J

Infektionssygdomme, systemiske midler

Antibakterielle midler til systemisk brug
β-laktamantibiotika
Penicilliner (β-laktamantibiotika)
β-laktamase-sensitive penicilliner
β-laktamase-stabile penicilliner med virkning på penicillinasedannende stafylokokker
β-laktamase-stabilt penicillin med virkning kun på gramnegative stave og Staphylococcus saprofyticus (β-laktamantibiotika)
β-laktamase-sensitive penicilliner med udvidet spektrum og med virkning også på gramnegative stave
Penicilliner kombineret med β-laktamasehæmmere (β-laktamantibiotika)
Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)
Cefalosporin kombineret med β-laktamasehæmmer (β-laktamantibiotika)
Monobactamer (β-laktamantibiotika)
Carbapenemer (β-laktamantibiotika)
Sulfonamider (antibiotika til systemisk brug)
Trimethoprim (systemisk brug)
Sulfonamider og trimethoprim i kombination
Makrolider
Clindamycin (antibiotika til systemisk brug)
Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin (antibiotika til systemisk brug)
Aminoglykosider til systemisk brug
Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner
Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)
Nitrofurantoin
Methenamin
Vancomycin
Dalbavancin
Teicoplanin
Polymyxiner
Fusidin (systemisk brug)
Metronidazol (systemisk brug)
Oxazolidinoner
Daptomycin
Fosfomycin
Rifamyciner
Antistoffer mod recidiv af Clostridioides difficile infektion (CDI)

Relevante links

DANMAP

Makrolider

J01FA

Revideret: 28.06.2023

Makrolider er antibiotika, som indeholder en makrocyklisk lactonring.  

De markedsførte makrolider i Danmark er azithromycin, clarithromycin, erythromycin og roxithromycin.  

Alle stoffer i gruppen har samme virkemåde. Der er små forskelle i deres virkningsspektrum og betydelige forskelle i deres farmakokinetik. 

Anvendelsesområder

Hovedindikationen for makrolider er infektioner forårsaget af: 

 • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
 • β-hæmolytiske streptokokker

hos patienter, som er allergiske over for penicillin, dvs. ved pneumoni, akut tonsillitis, scarlatina, erysipelas, sårinfektioner, akut otitis media og akut rhinosinuit.  

 

Stofferne kan anvendes ved infektioner forårsaget af Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis og Legionella spp. 


Tussis convulsiva: Makroliderne kan afkorte den tid, som patienten er smittefarlig ved behandling i det kataralske stadium eller tidligt i det konvulsive stadium. 

 

Stofferne kan også anvendes som profylakse mod kighoste hos spædbørn, som har været udsat for smitte. I sådanne tilfælde gives clarithromycin. Der er kun mindre effekt på det kliniske forløb hos smittede. 


Makroliderne (især azithromycin) anvendes til behandling af urethritis og cervicitis forårsaget af Chlamydia trachomatis

 

Monobehandling af gonoré med øvrige makrolider kan ikke anbefales, da resistens over for makrolider er udbredt. 

 

Foruden de nævnte indikationer anvendes makrolider som led i behandling af ulcus ventriculi eller duodeni forårsaget af Helicobacter pylori. Her er dokumentationen størst for clarithromycin. Se Helicobacter pylori

Kan også anvendes mod behandlingskrævende Campylobacter infektioner, her er makrolider førstevalg. Se Campylobacter. 


Alvorlige tilfælde af cystisk nekrotisk acne kan behandles med et makrolid. Det skyldes, at makroliderne ved langtidsbehandling indbygges i talgkirtlernes sekret og derfor kan forhindre den bakterielle nedbrydning af lipiderne i sekretet. 


Resistensforhold 

Se Antibiotika virkemåde og resistens

 

I Danmark forekommer makrolidresistens hos < 5 % af pneumokokker, 1-2 % af Mycoplasma pneumoniae og hos 2-24 % af β-hæmolytiske streptokokker (højst hos streptokokker af Gruppe B). (SSI.dk; DANMAP report 2021, se DANMAP). 

Resistens over for makrolider ses hos Helicobacter pylori, hvor det kan være årsag til svigt af behandling. 

Derimod er makrolidresistens sjælden hos Campylobacter spp., også ved rejseerhvervet infektion. 

Præparatvalg

Der er ingen sikker forskel på den kliniske effekt af de forskellige makrolider.  

 

På baggrund af den farmakokinetiske profil med lav serumkoncentration og høj intracellulær koncentration bør azithromycin fravælges ved infektioner, hvor pneumokokker må mistænkes som årsag. 

 

Azithromycin, clarithromycin og roxithromycin foretrækkes frem for erythromycin pga. færre bivirkninger. 

 

Makrolider virker på Helicobacter pylori-associeret ulcus, men clarithromycin er mest undersøgt. Der er dog grund til at tro, at alle makrolider kan anvendes. 

 

Behandling af urethritis eller cervicitis forårsaget af Chlamydia trachomatis med 1 g azithromycin giver så få complianceproblemer, at det bør foretrækkes ved forventet ringe compliance. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Makrolider  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

leverfunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

nyrefunktion  

Azithromycin 

Nej 

Nej 

Clarithromycin 

Ja* 

Ja* 

Erythromycin 

Nej 

Nej 

Roxithromycin 

Ja 

Nej 

* Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.  

