VYEPTI®

N02CD05
 
 

Humaniseret monoklonalt antistof, der produceres i Pichia pastoris - gærceller. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned.  

 

På grund af den høje pris anbefaler Medicinrådet imidlertid kun CGRP-antistoffer til profylaktisk behandling af kronisk migræne hos voksne, der har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum. Et eventuelt medicinoverforbrug bør være forsøgt saneret inden behandling med CGRP-antistoffer initieres. I Danmark er ordinationsretten af CGRP-antistoffer begrænset til speciallæger i neurologi, som er ansat på et sygehus og til privatpraktiserende neurologer (kun visse antistoffer).  

 

Medicinrådet har fastsat nationale kriterier for behandling med CGRP-antistoffer.  

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 100 mg/ml eptinezumab. 

Doseringsforslag

 • Sædvanligvis 100 mg i.v. hver 12. uge.
 • Dosis kan øges gradvist til 300 mg i.v. hver 12. uge.
 • Behandlingen bør evalueres efter 6 mdr.

 

Bemærk:  

 • Begrænset erfaring hos patienter > 65 år.
 • Begrænset erfaring hos børn og unge < 18 år.
 • For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede lægemiddels navn og batchnummer tydeligt registreres, jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner  (tilstoppet næse, halsirritation, hoste, nysen, dyspnøåndenød)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. En klinisk betydende systemisk absorption hos det ammede barn skønnes dog mindre sandsynligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Eptinezumab er et humaniseret monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP). CGRP findes på relevante steder for patofysiologien af migræne fx perivaskulære nerver i det trigeminovaskulære system.
 • CGRP er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering og vasodilatation, som forbindes med patofysiologien af migræne. I.v. infusion af CGRP kan inducere migræneanfald.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 30 min. (ved infusionens afslutning).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,05 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 27 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Skal fortyndes inden brug og infunderes i løbet af ca. 30 minutter. For instruktioner vedr. fortynding se SPC.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Må ikke rystes.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 085136
1 stk.
11.446,00 11.446,00
 
 

Revisionsdato

06.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...