Cloxacillin "Vital Pharma Nordic"

J01CF02
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af infektioner forårsaget af penicillinasedannende meticillinfølsomme stafylokokker, fx:
  • Luftvejsinfektioner
  • Øre-, næse- og halsinfektioner
  • Renale infektioner
  • Urinvejsinfektioner
  • Infektioner i knogler og led
  • Endocarditis
  • Hudinfektioner med stafylokokker og/eller følsomme streptokokker.
 • Profylakse af infektioner ved ortopæd-, thorax- og neurokirurgi.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g cloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne
  • 500 mg i.m. x 4 dgl.
  • 1.000 mg i.v. 4 x dgl.
  • Ved sværere infektioner op til 12 g dgl.
 • Børn
  • 50 mg /kg legemsvægt i.m. dgl. fordelt på 4 doser.
  • 0,1-0,2 g/kg legemsvægt i.v. dgl. fordelt på 4-6 doser.

 

Profylakse af infektioner ved ortopæd-, thorax- og neurokirurgi 

 • Voksne
  • 2 g i.v. ved anæstesiens indledning.
  • Derefter 1 g i.v. hver 2. time under operationen.
  • Bør begrænses til brug under operationen eller i 24 timer.

 

Indgivelse 

 • Intravenøs injektion
  • Injektionshastighed svarende til 3-4 minutter pr. 1 g cloxacillin.
 • Intravenøs infusion
  • Infusionshastighed på 20-30 minutter for en opløsning indeholdende 2 g cloxacillin.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Meget høje doser bør undgås. Hvis behandling alligevel er nødvendig, bør symptomer på toksicitet monitoreres.
  • Ved både nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion reduceres dosis til 50% af normal dosis.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved både nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion reduceres dosis til 50% af normal dosis. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forsigtighed ved nyfødte pga. risiko for forhøjet bilirubin.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas med 2 g cloxacillin indeholder 96,6 mg natrium, hvilket svarer til 5 % af WHOs anbefalede maksimale indtag.
   Natriumindholdet skal tages i betragtning ved diæt med lavt natriumindhold.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Immunsystemet Urticaria
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Kolestatisk hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Nervesystemet Encefalopati
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Makulopapuløst hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cloxacillin "Vital Pharma Nordic"
 • Cloxacillin kan øge virkning/toksicitet af methotrexat pga. reduceret renal tubulær elimination.
 • Cloxacillin kan reducere warfarins antikoagulerende virkning, og dosisjustering af warfarin kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige specifikke data for cloxacillin. For det meget nært beslægtede dicloxacillin (ét chlorid-atom versus to chlorid-atomer) er der data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4731

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cloxacillin "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cloxacillin "Vital Pharma Nordic" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på:
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske streptokokker
   • β-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus
  • Er ca. 10 gange mindre aktiv i form af 10 gange højere MIC-værdier end benzylpenicillin over for grampositive bakterier og er derfor kun indiceret ved infektioner med penicillinaseproducerende stafylokokker.
  • Erhvervet resistens over for flg.:
   • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
   • Meticillinresistente koagulasenegative stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 20 minutters i.v. indgivelse.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter.
 • 70-80 % udskilles gennem nyrerne, og 20-30 % udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 2 g opløses i 20 ml sterilt vand i løbet af ca. 2 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g opløses i 8 ml sterilt vand i løbet af ca. 2 minutter.
 • Opløsningen overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 48 timer i køleskab (2-8 °C) og højst 12 timer ved stuetemperatur (25 °C); beskyttet mod lys, men bør anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g
Cloxacillin Vital Pharma Nordi
384138
1 stk.
90,25 90,25 90,25

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 17. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...