Kontraindikationer

Alle: 

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Vedr. nedsat lever- eller nyrefunktion, se ovenfor.
 • Samtidig behandling med fx pimozid og sekalealkaloider.

Clarithromycin: 

 • Arytmi, myokardieinfarkt
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • quetiapin
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.

Erythromycin: 

 • Forlænget QT-interval.

 

Bivirkninger

Bortset fra gastro-intestinale gener tåles makrolider generelt godt. 

 

De hyppigste bivirkninger er madlede, kvalme, abdominalsmerter og forbigående diarré. De dyspeptiske gener er mest udtalt for erythromycin, og erythromycin er stort set forladt til fordel for et af de andre makrolider.  

 

Makrolider giver kun sjældent allergiske reaktioner i form af hududslæt og drug fever.  

 

Der er rapporteret reversibel nedsat hørelse og enkelte tilfælde af hypotermi ved behandling med makrolider.  

 

I enkelte tilfælde er der set forhøjede leverenzymværdier, bilirubinstigning og intrahepatisk galdestase.  

 

Der ses også tarmfloraændring og i enkelte tilfælde pseudomembranøs enterocolitis forårsaget af toksinproducerende Clostridioides difficile

Makrolider er i varierende omfang mistænkt for at have kardiotoksiske bivirkninger, herunder QT-forlængelse. Clarithromycin er associeret med risiko for pludselig hjertedød (sjælden korttidsrisiko). 

I øvrigt henvises til omtalen under de enkelte præparater. 

Interaktioner

Makroliderne, specielt erythromycin og clarithromycin, kan give anledning til en række klinisk betydende interaktioner. 


Makroliderne virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner. 


I øvrigt henvises til omtalen under de enkelte præparater. 


Risikoen for pludselig hjertedød under erythromycinbehandling øges markant ved samtidig indtagelse af lægemidler, som medfører kraftig hæmning af CYP3A4, fx diltiazem, fluconazol, itraconazol og verapamil (432), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

FDA og EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vurderer, at samtidig statin og clarithromycin behandling er kontraindiceret pga. risiko for rhabdomyolyse. Studier, som har undersøgt risikoen for hjertebivirkninger under behandling med clarithromycin eller i en kort periode efter ophør af clarithromycin (korttidseffekten), viser samlet set, at der er en lille øget risiko for hjertedød og blodprop i hjertet. 

Graviditet

Erythromycin er mistænkt for at øge risikoen for hjertemisdannelser (i absolutte tal fra 1 % til 2 %) og bør generelt ikke anvendes i 1. trimester. En behandlingskrævende infektion hos en penicillinallergiker vil dog som oftest opveje den mulige risiko for fosteret. 

Erythromycin kan om nødvendigt anvendes i 2. og 3. trimester. 

Clarithromycin må kun anvendes under visse forudsætninger, da to studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. 

Azithromycin kan om nødvendigt anvendes, mens datamængden for roxithromycin er utilstrækkelig. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Den vægtjusterede dosis er mellem 1 % og 5 %, hvilket vil resultere i tilførsel af doser via modermælken, som i alle tilfælde er væsentligt under anbefalede terapeutiske doser. Der er kun beskrevet milde bivirkninger. Et epidemiologisk studie fandt en ikke-signifikant 2-3 gange øget forekomst af pylorusstenose hos børn af 1.166 mødre, som indløste recept på et makrolid (heraf 1.012 på erythromycin) mindre end 90 dage efter fødslen. Resultatet var baseret på få (3) cases, og selv hvis en sammenhæng er reel, er den absolutte risiko fortsat meget lav. 

Farmakodynamik

Se Antibiotika virkemåde og resistens


Mikrobiologisk virkningsspektrum 

Makroliderne virker på: 

 • alle grampositive kokker
  Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae og Staphylococcus aureus
 • gramnegative diplokokker
  Neisseria gonorrhoeae og Moraxella (Branhamella) catarrhalis
 • enkelte små gramnegative stave
  Bordetella pertussis, Legionella spp., Campylobacter spp, Helicobacter pylori og Borrelia burgdorferi
 • desuden:
  Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae og Mycoplasma genitalium. Sidstnævnte species synes dog klinisk mindre følsom over for andre makrolider end for azithromycin.

 

Serumkoncentrationen og dermed også koncentrationen i væv og interstitielvæske ligger for alle makrolider under MIC for Haemophilus influenzae. Makrolider bør derfor ikke bruges til behandling af sådanne infektioner. 

 

Resistensforhold 

Se Antibiotika virkemåde og resistens

Farmakokinetik

Farmakokinetikken adskiller sig for de fire stoffer.  

