Hepcludex

J05AX28
 
 

Antiviralt middel, som anvendes ved kronisk hepatitis delta-virus (HDV). 

Anvendelsesområder

Behandling af kronisk hepatitis delta-virus (HDV) i plasma (eller serum) hos HDV-RNA-positive voksne med kompenseret leversygdom. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 

Et hætteglas indeholder bulevirtidacetat svarende til 2 mg bulevirtid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 mg s.c. én gang dagligt (hver 24. time +/- 4 timer).

 

Bemærk: 

 • Gives som monoterapi eller sammen med en nukleosid-/nukleotidanalog til behandling af underliggende infektion med hepatitis B-virus (HBV).
 • Den optimale behandlingsvarighed er ikke kendt. Behandlingen bør fortsættes, så længe det er klinisk relevant.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. Nyrefunktionen bør overvåges omhyggeligt, da stigning i galdesalte kan forekomme under behandling. Som følge af den renale udskillelse af galdesalte kan en stigning i galdesalte forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

Stop af behandling

Ophør af behandlingen med bulevirtid kan føre til reaktivering af HDV- og HBV-infektioner og forværring af hepatitis. I tilfælde af behandlingsophør bør der foretages en grundig overvågning af leverfunktionstest, herunder transaminaseniveauet, og af HBV-dna- og HDV-RNA-virusbelastningen. 

Forsigtighedsregler

 • HDV-genotype 1 var fremherskende blandt deltagerne i kliniske studier. Det vides ikke, om HDV- eller HBV-genotypen har betydning for bulevirtids kliniske virkning.
 • Bulevirtids farmakokinetik, sikkerhed og virkning ved dekompenseret cirrose er ikke klarlagt. Brug ved dekompenseret leversygdom anbefales ikke.
 • Den underliggende HBV-infektion bør behandles samtidigt. Tæt overvågning af HBV-dna-niveauet anbefales.
 • Der foreligger ingen data ved samtidig smitte med HIV eller HCV.
 • Svimmelhed og træthed er rapporteret som almindelige bivirkninger, som kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Lever og galdeveje Øgning af galdesyrer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Hepcludex
 • Samtidig brug af lægemidler, som kan hæmme natriumtaurocholat-cotransporter-polypeptid (NTCP), der er målet for bulevirtids virkning, anbefales ikke. Dette gælder fx sulfasalazin, irbesartan, ezetimib, ritonavir og ciclosporin A.
 • Samtidig behandling med NTCP-substrater fx estron-3-sulfat, fluvastatin, atorvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin og thyroideahormoner bør om muligt undgås.
 • Bulevirtid-induceret hæmning af OATP1B1/3-transportere er set in vitro ved en koncentration på ≥ 0,5 µM (der kun nås in vivo efter brug af høje doser bulevirtid (10 mg s.c.)). Klinisk relevans er ukendt. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales omhyggelig klinisk monitorering ved samtidig brug af OATP1B1/3-substrater fx atorvastatin, bosentan, docetaxel, fexofenadin, glecaprevir, glibenclamid, grazoprevir, paclitaxel, pitavastatin, pravastatin, repaglinid, rosuvastatin, simvastatin, olmesartan, telmisartan, valsartan, voxilaprevir. Samtidig brug bør om muligt undgås.
 • Bulevirtid alene hæmmer ikke CYP3A4, men der er set stigning i AUC for et CYP3A-substrat (midazolam) ved samtidig behandling med bulevirtid og tenofovir. Tilsvarende øgning sås ikke ved kombination kun med midazolam og tenofovir. Forsigtighed anbefales ved samtidig brug af CYP3A4-substrater med et snævert terapeutisk indeks, fx ciclosporin, carbamazepin, simvastatin, sirolimus og tacrolimus.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Hepcludex påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Hepcludex påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Blokerer HBV´s og HDV's indtrængen i hepatocytter ved at binde og inaktivere NTCP, der er en galdesalt-levertransporter, som fungerer som essentiel HBV-/HDV-entry-receptor. 

Farmakokinetik

 • Der blev ikke fundet nogen udskillelse af bulevirtid i urin hos raske forsøgspersoner. Elimination via mål (NTCP)-binding formodes at være den primære udskillelsesvej. Både fordeling og elimination, efter gentagen dosering, blev reduceret sammenholdt med værdier, der var estimeret efter den første dosis.
 • Halveringstid 4 - 7 timer.
 • Det estimerede fordelingsvolumen er mindre end total mængde samlede kropsvæsker. Eksponeringen for bulevirtid steg uforholdsmæssigt, mens den tydelige clearance og fordelingsvolumen faldt med højere doser.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Til engangsbrug.
 • Skal rekonstitueres med sterilt vand før brug.
  • Hætteglasset bør tages ud af køleskabet kort tid før injektionen.
  • Det blå afrivelige låg fjernes.
  • En kanylespids fastgøres til den forreste ende af en engangssprøjte og 1 ml vand til injektionsvæsker trækkes op i sprøjten.
  • Spidsen af kanylen stikkes derefter ned i bulevirtid-hætteglasset gennem gummiproppen.
  • Vandet sprøjtes ind i hætteglasset, som drejes forsigtigt, til en klar opløsning er opnået.
  • Hele indholdet af hætteglasset trækkes tilbage op i sprøjten.
  • Kanylespidsen fjernes derefter fra sprøjten og en kanylespids til subkutan injektion fastgøres i stedet. Eventuelle luftbobler fjernes.
  • Indholdet af sprøjten administreres derefter subkutant.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Opbevar hætteglassene i den ydre æske for at beskytte mod lys.

 

Efter rekonstitution  

 • Kemisk og fysisk holdbarhed er påvist i 2 timer ved stuetemperatur (op til 25 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 2 mg
Hepcludex
112537
30 stk.
70.280,55 2.342,69 2.342,69
 
 

Revisionsdato

24.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...