Klacid®

Klacid Uno
J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.
 • Eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.

Dispenseringsform

Klacid® Uno, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.
Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig oral suspension indeholder 25 mg eller 50 mg clarithromycin. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Oral suspension
   • 500 mg 2 gange i døgnet.
  • Depottabletter
   • 500 mg 1 gang dgl. i forbindelse med et måltid.
 • Børn ≤ 12 år
  • Oral suspension
   • 15 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Alvorlige infektioner 

 • Dosis kan fordobles.

Helicobacter pylori 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis.  

  Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. 

  Mulige alternativer, se Makrolider. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • domperidon
  • ergotamin
  • lomitapid
  • midazolam (oral)
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.
 • Ventrikulær kardiel arytmi, da clarithromycin kan øge risikoen for denne type arytmi.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose.
Atrieflimren, Hjertestop, Ventrikulær ekstrasystoli.
Høretab, Tinnitus.
Stomatitis.
Svimmelhed.
Hepatitis, Kolestase.
Hypersensitivitet.
Candidiasis, Infektioner.
Forlænget QT-interval.
Muskelkramper.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Tremor.
Angst, Nervøsitet, Somnolens.
Vaginitis.
Astma.
Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Lungeemboli.
Ikke kendt hyppighed Agranulocytose, Blødning, Trombocytopeni.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Synsforstyrrelser.
Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forhøjet INR, Forlænget prothrombintid.
Kramper, Myopati, Rhabdomyolyse.
Paræstesier.
Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erysipelas.

Interaktioner

 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af ergotamin kan resultere i ergotamintoksicitet. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig indtagelse af midazolam og clarithromycin blev midazolam AUC øget syv gange efter oral administration. Samtidig brug er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger virkningen af domperidon og pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombination med domperidon eller pimozid er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af lomitapid og clarithromycin er der potentiel risiko for markant forhøjede transaminaser. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125 % samt reducerer clearance med 65 %.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af apixaban, dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10 % blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3 % blandt ikke-eksponerede. 

Referencer: 3711, 3727, 3728, 3729

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (clarithromycin) og ca. 7 timer (aktive metabolit).
 • 20-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Oral administration. Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (tabletter og oral suspension).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Oral suspension skal omrystes før hver dosering. 

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension 

 • Kan opbevares i højst 14 dage ved 15-30°C.
 • Må ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Clarithromycindepottabletter  500 mggranulat til oral suspension  25 mg/mlgranulat til oral suspension  25 mg/ml  (2care4) granulat til oral suspension  50 mg/mlgranulat til oral suspension  50 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : depottabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 500 mg, granulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Konservering:
Kaliumsorbat  (E202) : granulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Smag:
Skovbær : granulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Andre:
Lactose : depottabletter 500 mg
Macrogoler : depottabletter 500 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 039746
7 stk. (blister)
111,00 15,86 15,86
(B) granulat til oral suspension 25 mg/ml 114062
50 ml
96,35 1,93 38,54
(B) granulat til oral suspension 25 mg/ml  (2care4) 052692
60 ml
Udgået 01-11-2021
(B) granulat til oral suspension 25 mg/ml 518006
100 ml
165,15 1,65 33,03
(B) granulat til oral suspension 25 mg/ml  (2care4) 566896
100 ml
Udgået 01-11-2021
(B) granulat til oral suspension 50 mg/ml 410501
50 ml
149,50 2,99 29,90
(B) granulat til oral suspension 50 mg/ml 549092
100 ml
236,25 2,36 23,63
(B) granulat til oral suspension 50 mg/ml  (2care4) 487696
100 ml
Udgået 20-09-2021

Substitution

depottabletter 500 mg
Clarithromycin "Actavis" TEVA, Clarithromycin, depottabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,9 x 18,9
depottabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3729. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. CMAJ. 2017; 189(17), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28461374 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3728. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013; 8(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...