Se tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Erythromycin Abboticin®
Amdipharm
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk.   14,30 28,61
Erythromycin Abboticin®
Amdipharm
granulat til oral suspension  40 mg/ml 100 ml   2,66 66,39
Erythromycin Abboticin®
Amdipharm
granulat til oral suspension  40 mg/ml 200 ml   2,15 53,68
Erythromycin Abboticin®
Amdipharm
granulat til oral suspension  100 mg/ml 50 ml   5,80 57,95
Erythromycin Abboticin®
Amdipharm
pulver til infusionsvæske, opl.  1 g 1 htgl. a 1 g   410,30 410,30
Azithromycin Amzolynic
Macure Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.   2.019,35 2.019,35
Azithromycin Azithromycin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  250 mg 6 stk. (blister)   68,00 81,60
Azithromycin Azithromycin "Epione Medicine"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  250 mg 6 stk. (blister)   47,83 57,40
Azithromycin Azithromycin "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  250 mg 6 stk. (blister)   48,97 58,76
Azithromycin Azithromycin "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   15,38 9,23
Azithromycin Azithromycin "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   14,93 8,96
Azithromycin Azithromycin "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   13,91 8,35
Azithromycin Azithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   29,10 17,46
Azithromycin Azithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   16,65 9,99
Azithromycin Azithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   16,14 9,68
Azithromycin Azithromycin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   13,96 8,37
Azithromycin Azithromycin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   10,15 6,09
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   28,45 17,07
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   16,68 10,01
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   16,14 9,68
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
pulver til oral suspension  40 mg/ml 15 ml   11,39 85,45
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
pulver til oral suspension  40 mg/ml 22,5 ml   7,60 56,97
Azithromycin Azithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   15,05 9,03
Azithromycin Azithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   10,03 6,02
Azithromycin Azithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   16,09 9,66
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   3,59 7,17
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   5,21 5,21
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  500 mg 21 stk. (blister)   4,30 4,30
Clarithromycin Clarithromycin "Alternova"
Alternova
pulver til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.   103,60 207,20
Clarithromycin Clarithromycin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  500 mg 16 stk. (blister)   13,57 13,57
Clarithromycin Clarithromycin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   4,09 4,09
Clarithromycin Clarithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   5,97 11,94
Clarithromycin Clarithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   13,50 13,50
Clarithromycin Clarithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 21 stk. (blister)   4,04 4,04
Clarithromycin Clarithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  250 mg 16 stk. (blister)   5,14 10,28
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   3,78 7,55
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   5,83 5,83
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 21 stk. (blister)   4,04 4,04
Erythromycin Erythromycin "Panpharma"
PanPharma
pulver til infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   315,28 315,28
Clarithromycin Klacid®
Viatris
depottabletter  500 mg 7 stk. (blister)   15,94 15,94
Clarithromycin Klacid®
Viatris
granulat til oral suspension  25 mg/ml 50 ml   2,65 53,04
Clarithromycin Klacid®
Viatris
granulat til oral suspension  25 mg/ml 100 ml   2,09 41,84
Clarithromycin Klacid®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 50 ml   3,81 38,10
Clarithromycin Klacid®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   2,88 28,82
Roxithromycin Roximstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   10,40 20,80
Roxithromycin Roximstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  300 mg 7 stk. (blister)   40,16 40,16
Roxithromycin Roximstad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (blister)   30,92 30,92
Roxithromycin Roxithromycin "2care4"
2care4
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (unit-dose)   32,26 32,26
Roxithromycin Roxithromycin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  150 mg 24 stk. (blister)   9,92 19,83
Roxithromycin Roxithromycin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   10,45 20,91
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   12,96 25,91
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  300 mg 7 stk. (blister)   41,29 41,29
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (blister)   26,90 26,90
Azithromycin Zithromax
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  250 mg 6 stk. (blister)   55,98 67,18
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   15,43 9,26
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   10,73 6,44
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til oral suspension  40 mg/ml 15 ml   6,99 52,40
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til oral suspension  40 mg/ml 22,5 ml   4,92 36,93
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl.   446,80 446,80

Referencer

3542. Wong AYS, Chan EW, Anand S, et al. Managing Cardiovascular Risk of Macrolides: Systematic Review and Meta-Analysis. Drug Saf. 2017; 40(8):663-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397186 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3539. Root AA, Wong AY, Ghebremichael-Weldeselassie Y, et al. Evaluation of the risk of cardiovascular events with clarithromycin using both propensity score and self-controlled study designs. Br J Clin Pharmacol. 2016; 82(2):512-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27090996 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3541. Wong AY, Root A, Douglas IJ, et al. Cardiovascular outcomes associated with use of clarithromycin: population based study. BMJ. 2016; 352, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26768836 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3538. Cheng YJ, Nie XY, Chen XM, et al. The Role of Macrolide Antibiotics in Increasing Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(20):2173-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26564594 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3540. Svanstrom H, Pasternak B, Hviid A. Use of clarithromycin and roxithromycin and risk of cardiac death: cohort study. BMJ. 2014; 349, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25139799 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

659. Källén BA, Olausson PO, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans?. Reprod Toxicol. 2005; 20(2):209-14, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15907655/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

432. Ray WA, Murray KT, Meredith S et al. Oral erythromycin and the risk of sudden death from cardiac causes. N Engl J Med. 2004; 351(11):1089-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356306/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...