Amzolynic

J01FA10
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner
 • Infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Pneumoni
  500 mg som i.v. infusion 1 gang dgl. i mindst 2 dage efterfulgt af 500 mg p.o. 1 gang dgl., samlet behandlingstid 7-10 dage.
 • Underlivsbetændelse
  500 mg som i.v. infusion 1 gang dgl. i 1-2 dage efterfulgt af 250 mg p.o. 1 gang dgl., samlet behandlingstid 7 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  En stigning i AUC på 33% for azithromycin er set ved GFR < 10 ml/min. Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig behandling med sekalealkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal azithromycin seponeres. De allergiske symptomer kan komme igen efter seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Monocytose
Øjne Synsforstyrrelser, Synstab
Mave-tarm-kanalen Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Nedsat lymfocyttal, Nedsat serum-bicarbonat
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Øregener
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Orale ulcera, Synkebesvær, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Temperaturstigning, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem*, Ansigtsødem, Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Infektioner
Undersøgelser Forhøjet serum-bicarbonat Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperchloridæmi, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Rygsmerter Myalgi, Nakkesmerter
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyresmerter Dysuri
Det reproduktive system og mammae Metroragi, Testikelsygdom Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni Epistaxis, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Dermatitis Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Lever og galdeveje Kolestase, Leverpåvirkning Icterus
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Depersonalisering
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, Fotosensibilitet, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Torsades de pointes-takykardi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tungen
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis, Kramper
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Delirium, Hallucinationer, Hyperaktivitet
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Anosmi
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope

* Ved allergiske reaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose og DRESS, skal azithromycin seponeres. Se Forsigtighedsregler

Interaktioner

Anden medicin sammen med Amzolynic
 • Azithromycin kan muligvis øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Absorptionen af azithromycin hæmmes ved samtidig indgift af antacida.
 • Azithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af:
  • ciclosporin
  • colchicin
  • digoxin
  • pimozid
  • tacrolimus
 • Forsigtighed ved administration af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, fx amiodaron og andre klasse IA og III antiarytmika samt ved behandling med warfarin.
 • Azithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 7.500 eksponerede gravide, heraf mere end 6.000 1. trimester-eksponerede, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3717, 3725, 3727, 4731

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den vægtjusterede dosis er ca. 5 %, og barnet vil tilføres doser væsentligt under anbefalede terapeutiske doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
  • Gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • Enkelte små gramnegative stave, således på:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi
  • Desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Mycoplasma genitalium
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.
 • Da der er total krydsresistens mellem alle makroliderne, anvendes erythromycin til følsomhedsbestemmelse.

Farmakokinetik

 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet med galden og ca. 12 % gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35 %. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Indholdet af et hætteglas opløses i 4,8 ml sterilt vand (100 mg/ml).
  • Fortyndes derefter med 500 ml eller 250 ml infusionsvæske (henholdsvis 1 mg/ml og 2 mg/ml).
 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-lactat-infusionsvæske.

Holdbarhed 

Infusionsvæske 

 • Den koncentrerede opløsning (100 mg/ml) er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 465338
1 stk.
2.019,35 2.019,35 2.019,35

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3725. Bérard A, Sheehy O, Zhao JP et al. Use of macrolides during pregnancy and the risk of birth defects: a population-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24(12):1241-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26513406 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3717. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al. Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009; 23(1):18-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228311 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...