Abboticin®

J01FA01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af erythromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner
 • Infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma pneumoniae og Legionella spp.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg erythromycin (som stearat).
Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 40 mg eller 100 mg erythromycin (som ethylsuccinat).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som lactobionat). 

Doseringsforslag

Oralt

 • Voksne
  • Infektioner
   • 2 g dgl. fordelt på 2-4 doser. Højst 4 g i døgnet.
   • Kræves højere dosis, fx ved Legionella pneumoni, anbefales i.v. indgift.
  • Urethritis forårsaget af Chlamydia
  • Tandekstraktion som profylakse mod subakut bakteriel endocarditis (ved penicillinallergi)
   • 1 g 1 time før indgrebet
   • Efterfulgt af 500 mg 6 timer senere.
  • Cystisk, nekrotisk acne
   • 250 mg 1-2 gange i døgnet i måneder.
  • Børn
   • Granulat til oral suspension
    • 30-50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.
    • Ved Chlamydia conjunctivitis gives behandlingen i 2 uger.
  • Bemærk:
   • Både tabletter og oral suspension bør indtages umiddelbart før et måltid.

 

Parenteralt

 

 • Voksne
  • Infektioner
   • 1 g i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Legionella infektion
   • 1 g 4 gange i døgnet.
   • Den intravenøse dosis kan ved livstruende infektioner øges til maksimalt 4 g i døgnet.
 • Børn
  • 15 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Den intravenøse dosis kan ved livstruende infektioner øges til maksimalt 50 mg/kg legemsvægt.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50-75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Samtidig behandling med:
  • fluconazol, itraconazol eller andre kraftige CYP3A4-inhibitorer
  • sekalealkaloider
  • pimozid
  • atorvastatin eller simvastatin
  • everolimus, sirolimus eller tacrolimus.

Forsigtighedsregler

 • Svækkelse hos patienter med myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved koronararterie-sygdom, svær hjerteinsufficiens, ledningsforstyrrelser eller klinisk relevant bradykardi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset kontraindikation/interaktion med simvastatin. Rhabdomyolyse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Forlænget QT-interval.
Hepatitis, Hepatotoksicitet, Kolestase.
Høretab*.
Infantil hyperetrofisk pylorusstenose - IHPS, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Ventrikulære arytmier  (herunder Torsades de pointes takykardi).
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme.
Forværret myasthenia gravis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Tinnitus.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Allergiske reaktioner.
Eosinofili.
Hallucinationer.
Hepatomegali, Leverinsufficiens.
Hjertestop, Ventrikelflimren.
Hypotension.
Interstitiel nefritis.
Rhabdomyolyse.
Synsforstyrrelser.

* Høretab er reversibelt og ses især hos patienter med nedsat nyrefunktion og/eller leverfunktion. Døvhed er set med ikke kendt hyppighed. 

 

Der er observeret tilfælde af infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHPS), især hos spædbørn < 14 dage. 

 

Efter langvarig brug er observeret: 

 • Hypomagnesiæmi er observeret efter langvarig anvendelse af magnesiumhydroxid (hjælpestof i tabletterne) hos patienter med nedsat nyrefunktion.
 • Langvarig brug af erythromycin kan medføre overvækst af ikke-modtagelige bakterier og svampe. I tilfælde af superinfektion seponeres erythromycin.

Interaktioner

 • Erythromycin øger virkningen af pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Erythromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Erythromycin øger plasmakoncentrationen af ebastin og atorvastatin. Kombination bør undgås.
 • Ved samtidig indgift af erythromycin og atorvastatin eller simvastatin kan ses myopati, i svære tilfælde rhabdomyolyse. Kombination bør undgås.
 • Samtidig indgift af bromocriptin øger biotilgængeligheden af bromocriptin. Kombination bør undgås.
 • Da erythromycin metaboliseres via CYP3A4, øges risikoen for pludselig hjertedød markant ved samtidig indtagelse af lægemidler, som er kraftige CYP3A4-inhibitorer, fx fluconazol og itraconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Kombination bør undgås. Tilsvarende ses med CYP3A4-inhibitorerne diltiazem og verapamil.
 • Everolimus, sirolimus og tacrolimus omdannes via CYP3A4, og erythromycin kan hæmme denne omdannelse og dermed medføre meget høje plasmakoncentrationer af everolimus, sirolimus og tacrolimus og dermed risiko for nefrotoksiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Hos enkelte patienter ses en øgning af serum-digoxin eller en øget antikoagulerende virkning af fx warfarin og rivaroxaban efter indgift af erythromycin.
 • Erythromycin øger plasmakoncentrationen af alprazolam, buspiron, carbamazepin, ciclosporin, felodipin, glukokortikoider, midazolam, oral lidocain, theophyllin, triazolam og zopiclon pga. hæmmet omsætning i leveren. Dosisjustering er nødvendig.
 • Ved samtidig indgift af alfentanil kan clearance af alfentanil nedsættes signifikant, og muligvis er der øget risiko for forlænget eller forsinket respirationsdepression. Dosisjustering er nødvendig.
 • Erythromycin virker antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Ved samtidig behandling med voriconazol er der risiko for forlænget QT-interval.
 • Erythromycin reducerer clearance for quetiapin med ca. 50%, dosis af quetiapin bør nedsættes pga. koncentrationsmålinger og bivirkninger.
 • Samtidig behandling med phenprocoumon kræver hyppig kontrol af INR ved initiering og ophør af kombinationsbehandlingen.
 • Ved samtidig behandling med sildenafil bør første dosis af sildenafil reduceres til det halve pga. stigning i AUC og maksimal plasmakoncentration.
 • Ved samtidig behandling med vinblastin kan erythromycin øge risikoen for vinblastin bivirkninger.
 • Ved samtidig behandling med sertralin kan der forekomme psykiske bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede, og totalt er der ingen betydende overhyppighed af misdannelser. Et nyligt dansk registerstudie fandt ikke nogen overordnet øget hyppighed for misdannelser eller hjertemisdannelser blandt mere end 5.000 1. trimester-eksponerede. Et tidligere epidemiologisk studie har beskrevet en øget risiko for hjertemisdannelser fra 1% til ca. 2%. Andre tidligere epidemiologiske undersøgelser har ikke kunnet påvise denne risiko. Behandling af børn i de to første leveuger er associeret med en øget forekomst af pylorusstenose. En sammenhæng mellem pylorusstenose og prænatal eksponering har derfor været mistænkt, men undersøgelser har vist divergerende resultater. Erythromycin bør så vidt muligt undgås i 1. trimester. Ved behandlingskrævende infektion hos en penicillinallergiker vil indikationen dog typisk opveje den usikkerhed. 

