J

Infektionssygdomme, systemiske midler

Antibakterielle midler til systemisk brug
β-laktamantibiotika
Penicilliner (β-laktamantibiotika)
β-laktamase-sensitive penicilliner
β-laktamase-stabile penicilliner med virkning på penicillinasedannende stafylokokker
β-laktamase-stabilt penicillin med virkning kun på gramnegative stave og Staphylococcus saprofyticus (β-laktamantibiotika)
β-laktamase-sensitive penicilliner med udvidet spektrum og med virkning også på gramnegative stave
Penicilliner kombineret med β-laktamasehæmmere (β-laktamantibiotika)
Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)
Cefalosporin kombineret med β-laktamasehæmmer (β-laktamantibiotika)
Monobactamer (β-laktamantibiotika)
Carbapenemer (β-laktamantibiotika)
Sulfonamider (antibiotika til systemisk brug)
Trimethoprim (systemisk brug)
Sulfonamider og trimethoprim i kombination
Makrolider
Clindamycin (antibiotika til systemisk brug)
Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin (antibiotika til systemisk brug)
Aminoglykosider til systemisk brug
Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner
Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)
Nitrofurantoin
Methenamin
Vancomycin
Dalbavancin
Teicoplanin
Polymyxiner
Fusidin (systemisk brug)
Metronidazol (systemisk brug)
Oxazolidinoner
Daptomycin
Fosfomycin
Rifamyciner
Antistoffer mod recidiv af Clostridioides difficile infektion (CDI)

Relevante links

FDA advarsel

Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin (antibiotika til systemisk brug)

J01AA

Revideret: 06.01.2023

Tetracyclinerne adskiller sig især fra hinanden ved forskelle i farmakokinetik. 

De markedsførte tetracycliner er til oral anvendelse, mens tigecyklin og eravacyclin administreres intravenøst. 

Tigecyclin er et glycylcyclin, som er et derivat af tetracyclin. Tigecyclin har samme virkningsmekanisme som tetracycliner, men påvirkes ikke af de samme resistensmekanismer, fx beskyttelse af ribosomer og efflukspumper. Derfor er tigecyclin aktivt over for en række tetracyclinresistente bakterier. Tigecyclin virker ligesom tetracyclinerne bakteriostatisk. 

Eravacyclin er et fluorocyclin, som er et derivat af tigecyclin. Det adskiller sig fra dette på to positioner på molekylet bl.a. ved indsættelse af et fluor-atom på 7-positionen. Det har samme egenskaber som tigecyclin, men er er 2-4 gange mere aktivt end tigecyclin (2-4 x lavere MIC´er) over for de fleste bakterier. Eravacyclin er også aktivt over for en række tetracyclinresistente bakterier. 

Anvendelsesområder

Pga. deres brede spektrum, deres høje aktivitet og gode penetrationsevne har tetracycliner i det enkelte tilfælde ofte en god klinisk effekt. 

 

Ved udbredt anvendelse er resistensudvikling og selektion af resistente stammer imidlertid så betydelige, at der skal udvises tilbageholdenhed med anvendelse af tetracycliner. 

 

Ved infektion med følgende mikroorganismer kan tetracycliner være indiceret: 

 • Rickettsia (plettyfus, Rocky Mountain spotted fever, African Tick Bite Fever m.fl.)
 • Coxiella burnetii (Q-feber)
 • Chlamydia (ornitose, lymphogranuloma inguinale, trakom, pneumoni og urethritis/cervicitis)
 • Leptospira (Weils sygdom m.fl.)
 • Mycoplasma
 • Legionella
 • Listeria
 • Pasteurella
 • Brucella (kalvekastningsfeber, Maltafeber)
 • Spirokæter (fx syfilis)
 • Vibrioner
 • Borrelia (også ved neuroborreliose)
 • Francisella tularensis (tularæmi).

 

Ved acne vulgaris i den cystisk nekrotiske form vil langvarig behandling have en gavnlig effekt, da tetracycliner indbygges i talgkirtlernes sekret og forhindrer den bakterielt betingede dekomposition af lipiderne til vævsbeskadigende fede syrer. Behandlingen skal fortsættes gennem uger til måneder, men dokumentation herfor er mangelfuld og forbundet med en del resistensudvikling ikke kun overfor tetracycliner men også flere andre antibiotikagrupper. 


