GHRYVELIN

V04CD06
 
 

Macimorelin er en Ghrelin-receptoragonist, som administreres oralt og kan anvendes til at diagnosticere GH-mangel hos voksne. 

Anvendelsesområder

Diagnosticering af væksthormonmangel (GH-mangel) hos voksne. 

 

Macimorelin bør kun anvendes under overvågning af en læge med erfaring i diagnosticering af væksthormonmangel. 

Dispenseringsform

Granulat til oral suspension i brev. 1 brev indeholder 60 mg macimorelin (som acetat). 

Doseringsforslag

Voksne 

Engangsdosis på 0,5 mg/kg legemsvægt. 

 

Indholdet af ét brev opløses i 120 ml vand. Dosis er herefter 1 ml pr. kg legemsvægt, som tages oralt. 

 

Koncentrationen af væksthormon vurderes i tre blodprøver, der tages hhv. 45, 60 og 90 minutter efter administration. 

 

Bemærk 

 • Patienten skal have fastet i mindst 8 timer og ikke have udført anstrengende fysisk aktivitet 24 timer inden testen, da det kan påvirke serumkoncentrationen af væksthormon.
 • Under testen skal patienten være fastende indtil efter blodprøvetagningen. Indtag af højst 100 ml vand (uden kulsyre) er tilladt inden for 1 time før administration samt inden for 1 time efter administration.
 • Erfaring savnes ved børn og unge < 18 år og ved ældre > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes vedr. nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

QTc-forlængelse 

Forbigående ekg-forandringer er set hos én forsøgsperson og rapporteret som mulige alvorlige bivirkninger. 

Macimorelin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med proarytmiske tilstande, fx tidligere myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens eller forlænget QTc-interval (QTc > 500 ms). 

Ved medfødt eller erhvervet langt QT-syndrom og ved tidligere torsades de pointes må anvendelse af macimorelin kun overvejes på en hjerteafdeling. 

 

Anden hormonmangel 

Ved anden hormonmangel, fx binyre-, thyroidea- og/eller gonade-insufficiens eller diabetes insipidus, bør tilstrækkelig erstatningsterapi med de andre manglende hormoner sikres inden test. 

 

Cushings sygdom eller i suprafysiologisk glukokortikoidbehandling 

Testens effektivitet kan blive påvirket hos patienter med Cushings sygdom eller i suprafysiologisk glukokortikoidbehandling, fx hydrocortison eller tilsvarende > 15 mg/m2/dag, hvilket kan føre til falsk positive testresultater. 

 

Hypothalamus sygdom 

Væksthormonmangel hos voksne, der skyldes en læsion i hypothalamus, kan måske ikke detekteres tidligt i sygdommens udvikling. Gentagne test kan være nødvendigt. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Smagsforstyrrelser  (bitter, metallisk smag)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldefornemmelse
Metabolisme og ernæring Tørst, Øget appetit
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval

Interaktioner

Anden medicin sammen med GHRYVELIN

CYP3A4-inducere 

 • Macimorelin metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4.
 • Administration af CYP3A4-inducer kan reducere plasmakoncentrationen af macimorelin, påvirke testens diagnosticeringseffektivitet og bør undgås. Det gælder fx carbamazepin, dabrafenib, efavirenz, enzalutamid, eslicarbazepin, fosphenytoin, lumacaftor, modafinil, nevirapin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin, pioglitazon, pitolisant, primidon, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler perikon.
 • Kan dog anvendes efter en udvaskningsperiode på fem eliminationshalveringstider.
 • For CYP3A4-inducere, se Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Lægemidler, der kan påvirke frigivelsen af væksthormon  

 • Midler, der midlertidigt kan øge koncentrationen af væksthormon, fx clonidin og levodopa samt væksthormon (somatropin) bør seponeres mindst 1 måned før administration af macimorelin.
 • Midler med direkte indvirkning på hypofysens udskillelse af væksthormon, fx somatostatin, insulin, glukokortikoider og cyclooxygenase-hæmmere, herunder acetylsalicylsyre, bør undgås.
 • Midler, der kan sløve væksthormonresponset over for macimorelin, fx muskarin antagonister (atropin) og antithyroide lægemidler (propylthiouracil) bør undgås.
 • Midlerne kan dog anvendes efter en udvaskningsperiode på fem eliminationshalveringstider.

 

Lægemidler med potentiale til at inducere torsades de pointes bør undgås 

Det gælder: 

 • Antipsykotika fx haloperidol
 • Antibiotika, fx moxifloxacin, erythromycin og clarithromycin
 • Antiarytmika af klasse Ia, fx lidocain og klasse III, fx amiodaron, procainamid og sotalol
 • Andre lægemidler, der kan inducere torsades de pointes, se Antiarytmika.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 1 døgns pause med amning efter administration anbefales. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af GHRYVELIN medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

 • Peptidomimetikum med væksthormon-sekretagog aktivitet svarende til ghrelin.
 • Stimulerer frigivelse af væksthormon ved at aktivere de væksthormon-sekretagoge receptorer (GHSR) i hypofysen og hypothalamus.
 • Efter administration af en enkeltdosis macimorelin på 0,5 mg/kg legemsvægt er set maksimal frigivelse af væksthormon. Plasmakoncentration < 2,8 nanog/ml bekræfter diagnosen væksthormonmangel.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5 - 1 time
 • Indtagelse af mad halverer Cmax og AUC
 • Begrænset biotilgængelig pga. first pass-metabolisme via CYP3A4
 • Metaboliseres via CYP3A4, ingen metabolitter
 • Plasmahalveringstid 4,1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af oral suspension 

 • Udføres jf. detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 30 minutter, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) Granulat til oral suspension i brev 60 mg 435120
1 stk.
3.442,45 3.442,45
 
 

Revisionsdato

07.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...