Holoxan®

L01AA06
 
 

Alkylerende cytostatikum. Kemisk nært beslægtet med cyclophosphamid. 

Anvendelsesområder

 • Fortrinsvis til sarkomer, men anvendes også til testikelcancer, cervixcancer og maligne lymfomer.

Ifosfamid bør kun anvendes i forbindelse med det uroprotektive stof, mesna, og bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ifosfamid. 

Doseringsforslag

 • Forskellige doseringsskemaer er anvendt
  • Oftest 500-3.000 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 1-3 dage.
  • Mindre doser anvendes i kombinationskemoterapi, se speciallitteratur.
 • Dosis må afpasses efter leukocyt- og trombocyttal samt nyrefunktion og øvrige bivirkninger.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 60% af normaldosis. 

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 80% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhedsreaktion på cyclophosphamid pga. risiko for krydsallergi.
 • Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid.
 • Urinvejsobstruktion.
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Nervesystemet Encefalopati*, Hæmoragisk cystitis
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Flebitis
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Acidose Nedsat appetit
Det reproduktive system og mammae Hæmning af spermatogenese
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Hjerte Alvorlige kardiotoksiske hændelser, Arytmier, Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Obstipation
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Ekg-forandringer Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut leukæmi, Sekundær malignitet
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion, Psykose, Somnolens Rastløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens Blære- og urinvejssymptomer, Dysuri
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Vandladningsbesvær Nedsat serum-østrogen, Ovulationsforstyrrelser  (irreversible)
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det endokrine system Schwartz-Bartters syndrom Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Fækal inkontinens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Kronisk nyresvigt
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Tubulær acidose Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Oligospermi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungefibrose, Lungeødem Hoste
Hud og subkutane væv Dermatitis, Papuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Væskeretention
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte Hjertestop, Myokardieinfarkt
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Pludselig død
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteomalaci, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Neuropati
Nyrer og urinveje Fanconis syndrom, Hæmolytisk uræmisk syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Hudreaktioner  (toksiske)
Vaskulære sygdomme Tromboemboli
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Lymfom, Methæmoglobinæmi, Portalvenetrombose
Hjerte Angina pectoris, Bradykardi, Grenblok, