Dexmedetomidin "Kalceks"

N05CM18
 
 

Anæstetikum med let til moderat sedation til brug på intensivafdelinger. 

Anvendelsesområder

 • På intensivafdelinger til sedation af voksne og børn med behov for et sedationsniveau, der ikke er dybere end opvågning ved verbal stimulering (svarende til Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 til -3).
 • Sedation af ikke-intuberede voksne før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske indgreb (vågen sedation).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram dexmedetomidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Sedation af voksne, der er intuberede. 

 • Initialt 0,7 mikrogram/kg legemsvægt/time i.v. Trinvis justering til vedligeholdelsesdosis på 0,2-1,4 mikrogram/kg legemsvægt/time. Nyt steady-state sedationsniveau opnås tidligst 1 time efter dosisjustering.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. brug i mere end > 14 dage.

 

Voksne, der ikke er intuberede (vågen sedation) 

 • Initiering. Stødinfusion på 1,0 mikrogram/kg over 10 min. Ved mindre invasive procedurer (fx øjenkirurgi) evt. 0,5 mikrogram/kg over 10 min.
 • Vedligehold. Sædvanligvis initialt 0,6-0,7 mikrogram/kg/time efterfølgende titreret efter effekt til mellem 0,2-1,0 mikrogram/kg/time. Hastigheden justeres efter ønsket sedationsniveau.
 • Bemærk:
  • Patienten skal monitoreres for tegn på bl.a. hypotension, bradykardi, respirationsdepression.
  • Ilttilskud skal være umiddelbart tilgængelig. Iltmætningen skal monitoreres.
  • Distributionshalveringstiden er ca. 6 min.
  • Afhængig af proceduren kan supplerende anæstetika, sedativa eller analgetika være nødvendig.

 

Bemærk: 

 • Reduceret initialdosis bør overvejes ved nedsat leverfunktion og til svækkede patienter.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt vedr. børn og unge under 18 år.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre der anvendes pacemaker.
 • Ubehandlet hypotension.
 • Akutte cerebrovaskulære tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Dexmedetomidin må ikke anvendes som inducerende stof til intubation.
 • Forsigtighed ved bradykardi, kronisk hypotension, alvorlig ventrikulær dysfunktion, alvorligt nedsat leverfunktion og til ældre (øget risiko for hypotension). Desuden forsigtighed ved alvorlige neurologiske forstyrrelser (fx ved hovedskader), ved dyb sedation samt ved nedsat perifer autonom aktivitet (fx ved rygmarvsskader).
 • Bør ikke indgives som bolus- eller støddosis.
 • Under infusionen kontinuerlig kardiel monitorering hos alle patienter samt monitorering af respiration hos ikke-intuberede patienter.
 • Særlig tæt monitorering hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller alvorlig cerebrovaskulær sygdom.
 • Forsigtighed ved spinal eller epidural anæstesi pga. mulig øget risiko for hypotension eller bradykardi.
 • Virkningen af dexmedetomidin indsætter senere end muskelrelaksantia - risiko for huskeanæstesi.
 • Restitutionstiden er ca. 1 time. Ved ambulant behandling skal patienten monitoreres tæt i mindst 1 time og bør være under tilsyn i yderligere 1 time.
 • Patienter ≤ 65 år. Der er set øget mortalitet hos patienter ≤ 65 år ved brug på intensivafdelinger sammenlignet med alternative sedativa. Mekanismen bag er ikke afklaret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Bradykardi
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension*
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser Temperaturstigning
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypoglykæmi
Psykiske forstyrrelser Agitation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok  (grad 1), Hjerteinsufficiens, Hjertestop
Mave-tarm-kanalen Meteorisme
Metabolisme og ernæring Acidose Tørst
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Nefrogen diabetes insipidus Polyuri

* Øget risiko hos patienter over 65 år. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dexmedetomidin "Kalceks"
 • Samtidig anvendelse af dexmedetomidin og anæstetikasedativahypnotika eller opioider kan øge virkningen af dexmedetomidin, og dosisreduktion kan være nødvendig.
 • Ved samtidig brug af β-blokkere og dexmedetomidin bør risikoen for hypotensiv virkning og bradykardi tages i betragtning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer efter behandling med Dexmedetomidin "Kalceks", da det kan påvirke respirationen.

Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer efter behandling med Dexmedetomidin "Kalceks", da det kan påvirke respirationen. 

Forgiftning

Overdosering medfører bl.a. bradykardi, hypotension og hjertestop. Ved behandling med atropin er paradoks hypertension forekommet.  

Farmakodynamik

Næsten 100 % selektiv α2-receptoragonist. 

Farmakokinetik

 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 6 minutter og 1-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-Lactat infusionsvæske til en koncentration på 4 mikrogram/ml eller 8 mikrogram/ml. 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Infusionsvæsken er blandbar med: isotonisk glucose-eller natriumchlorid-infusionsvæske, mannitol og Ringer-Lactat
 • Infusionsvæsken kan parallelinfuderes med: thiopental, suxamethonium, cisatracurium, mivacurium, rocuronium, phenylephrin, atropin, dopamin, noradrenalin, dobutamin, midazolam, morphin, fentanyl og plasmasubstitution.

 

Holdbarhed

Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml
Dexmedetomidin "Kalceks"
380900
5 x 2 ml
1.018,10 101,81 1.018,10
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml
Dexmedetomidin "Kalceks"
470115
4 x 4 ml
1.685,60 105,35 1.053,50
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml
Dexmedetomidin "Kalceks"
572434
4 x 10 ml
4.021,85 100,55 1.005,46
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml
Dexmedetomidin "Kalceks"
559094
25 x 2 ml
4.689,35 93,79 937,87
 
 

Revisionsdato

17.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...