Xilmac

J01CR02
 
 

Amoxicillin kombineret med clavulansyre, som hæmmer β-laktamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med amoxicillins, men omfatter desuden β-laktamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er amoxicillinfølsomme.  

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyrefølsomme bakterier, fx øvre- og nedre luftvejsinfektioner, cystitis, pyelonefritis.
 • Infektioner i hud, blødvæv, knogler og led.
 • Intraabdominale infektioner og genitale infektioner hos kvinder.
 • Profylakse i forbindelse med større kirurgiske indgreb hos voksne.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.000 mg amoxicillin (som amoxicillinnatrium) og 200 mg clavulansyre (som kaliumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 1.000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre i.v. 3 gange dgl.

 

Børn < 40 kg. 

 • Børn > 3 månederog > 4 kg. 25 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt i.v. 3 gange dgl.
 • Børn < 3 måneder eller < 4 kg. 25 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt i.v. 2 gange dgl.

 

Til profylakse ved kirurgi 

 • Til procedurer < 1 times varighed. 1.000 - 2.000 mg amoxicillin/(200)* - 400 mg clavulansyre indgivet ved induktion af anæstesi.
 • Til procedurer > 1 times varighed. 1.000 - 2.000 mg amoxicillin/(200)* - 400 mg clavulansyre indgivet ved induktion af anæstesi op til 3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Doseres efter indholdet af amoxicillin.
 • * Doser med 2.000 mg amoxicillin/ 200 mg clavulansyre opnås ved at anvende en alternativ i.v. formulering af amoxicillin/clavulansyre.

 

Administration

 • Gives enten som langsom i.v. injektion over 3-4 min. eller som infusion over 30-40 min.
 • Må kun gives som infusion til børn < 3 måneder.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion  

  Dosis i.v.
  (voksne og børn ≥ 40 kg)
   

   

  Børn < 40kg  

  GFR 10-30 ml/min.  

  Startdosis 1000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre og derefter 500 mg/100 mg 2 gange dgl.  

  25 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt 2 gange dgl.  

  GFR < 10 ml/min.  

  Startdosis 1000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre og derefter 500 mg/100 mg 1 gang dgl.  

  25 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt 1 gang dgl.  

  Hæmodialyse  

  Startdosis 1000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre og derefter 500 mg/100 mg 1 gang dgl. samt en dosis på 500 mg/100 mg ved afsluttet dialyse  

  25 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre/kg legemsvægt 1 gang dgl. samt en dosis på 12,5 mg/2,5 mg/kg legemsvægt ved afsluttet dialyse  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Regelmæssigt monitorering af leverfunktionen anbefales. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mononukleose. Morbiliformt udslæt er blevet set ved mononukleose efter brug af amoxicillin.
 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner og cefalexin (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.
 • Icterus/nedsat leverfunktion i forbindelse med tidligere behandling med amoxicillin/clavulansyre.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Kramper kan forekomme ved nedsat nyrefunktion, eller for høj dosering.
 • Ved længerevarende behandling med amoxicillin/clavulansyre bør som minimum foretages regelmæssig kontrol af nyrefunktion, leverfunktion og hæmatopoietiske funktioner.
 • Længerevarende behandling kan resultere i overvækst af ikke følsomme mikroorganismer.
 • Febrilt generaliseret erytem ledsaget af pustulae som opstår i starten af behandling kan være tegn på akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) og kræver seponering af behandling.
 • Ved nedsat urinproduktion kan der forekomme krystaluri. Ved administration af høje doser anbefales opretholdelsen af væskeindtag/vandladning.
 • Antibiotikaassocieret colitis er rapporteret og ved forekomsten anbefales seponering af behandlingen.

 

Testresultater 

 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for glucose i urinen ved anvendelse af en kobberreduktionsmetode. Derfor bør benyttes glucosetests, der er baseret på enzymatiske glucoseoxidasereaktioner.
 • Den direkte Coombs-test kan være positiv.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion med Bio-Rad Laboratories' Platelia Aspergillus-EIA-test.

 

Natriumindhold 

 • 1 hætteglas (1.000mg/200mg) indeholder 2,7 mmol natrium, som svarer til ca. 158 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni  reversibel (herunder neutropeni), Trombocytopeni
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis  (a)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose  reversibel, Hæmolytisk anæmi
Hjerte Kounis syndrom*
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis***, Pancreatitis****, Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tungen  (b)
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget protrombintid
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Psykiske forstyrrelser Hyperaktivitet*
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis Krystaluri**
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis  (a)

a) Kun set ved i.v. behandling. 

b) Kun set ved oral behandling. 

