Vumerity

L04AX09
 
 

Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaber til behandling af attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (MS). 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne patienter med attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (MS). 

 

Se pkt. 5.1. i produktresumé for vigtig information om, hos hvilke patienter der er konstateret effekt.  

 

Diroximelfumarat bør kun anvendes, når behandlingen initieres af læger med særligt kendskab til multipel sklerose og dens behandling. 

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 231 mg diroximelfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 231 mg 2 gange dgl. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 462 mg 2 gange dgl.
 • Midlertidige dosisreduktioner (ned til 231 mg 2 gange dgl.) kan reducere forekomsten af rødme og gastro-intestinale bivirkninger. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis bør dog genoptages inden for 1 måned.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste planlagte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Diroximelfumarats langtidssikkerhed er ikke blevet undersøgt hos patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion, men erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Formodet eller bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). 

Forsigtighedsregler

Da diroximelfumarat - i lighed med dimethylfumarat - metaboliseres til monomethylfumarat ved oral administration, vil risici forbundet med diroximelfumarat forventes at være tilsvarende dem, der er rapporteret for dimethylfumarat (selvom ikke alle risici er observeret specifikt med diroximelfumarat). 

 

Inden behandlingsstart: 

 • Vurdering af nyrefunktion (fx plasma-kreatinin, plasma-carbamid og urinundersøgelse) anbefales inden behandlingsstart samt efter 3 og 6 måneder og derefter hver 6. til 12. måned samt på klinisk indikation.
 • Der skal foreligge en nylig foretaget komplet blodtælling (dvs. inden for de sidste 3 måneder), og denne gentages hver 3. måned i hele behandlingsforløbet. Behandling bør afbrydes hos patienter med lymfocyttal < 0,5 x 109/l i mere end 6 måneder pga. risikoen for udvikling af PML (progressiv multifokal leukoencefalopati).
 • Før behandlingen indledes, skal en baseline-MR-skanning være til rådighed (sædvanligvis inden for 3 måneder) som reference.

 

Forsigtighed under behandlingen: 

 • Risici for PML (bl.a. lymfopeni, udtalte fald i CD4+ og især i CD8+ T-celletal samt tidligere immunsuppressiv behandling). Ved det første tegn eller symptom, der tyder på PML, bør diroximelfumarat seponeres. Behandlingen kan genoptages, når lymfocyttallet er normaliseret. Symptomer på PML kan ligne et MS-attak, udvikles i løbet af dage til uger og omfatter progressiv svaghed eller styringsbesvær af en arm eller et ben, af den ene side af kroppen eller af benene, synsforstyrrelser samt ændret tankegang, hukommelse og orientering, hvilket fører til forvirring og personlighedsændringer.
 • Alvorlig, aktiv gastro-intestinal sygdom.
 • Patienter med alvorlig infektion bør ikke starte behandling, før infektionen er overstået. Hvis en patient udvikler en alvorlig infektion, skal det overvejes at seponere behandlingen, og fordele og risici skal revurderes, før behandlingen genoptages. Patienter skal informeres om at rapportere symptomer på infektion til en læge.
 • Lægemiddelinduceret leverskade, herunder forhøjede leverenzymer (≥ 3 øvre normalgrænse og forhøjede niveauer af totalt bilirubin), kan forekomme som følge af behandling med dimethylfumarat. Dette kan opstå umiddelbart efter behandlingsstart, efter adskillige uger eller efter længere tid og ophører efter seponering af behandlingen. En vurdering af ALAT, ASAT og totalt bilirubin anbefales før behandlingsstart og under behandlingen.
 • Patienterne bør overvåges for tegn og symptomer på herpes zoster, især hvis der er rapporteret samtidig lymfopeni.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

 

Rødme og gastro-intestinale gener er tilbøjelige til at opstå tidligt i behandlingen (primært den første måned) og kan forekomme med mellemrum under den fortsatte behandling. Hos patienter med rødme var bivirkningen let til moderat hos flertallet. I alt 3 % af patienterne behandlet med dimethylfumarat afbrød behandlingen pga. rødme. 

Der findes ingen langvarige studier af diroximelfumarat, men bivirkningerne forventes at ligne de bivirkninger, der er beskrevet for dimethylfumarat.  

Nedenfor er anført bivirkningerne for dimethylfumarat. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Undersøgelser Ketonstoffer i urinen
Vaskulære sygdomme Flushing  (rødme)
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfopeni Leukocytose, Lymfocytose
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Gastritis, Gastro-intestinale gener, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Nervesystemet Hyperæstesi
Nyrer og urinveje Albuminuri Proteinuri
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hedeture, Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster*, Progressiv multifokal leukoencefalopati  (PML)
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Rhinoré
Vaskulære sygdomme Hypotension

Der er indberettet tilfælde af Fanconis syndrom for et lægemiddel indeholdende dimethylfumarat i kombination med andre fumarsyreestere. En tidlig diagnosticering af Fanconis syndrom og seponering af dimethylfumarat-behandlingen er vigtig for at forhindre opståen af nyreinsufficiens og osteomalaci, da syndromet normalt er reversibelt.  

 

* De fleste tilfælde af herpes zoster er ikke alvorlige, men der er indberettet alvorlige tilfælde, herunder dissemineret herpes zoster, herpes zoster ophthalmicus, herpes zoster oticus, herpes zoster radiculitis eller neuritis, postherpetisk neuralgi, herpes zoster-meningoencephalitis og herpes zoster-meningomyelitis. Disse tilfælde kan forekomme når som helst under behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Vumerity
 • Samtidig brug af andre fumarsyrederivater (topikale eller systemiske) bør undgås.
 • Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler (fx aminoglykosider, diuretika, NSAID eller lithium) kan øge risikoen for renale bivirkninger.
 • Stærke alkoholiske drikke (mere end 30 volumen-% alkohol) bør undgås inden for en time efter indtagelse af orale fumarater, da alkohol kan medføre en øget hyppighed af gastro-intestinale bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Vumerity påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Vumerity påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Ved oral administration metaboliseres diroximelfumarat (i lighed med dimethylfumarat) hurtigt af esteraser, inden det når det systemiske kredsløb, til den samme aktive metabolit, monomethylfumarat. Virkningsmekanismen er ikke fuldstændig klarlagt. Reducerer signifikant immuncelleaktiveringen og den efterfølgende frigivelse af pro-inflammatoriske cytokiner som respons på inflammatoriske stimuli.
 • Dimethylfumarat har vist at sænke middel-lymfocyttallet i gennemsnit med cirka 30 % i forhold til baseline-værdien i løbet af det første år af behandlingen med et efterfølgende plateau.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5-3 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,03-1,19 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles primært som CO2 (ca. 60 % af dosis). Resten udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterokapsler 231 mg, Biogen  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) enterokapsler 231 mg
Vumerity
068352
120 stk.
11.507,40 95,90 383,58

Foto og identifikation

Foto

Enterokapsler  231 mg

Præg:
DRF, 231 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 21,7
enterokapsler 231 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...