Referencer: 3711, 3722, 3723, 3724, 3725, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den vægtjusterede dosis er 1-5%, hvilket vil resultere i tilførsel af doser via modermælken, som i alle tilfælde er væsentligt under anbefalede terapeutiske doser. Der er kun beskrevet milde bivirkninger. Et epidemiologisk studie fandt en ikke-signifikant 2-3 gange øget forekomst af pylorusstenose hos børn af 1.166 mødre, som indløste en recept på et makrolid (heraf 1.012 på erythromycin) mindre end 90 dage efter fødslen. Resultatet var baseret på få (3) cases, og selv hvis en sammenhæng er reel, er den absolutte risiko fortsat meget lav.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Desuden på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • Enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker også på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.

Farmakokinetik

 • 25% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorptionen øges ved indtagelse umiddelbart før et måltid. Erythromycinstearat hydrolyseres efter absorption til frit erythromycin. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Pulver til infusionsvæske 

pH efter opløsning 6,5-7,5. 

 

Håndtering 

Pulver til infusionsvæske 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Stamopløsning
  • 1 g pulver til infusionsvæske tilsættes 20 ml sterilt vand.
  • Til fremstilling af stamopløsningen må kun anvendes sterilt vand.
  • Stamopløsningen anvendes umiddelbart til ét af nedenstående alternativer.
  • Advarsel: Stamopløsningen ikke anvendes ufortyndet.
 • Infusionsvæske til hurtig infusion
  • 20 ml stamopløsning overføres til 200-250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Gives langsomt i løbet af mindst 60 minutter, enten som drop direkte i.v. eller infunderet gennem "sidegren" i fungerende drop med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Infusionsvæske til kontinuerlig (længerevarende) infusion
  • 20 ml stamopløsning overføres til 500 ml eller 1.000 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Granulat til oral suspension 

Oral suspension skal omrystes inden brug. 

 

Holdbarhed 

Pulver til oral suspension 

Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 14 dage i køleskab (2-8°C). 

Indholdsstoffer

Erythromycinfilmovertrukne tabletter  500 mggranulat til oral suspension  40 mg/mlgranulat til oral suspension  100 mg/mlpulver til infusionsvæske, opl.  1 g

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 500 mg (novum)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg (novum)
Smag:
Kirsebær : granulat til oral suspension 40 mg/ml, granulat til oral suspension 100 mg/ml
Vanilje : granulat til oral suspension 40 mg/ml, granulat til oral suspension 100 mg/ml
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 411496
20 stk.
224,55 22,46
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 418277
100 stk.
599,50 11,99
(B) granulat til oral suspension 40 mg/ml 022533
100 ml
242,25 60,56
(B) granulat til oral suspension 40 mg/ml 012989
200 ml
348,25 43,53
(B) granulat til oral suspension 100 mg/ml 088112
50 ml
269,35 53,87
(B) granulat til oral suspension 100 mg/ml 085845
100 ml
387,65 38,77
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 405001
1 htgl. a 1 g
354,00 354,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 18,8
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3725. Bérard A, Sheehy O, Zhao JP et al. Use of macrolides during pregnancy and the risk of birth defects: a population-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24(12):1241-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26513406 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3722. Lund M, Pasternak B, Davidsen RB et al. Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. BMJ. 2014; 11:348, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24618148 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3724. Källén B, Danielsson BR. Fetal safety of erythromycin. An update of Swedish data. Eur J Clin Pharmacol. 2014; 70(3):355-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24352632 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3723. Cooper WO, Griffin MR, Arbogast P et al. Very early exposure to erythromycin and infantile hypertrophic pyloric stenosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002; 156(7):647-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12090829 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...