 

* Overfølsomhedsreaktioner kan udvikle sig til Kounis-syndrom, der kan føre til myokardieinfarkt. 

** Krystaluri (herunder akut nyreskade). 

*** Lægemiddelfremkaldt enterocolitis syndrom. 

**** Akut pancreatitis. 

 

Leverpåvirkning er hovedsageligt set hos mænd og ældre patienter. 

Interaktioner

 • Den baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af penicillin.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 700 1. trimester-eksponerede, hvor clavulansyre har været anvendt i kombination med et penicillin. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kombinationen bør ikke anvendes i 2. og 3. trimester, da amoxicillin-clavulansyre i en undersøgelse, der omfattede kvinder med for tidlig perforering af fosterhinden, var forbundet med øget risiko for neonatal nekrotiserende enterocolitis. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3741, 3745, 3746

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for amoxicillin er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Data savnes for udskillelse af clavulansyre. Milde bivirkninger i form af rastløshed, diarré og udslæt forekom hyppigere under behandling med amoxicillin-clavulansyre end under behandling med amoxicillin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af amoxicillin eller andet β-laktam vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør. Clavulansyre hæmmer mange beta-laktamaser, som derved forhindrer nedbrydning af amoxicillin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Amoxicillin:
  • Virker baktericidt på:
   • Grampositive kokker:
    • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
    • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
    • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
    • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
    • Enterococcus faecalis
    • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
   • Grampositive stave:
    • Clostridium spp.
    • Bacillus anthracis
    • Corynebacterium spp.
    • Actinomyces spp.
   • Gramnegative diplokokker:
    • Neisseria meningitidis
    • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
   • Visse gramnegative stave som:
    • Haemophilus influenzae
    • Proteus mirabilis
    • E. coli
    • Helicobacter pylori
    • Pasteurella spp.
    • Capnocytophaga spp.
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
  • Clavulansyre:
  • Er et penicillinlignende stof, som i sig selv kun har en ringe antibakteriel aktivitet.
  • Har farmakokinetiske egenskaber, som meget ligner amoxicillinets.
  • Kombinationen amoxicillin og clavulansyre:
  • Ved samtidig oral indgift af amoxicillin og clavulansyre opnås, at disse stoffer virker lige så godt på β-laktamaseproducerende bakterier, som de virker på de tilsvarende bakterier uden β-laktamaseproduktion.
  • Er således effektiv ved infektioner, der er forårsaget af:
   • β-laktamaseproducerende Haemophilus influenzae
   • Moraxella catarrhalis
   • Neisseria gonorrhoeae.

Farmakokinetik

Amoxicillin

Oral formulering 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.

I.v. formulering 

 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 60-70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Clavulansyre

Oral formulering 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.

I.v. formulering 

 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 40-65 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske: 

 • Til i.v. injektion opløses 1.000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre i 20 ml sterilt vand.

Tilberedning af infusionsvæske

 • Til i.v. infusion opløses 1.000 mg amoxicillin/200 mg clavulansyre i 20 ml sterilt vand og yderligere tilsættes 100 ml infusionsvæske.

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre end nedenstående infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.

Blandbar med infusionsvæsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • Sterilt vand
 • Ringer- eller Ringer lactat opløsning

 

Holdbarhed 

 • Opbevares ved højst 25 ºC i original pakning for at beskytte mod fugt.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal administreres umiddelbart efter rekonstitution.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1000+200 mg 027811
10 stk.
2.408,75 240,88 722,70

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3746. Ehsanipoor RM, Chung JH, Clock CA et al. A retrospective review of ampicillin-sulbactam and amoxicillin + clavulanate vs cefazolin/cephalexin and erythromycin in the setting of preterm premature rup-ture of membranes: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(5):54-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18455521 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3741. Berkowitch M, Diav-Citrin O, Greenberg R et al. First-trimester exposure to amoxycillin/clavulanic acid: a prospective, controlled study. Br J Clin Pharmacol. 2004; 58(3):298-302, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327589 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3745. Kenvon SL, Tavlor DJ, Tarnow-Mordi W et al. Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial. ORACLE Collaborative Group. Lancet. 2001; 357(9261):979-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11293640 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...