Ved bakterielle infektioner i øvre og nedre luftveje bør tetracycliner kun anvendes, hvis det ikke er muligt at anvende et β-laktam, et makrolid eller et fluorquinolon. 

 

Til behandling af infektion med Chlamydia psittaci er doxycyclin førstevalg. 

Til behandling af urethritis/cervicitis, forårsaget af Chlamydia trachomatis anbefales doxycyclin i 7 dage eller azithromycin som engangs-ordination. Azithromycin bør foretrækkes ved forventet ringe compliance. 

Ved kompliceret chlamydiainfektion anbefales doxycyclin med en behandlingstid på 14 dage. 


Tetracycliner kan anvendes til akut behandling af og profylakse mod malaria, se Tetracycliner

Tetracycliner dispenseres også i form af salve og øjendråber til lokalbehandling. Pga. den øgede risiko for sensibilisering, resistensudvikling og superinfektion bør lokalbehandling kun undtagelsesvis finde sted og aldrig til kronisk inficerede sår som ulcus cruris og decubitus, fordi tetracycliner selekterer resistente hæmolytiske streptokokker af gruppe A og penicillinasedannende stafylokokker, som i fællesskab kan være årsag til synertistisk gangræn. 

Tigecyklin har vist god effekt ved behandling af alvorlige hud- og bløddelsinfektioner. 

 

Andre anvendelsesområder (2050) (2051), når der ikke er andre behandlingsmuligheder til multiresistente bakterier: 

Et andet muligt indikationsområde for tigecyclin og ervacyclin er infektioner forårsaget af ESBL-producerende og carbapenase-producerende enterobakterier og Acinetobacter spp.(2050). I kliniske sammenlignende studier vedrørende behandling af gramnegative lunge- og abdominalinfektioner har tigecyklin imidlertid vist lavere effekt inklusive højere mortalitet (2051). Dette forklares med, at opnåelige koncentrationer i plasma, ELF (extrabronchial lining fluid) og interstitialvæske kun i kort tid overstiger MIC-værdierne. Da det samtidig er et bakteriostatisk antibiotikum, er det ikke så effektivt som β-laktamer, aminoglykosider og fluorquinoloner. Det bør derfor kun anvendes, hvis der ikke er andre behandlingsmuligheder til multiresistente bakterier (2051). Eravacyclin har i kliniske undersøgelser vist samme effekt, som ertapenem over for intraabdominale infektioner. Det har endnu ikke været afprøvet til nedre luftvejsinfektioner (5767)

 

Dosering ved infektioner forårsaget af ESBL- eller carbapenaseproducerende enterobakterier samt Acinetobacter spp.:  

 

Tigecyclin: 

Voksne. Initialt 100 mg som i.v. infusion over 30-60 minutter. Vedligeholdelsesdosis. 50 mg i.v. hver 12. time i 5-14 dage. Ved stærkt nedsat leverfunktion reduceres vedligeholdelsesdosis til 25 mg.  

 

Eravacyclin: 

Voksne. 1 mg/kg som i.v. infusion over 30-60 minutter hver 12. time. Dosisjustering ved nedsat nyrefunkton ikke nødvendig, men ved stærkt nedsat leverfunktion reduceres dosis til 25 mg. 

Kontraindikationer

 • Tetracycliner:
  • Tetracyclin- og tigecyclinallergi
  • Bør kun på tvingende indikation anvendes til børn < 12 år.
 • Tigecyclin og Eravacyclin:
  • Tetracyclin- og tigecyclinallergi
  • Bør kun på tvingende indikation anvendes til børn < 8 år.

Bivirkninger

Biologiske bivirkninger består i ændringer af normalfloraen. Disse ændringer er mere udtalte for tetracycliner end for andre antibiotika, dels fordi tetracyclinerne har så bredt et spektrum, dels fordi de udskilles med galden, absorberes mangelfuldt og er meget stabile i tarmkanalen. Ændringerne kan medføre diarré, pruritus ani eller pruritus genitalis. 

Superinfektioner med Candida albicans ses hyppigt. Af og til ses mørkfarvning af tungeslimhinden (black tongue). 

