Droperidol "Sintetica"

N05AD08
 
 
Butyrophenonderivat med antiemetisk virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg droperidol. 

Doseringsforslag

Forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning 

 • Voksne. 0,625-1,25 mg i.v.
 • Ældre. 0,625 mg i.v.
 • Børn > 2 år. 20-50 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Maksimalt 1,25 mg.
 • Bemærk:
  • Administreres 30 min. før forventet afslutning af operationen. Dosis kan gentages hver 6. time.
  • Forbedret forebyggelse af tidlig kvalme og sen opkastning er set ved doser over 0,75 mg hos voksne (maksimaldosis 1,25 mg).
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.


Forebyggelse af morphin-induceret kvalme og opkastning under PCA 

 • Voksne. 15-50 mikrogram pr. mg morphin i.v. Maksimalt 5 mg dgl.
 • Børn. Bør ikke anvendes til børn.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 0,625 mg i.v.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 0,625 mg i.v. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forlænget QT-interval, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse og familiær disposition for forlænget QT-interval.
 • Hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.
 • Bradykardi eller samtidig behandling, som kan medføre bradykardi.
 • Fæokromocytom.
 • Komatøse tilstande.
 • Parkinsons sygdom.
 • Alvorlig depression.
 • Samtidig behandling med lægemidler, som fremkalder ekstrapyramidale symptomer, fx metoclopramid og andre antipsykotika samt lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved
  • kardiovaskulær sygdom
  • disposition for epilepsi eller kramper
  • CNS-depression
 • Forsigtighed ved en række risikofaktorer for forlænget QT-interval: Fx strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
 • Inden behandling påbegyndes, bør patienter med risiko for hjertearytmi have målt elektrolyt- og kreatinin-niveauer, og QT-forlængelse skal udelukkes.
 • Kontinuerlig pulsoximetri skal udføres ved identificeret eller formodet risiko for ventrikulær arytmi og skal fortsættes i 30 min. efter en enkelt i.v. administration.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Nervesystemet Akatisi, Dystoni, Okulogyration, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst Rastløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Bloddyskrasi
Hjerte Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Pludselig og uforklarlig død
Undersøgelser Forlænget QT-interval**
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener, Tremor
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Nervesystemet Epileptisk anfald, Koma, Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Hyperaktivitet
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Laryngospasme
Vaskulære sygdomme Synkope

* Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af Parkinsons sygdom, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger

 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Droperidol "Sintetica"
 • Samtidig brug af metoclopramid og andre antipsykotika kan føre til en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer. Kombination bør undgås.
 • Droperidol kan hæmme virkningen af dopaminagonister.
 • Droperidol kan forstærke virkningen af sedativer (fx. barbiturater, benzodiazepiner, morphinderivater) og af antihypertensiva.
 • Droperidol kan forstærke opioidbetinget respirationsdepression.
 • Samtidig indgift af CYP1A2 og/eller CYP3A4-hæmmere kan forlænge virkningen af droperidol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Indtagelse af alkohol bør undgås.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for mindre end 100 1. trimester eksponerede uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De fleste data dækker over 2 døgns behandling af hyperemesis gravidarum med en kontinuer infusion på 1 mg/t. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3836, 3838

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening i 24 timer efter administration. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter behandling med Droperidol "Sintetica". Det kan forstærke CNS-påvirkningen, især sedation.

Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter behandling med Droperidol "Sintetica".  

Det kan forstærke CNS-påvirkningen, især sedation. 

Farmakodynamik

 • Blokerer dopaminreceptorer i kemoreceptor-triggerzonen mindsker derved kvalme.
 • Hurtigt indsættende virkning. Virkningsvarighed 2-4 timer, men påvirkning kan vare i op til 12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

pH 3-3,8. 

Opbevares i original pakning for at beskytte mod lys. 

 

Håndtering ved PCA: 

Træk droperidol- og morphin-injektionsvæske op i en injektionssprøjte, og tilsæt isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til ønsket volumen. 

 

Forligelighed: 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed: 

Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Droperidol "Sintetica"
431243
10 x 2,5 ml
416,00 16,64 83,20

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3838. Lacasse A, Lagoutte A, Ferreira E et al. Metoclopramide and diphenhydramine in the treatment of hyperemesis gravidarum: effectiveness and predictors of rehospitalisation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 143(1):43-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135291 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...