Kapruvia

V03AX04
 
 

Opioidreceptoragonist mod hudkløe ved hæmodialyse. 

Anvendelsesområder

Behandling af moderat til svær pruritus i forbindelse med kronisk nyresygdom hos voksne i hæmodialyse. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram difelikefalin (som acetat). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 0,5 mikrogram/kg tør legemsvægt (målvægten efter dialyse) 3 gange ugentligt.
  • Ved tør legemsvægt ≥ 195 kg 100 mikrogram 3 gange ugentligt.
  • Hvis der udføres en 4. hæmodialyse i løbet af en uge, skal den anbefalede dosis administreres i slutningen af hæmodialysen.
  • Maksimalt 4 doser pr. uge, selvom der administreres mere end 4 hæmodialyser i løbet af en uge.
  • Hvis dialyse afbrydes efter mindre end 1 time, undlades planlagt dosis ved dialyseafslutning.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende viden. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Nedsat blod-hjerne-barriere 

Blod-hjerne-barrierens uigennemtrængelighed er vigtig i forhold til at minimere optagelse af difelikefalin i CNS. Forsigtighed ved klinisk betydningsfulde forstyrrelser i blod-hjerne-barrieren, fx primære hjernemaligniteter, CNS-metastaser eller andre inflammatoriske tilstande, aktiv multipel sklerose eller fremskreden Alzheimers sygdom pga. risiko for indtrængen af difelikefalin i CNS.  

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Ændret sindstilstand Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kapruvia

Der er ikke udført interaktionsstudier. 

Samtidig administration af sederende antihistaminer, opioidanalgetika eller andre CNS-deprimerende lægemidler, fx clonidin, ondansetron, gabapentin, pregabalin, zolpidem, alprazolam og sertralin, kan øge sandsynligheden for svimmelhed og døsighed. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Kapruvia påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Kapruvia påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Behandling er hæmodialyse, ca. 75 % forventes fjernet fra plasma ved en standard dialyse på 4 timer. 

Farmakodynamik

  • Difelikefalin er en selektiv kappa-opioidreceptoragonist med lav CNS-penetration.
  • Opioidreceptorerne modulerer kløesignaler og inflammation, og aktivering af kappa-opioidreceptorer reducerer kløe og virker immunmodulerende.
  • Difelikefalins aktivering af kappa-opioidreceptorer på perifere sensoriske neuroner og immunceller medfører derfor antipruritiske og antiinflammatoriske virkninger.
  • Difelikefalin forventes at reducere pruritus efter 2-3 ugers behandling.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 046076
12 x 1 ml
5.386,20 448,85
 
 

Revisionsdato

04.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...