På grund af undertrykkelsen af normalfloraen bliver patienter under tetracyclinbehandling mere modtagelige for nosokomielle infektioner. 

Bivirkningsmæssigt ligger tigecyclin på linje med tetracyclinerne.  

Det er specielt vigtigt at huske binding til og misfarvning af knogler og tænder, og derfor bør tigecyclin ikke anvendes til børn under 12 år eller gravide. 

FDA har i september 2013 udsendt advarsel om, at der ved brug af tigecyclin er observeret en større dødelighed sammenlignet med andre antibiotika til behandling af samme infektioner. Se FDA advarsel

Graviditet

Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. Tetracyclin og doxycyclin kan om nødvendigt anvendes i 1. trimester. Lymecyclin bør ikke anvendes i 1. trimester. Tigecyclin må ikke anvendes under graviditet. 

Amning

Doxycyclin og tetracyclin kan om nødvendigt anvendes i kort tid under amning. Ved anvendelse af terapeutiske doser til børn kan tetracycliner teoretisk indbygges i tænder og knogler, og derfor bør amning undgås under langtidsbehandling. De øvrige tetracycliner og tigecyclin bør ikke anvendes pga. utilstrækkelige data. 

Farmakodynamik

Se Antibiotika virkemåde og resistens


Mikrobiologisk virkningsspektrum 

Tetracycliner og tigecyclin er bredspektrede antibiotika. Tetracyclinerne har alle samme antibakterielle spektrum, selv om der er kvantitative forskelle mellem de enkelte stoffers virkning.  

 

De fleste mikroorganismer er lidt mere følsomme over for doxycyclin end over for de øvrige tetracycliner. 

 

Følgende bakterier er fuldt følsomme for tetracycliner: Streptococcus pneumoniae, α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium spp., Brucella spp., Leptospira spp. og Treponema pallidum. 


Tetracyclinerne virker også på Rickettsia spp., Borrelia burgdorferi, Chlamydia spp., Legionella spp. og Mycoplasma spp. 


Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente. 


Tigecyclin virker på de samme bakterier og desuden på Staphylococcus aureus og koagulasenegative stafylokokker (det gælder også meticillinresistente stammer).  

Følgende arter er moderat følsomme, og kliniske studier har vist nogen effekt af tigecyclin: E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp. og Stenotrophomonas maltophilia. 

Tigecyclin udviser in vitro aktivitet over for ESBL-producerende og over for metallo-β-laktamaseproducerende enterobakterier, men den kliniske effekt over for infektioner med disse bakterier er ikke dokumenteret, se Oversigt over mikroorganismer

Eravacyclin virker på de samme bakterier som tigecyclin med 2-4 gange større aktivitet. Både Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium er følsømme. 

 

Pseudomonas aeruginosa er primært resistente over for både tigecyclin og eravacyclin. 

 

Resistensforhold 

Se Antibiotika virkemåde og resistens.
Tigecyclin er aktivt over for en række tetracyclinresistente bakterier. 

Farmakokinetik

Tetracycliner absorberes fra mave-tarmkanalen. Tetracyclin og lymecyclin absorberes ufuldstændigt, mens doxycyclin absorberes næsten fuldstændigt. Tigecyclin og eravacyclin absorberes ufuldstændigt fra mave-tarmkanalen.  

 

Tigecyclin og eravacyclin anvendes udelukkende til infusion.  

Tetracycliner passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren (under 10 % af serumkoncentrationen i spinalvæsken) selv ved inflammerede meninges. Forholdene for tigecyclin er ikke tilstrækkeligt belyst.  

 

Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin bindes til knoglevæv og tandvæv. Udskillelsen finder sted dels med galden, dels gennem nyrerne. Koncentrationen i galden er ca. 10 gange plasmakoncentrationen, en del af det udskilte reabsorberes og indgår i et enterohepatisk kredsløb. Udskillelsen er afhængig af nyrefunktionen og varierer fra stof til stof. 


