Clotaxip

C02AC01
 
 

Antihypertensivum. Imidazolinreceptoragonist. 

Anvendelsesområder

Behandling af hypertensive kriser hos voksne. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mikrogram clonidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Intramuskulært /subkutant:
  • 150 mikrogram i.m. eller s.c.
 • Intravenøst:
  • Sædvanligvis 0,2 mikrogram/kg legemsvægt/minut i.v.
  • Bemærk: Fortyndes før infusion, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
  • Højst 0,5 mikrogram/kg legemsvegt/minut i.v.
  • Højst 150 mikrogram pr. infusion.
  • Kan administreres op til 4 gange dgl.

Seponering

Seponering af behandlingen bør ske gradvis over 2-4 dage pga. risiko for hurtig stigning i blodtrykket. 

Kontraindikationer

 • Svær bradyarytmi forårsaget af syg sinusknude eller AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Hypotension.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med svær koronarinsufficiens, kronisk nyresvigt, cerebrovaskulær sygdom, nyligt myokardieinfarkt.
 • Polyneuropati, Raynauds syndrom og anden okklusiv perifer arteriesygdom.
 • Alvorlig hjertesygdom.
 • Mild til moderat bradyarytmi.
 • Depression.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er milde og forsvinder som regel ved fortsat behandling. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smerter i spytkirtler Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Mareridt
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte AV-blok
Øjne Nedsat tåreproduktion
Mave-tarm-kanalen Colonobstruktion  (pseudo)
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næsen
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradyarytmier
Øjne Akkommodationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido

Interaktioner

 • Samtidig behandling med antipsykotika med α-receptor blokerende virkning eller tricykliske antidepressiva kan fremkalde eller forværre ortostatisk hypotension. Kombinationen af clonidin og tricykliske antidepressiva kan også medføre en reduceret blodtrykssænkende virkning af clonidin.
 • Additiv effekt af clonidin og andre antihypertensiva, så den blodtryks-nedsættende effekt øges. Dette kan udnyttes terapeutisk for diuretika, vasodilatorer, β-blokkere, calciumantagonister og ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med stoffer med negative kronotrope eller dromotrope virkninger, såsom β-blokkere, calciumantagonister eller digitalisglykosider, kan forårsage eller forstærke bradykardi.
 • Den hypertensive reaktion efter pludselig seponering af clonidin forstærkes af β-blokkere, se β-receptorblokerende midler.
 • Clonidin kan forstærke virkningen af alkohol.
 • Antidoten phentolamin kan i visse tilfælde nedsætte den α2-receptor medierede effekt af clonidin dosis-afhængigt.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis varierer i forskellige opgørelser mellem 1 % og 7 %. Bivirkninger hos ammede børn synes ikke rapporteret, men man bør have særlig opmærksomhed på risiko for antikolinerge bivirkninger, såfremt amning vælges. Clonidin kan teoretisk reducere mælkeproduktionen. 

Referencer: 2939

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker primært på centralnervesystemet, hvilket resulterer i reduceret sympatisk outflow og nedsat perifer modstand, renal vaskulær modstand, hjertefrekvens og blodtryk. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,3 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid 5-25 timer
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne
 • Ca. 20 % udskilles med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 5,0-7,0. 

Håndtering

Tilberedning før intravenøs infusion 

 • 1 ml injektionsvæske overføres til mindst 10 ml isotonisk glucose* eller natriumchlorid-infusionsvæske umiddelbart før infusion.
  (* kompatibilitets data foreligger hos firma.)

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

Anvendes umiddelbart efter åbning af ampullen. 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. 150 mikrogram/ml 182927
10 x 1 ml
1.412,45 141,25 423,78

Referencer

2939. Hale TW. Hale´s Medications & Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2021, https://www.springerpub.com/hale-s-medications-mothers-milktm-2021-9780826189257.html (Lokaliseret 10. maj 2023)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...