Clarithromycin "Accord"

J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.
 • Eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg eller 500 mg (delekærv) clarithromycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 250 mg 2 gange i døgnet.
 • Alvorlige infektioner. Dosis kan fordobles til 500 mg 2 gange i døgnet.

Doseringen afhænger af typen samt sværhedsgraden af infektionen og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. 

 

Helicobacter pylori 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis.  

  Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. 

  Mulige alternativer, se Makrolider. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi)
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • domperidon
  • ergotamin
  • lomitapid
  • midazolam (oral)
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.
 • Ventrikulær kardiel arytmi, da clarithromycin kan øge risikoen for denne type arytmi.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose
Hjerte Atrieflimren, Hjertestop, Ventrikulær ekstrasystoli Palpitationer
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Proktalgi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Infektioner
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Muskelstivhed, Myalgi
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Vaginitis Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Astma Epistaxis
Hud og subkutane væv Cellulitis, Dermatitis, Eksem Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Lungeemboli
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Blødning, Trombocytopeni
Hjerte Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tænder og tunge
Lever og galdeveje Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet INR, Forlænget protrombintid
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Myopati, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning Misfarvning af urinen
Luftveje, thorax og mediastinum Anosmi, Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erysipelas, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Acne

Interaktioner

Anden medicin sammen med Clarithromycin "Accord"
 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af ergotamin kan resultere i ergotamintoksicitet. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig indtagelse af midazolam og clarithromycin blev midazolam AUC øget syv gange efter oral administration. Samtidig brug er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger virkningen af domperidon og pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombination med domperidon eller pimozid er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af lomitapid og clarithromycin er der potentiel risiko for markant forhøjede transaminaser. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125 % samt reducerer clearance med 65 %.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af apixaban, dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Det direkte orale antikoagulantia (DOAK) dabigatran er et substrat for efflux-transportøren P-gp. Rivaroxaban og apixaban metaboliseres via CYP3A4 og er også substrater for P-gp. Der skal udvises særlig forsigtighed, når clarithromycin administreres sammen med disse midler, specielt ved høj blødningsrisiko.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10 % blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3 % blandt ikke-eksponerede. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3727, 3728, 3729

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Clarithromycin "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Clarithromycin "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (clarithromycin) og ca. 7 timer (aktive metabolit).
 • 20-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Oral administration. Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (tabletter og oral suspension).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 250 mg, Accord  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 500 mg, Accord  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg
Clarithromycin "Accord"
525700
14 stk. (blister)
54,20 3,87 7,74
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Accord"
589522
14 stk. (blister)
72,90 5,21 5,21
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Accord"
417216
21 stk. (blister)
90,25 4,30 4,30

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
C1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,1 x 14,9
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
C, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,9 x 18,6
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3729. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. CMAJ. 2017; 189(17), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28461374 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3728. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013; 8(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

26.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...