Stoffer med langsom elimination kan kumuleres med risiko for levertoksicitet.
Se tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik

Tilskud

Enkelttilskud til tetracycliner vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde:  

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Doxycyclin Doxycyclin "Orifarm"
Parallelimport
tabletter  100 mg 10 stk. (blister)   30,00 30,00
Doxycyclin Doxycyclin "Orifarm"
Parallelimport
tabletter  100 mg 20 stk. (blister)   15,40 15,40
Doxycyclin Doxycyclin "Orifarm"
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   5,45 5,45
Doxycyclin Doxycyclin "Paranova"
Parallelimport
tabletter  100 mg 20 stk. (blister)   2,75 2,75
Doxycyclin Doxycyclin "Paranova"
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,17 1,17
Doxycyclin Doxycyklin "2care4"
Parallelimport
tabletter  100 mg 10 stk. (blister)   21,12 21,12
Doxycyclin Doxycyklin "2care4"
Parallelimport
tabletter  100 mg 20 stk. (blister)   15,69 15,69
Doxycyclin Doxycyklin "2care4"
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   5,51 5,51
Doxycyclin Doxyprim
Parallelimport
tabletter  100 mg 10 stk. (blister)   21,25 21,25
Doxycyclin Doxyprim
Parallelimport
tabletter  100 mg 20 stk. (blister)  
Doxycyclin Doxyprim
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   5,66 5,66
Lymecyclin Lymecyclin "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  300 mg 21 stk. (blister)   11,10 22,19
Lymecyclin Lymecyclin "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)   2,69 5,38
Lymecyclin Lymelysal
Parallelimport
hårde kapsler  300 mg 20 stk. (blister)   11,56 23,12
Lymecyclin Lymelysal
Parallelimport
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)   2,68 5,36
Tetracyclin Tetracyclin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  250 mg 100 stk.   1,88 7,52
Tetracyclin Tetracyclin "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 24 stk.   5,40 21,58
Tetracyclin Tetracyclin "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 36 stk.   5,26 21,03
Tetracyclin Tetracyclin "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 100 stk.   1,84 7,37
Tetracyclin Tetracyclin "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 100 stk.   1,91 7,63
Tetracyclin Tetracyclin "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk.   5,03 10,06
Tetracyclin Tetracyklin "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  250 mg 40 stk.   4,82 19,29
Tetracyclin Tetracyklin "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  250 mg 100 stk.   2,83 11,31
Tetracyclin Tetracyklin "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  333 mg 30 stk.   4,88 14,66
Tetracyclin Tetracyklin "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  333 mg 100 stk.   3,38 10,14
Lymecyclin Tetralysal®
Galderma Nordic
hårde kapsler  150 mg 100 stk. (blister)   1,53 6,10
Lymecyclin Tetralysal®
Galderma Nordic
hårde kapsler  150 mg 112 stk. (blister)   1,59 6,34
Lymecyclin Tetralysal®
Galderma Nordic
hårde kapsler  150 mg 124 stk. (blister)   1,55 6,22
Lymecyclin Tetralysal®
Galderma Nordic
hårde kapsler  150 mg 112 stk. (blister)   1,62 6,47
Tigecyclin Tigecycline "Accord"
Accord
pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg 10 stk.   517,59 1.035,17
Tigecyclin Tygacil®
Pfizer
pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg 10 stk.   579,82 1.159,63
Doxycyclin Vibradox®
Sandoz
tabletter  100 mg 20 stk.   6,87 6,87
Doxycyclin Vibradox®
Sandoz
tabletter  100 mg 100 stk.   2,42 2,42
Eravacyclin Xerava
PAION Deutschland
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 10 stk.   1.247,92

Referencer

5767. Zhanel GG, Cheung D, Adam H et al. Review of Eravacycline, a Novel Fluorocycline Antibacterial Agent. Drugs. 2016; 76(5):567-88, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26863149/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 

2050. Goessens WH, Mouton JW, Ten Kate MT et al. The therapeutic effect of tigecycline, unlike that of Ceftazidime, is not influenced by whether the Klebsiella pneumoniae strain produces extended-spectrum β-lactamases in experimental pneumonia in rats. Antimicrob Agents Chemother. 2013; 57:643-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23129049 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2051. Yahav D, Lador A, Paul M et al. Efficacy and safety of tigecycline: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2011; 66(9):1963-71, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685488 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...