidin Dexmedetomidin "Kalceks"
Kalceks
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 25 x 2 ml   93,79 937,87

Referencer

5936. Shehabi Y, Neto AS, Howe BD et al. Early sedation with dexmedetomidine in ventilated critically ill patients and heterogeneity of treatment effect in the SPICE III randomised controlled Trial. Intensive Care Med. 2021; 47(4):455-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7939103/ (Lokaliseret 1. maj 2023)

 

3051. Rasmussen LS og Steinmetz J. Anæstesi. FADL's Forlag. 2020; 5. udgave:kapitel 5, https://fadlforlag.dk/produkt/anaestesi-5-udgave/ (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

5934. Mahmoud M, Barbi E, Mason KP. Dexmedetomidine: Whats New for Pediatrics? A Narrative Review. J Clin Med. 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7565844/ (Lokaliseret 1. maj 2023)

 

5935. Shehabi Y, Howe BD, Bellomo R et al. Early Sedation with Dexmedetomidine in Critically Ill Patients. N Engl J Med. 2019; 380(26):2506-17, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31112380/ (Lokaliseret 1. maj 2023)

 

3052. Hansen TG. Sedative medications outside the operating room and the pharmacology of sedatives. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28 (4):446-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26133280 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3053. Servin FS. Update on pharmacology of hypnotic drugs. Curr Opin Anaesthesiol. 2008; 21 (4):457-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18660655 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3054. Hansen TG. Propofolinfusionssyndromet hos børn. Ugeskr Læger. 2005; 167 (39):3672-5, http://ugeskriftet.dk/videnskab/propofolinfusionssyndromet-hos-boern (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3384. Campagna JA, Miller KW, Forman SA et al. Mechanisms of actions of inhaled anesthetics. N Engl J Med. 2003; 348(21):2110-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12761368 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...