Rapifen®

N01AH02
 
 

Syntetisk morfinlignende analgetikum. Fentanylderivat. 

Anvendelsesområder

Kombinationsanæstesi og-analgesi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg alfentanilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering afhængig af vægt, alder, anden medicinering, patientens fysiske tilstand og bagvedliggende sygdom samt typen af indgreb og ønskede anæstesi.  

 

Voksne 

 • Sædvanligt dosisregime:
 • Spontan respiration: Initialt 500 mikrogram (1 ml), evt. suppleret med 250 mikrogram (0,5 ml)
 • Assisteret ventilation: 20-30 mikrogram/kg, evt. suppleret med 10-15 mikrogram /kg.

 

Bemærk: 

 • Hos patienter med spontan vejrtrækning bør den indledende bolusdosis gives langsomt over ca. 30 sekunder (det kan være nyttigt at fortynde).
 • Maksimal virkning efter 90 sekunder.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering og længere postoperativ observation. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Der kan være øget risiko for respirationskomplikationer ved anvendelse til nyfødte og meget små børn.
 • Udstyr til assisteret ventilation skal være til rådighed.
 • Forsigtighed ved: Hypovolæmi, ukontrolleret hypotyroidisme, respirationsdepression, hjertesvigt, kranio-cerebrale traumer og forhøjet intrakranielt tryk.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente. Alfentanil har misbrugspotentiale i lighed med andre opioider.
 • Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/respirationsstop).
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Eufori Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Hikke
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngospasme, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet*

* Når alfentanil kun gives intraoperativt som bedøvelsesmiddel (iflg. indikationen), er der ingen forventning om afhængighed. 

 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske midler (fx alfentanil).
 • Bl.a. anafylaktisk reaktion, bronkospasmer, kramper og hjertestop er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Muskelstivhed kan ophæves med neuromuskulært blokerende midler.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af erythromycin kan clearance af alfentanil nedsættes signifikant, og muligvis er der øget risiko for forlænget eller forsinket respirationsdepression. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin). Samtidig brug af CYP3A4-hæmmere kan kræve dosisjustering. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved kombination med propofol ses synergistisk effekt og øgning af plasmakoncentrationen af propofol. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Den respirationsdeprimerende effekt kan forstærkes af andre midler med CNS-deprimerende virkning (bl.a. barbiturater, benzodiazepiner og alkohol).
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering. 

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 4,6 % 4 timer efter indgift. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af alfentanil medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Ren opioidagonist. Er stærkt respirationsdeprimerende.
 • Efter i.v. indgift nås maksimal virkning inden for 2 minutter. Virkningsvarighed 6-15 minutter, men betydelig længere ved store doser eller længerevarende infusion.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-3 timer, noget længere hos ældre og mindre børn.
 • 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-6. 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.  

 

Holdbarhed 

Efter fortynding: Kan opbevares i højst 24 timer. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 475916
5 x 2 ml
150,85 15,09
(AP4) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 192313
5 x 10 ml
686,85 13,74

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

18.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...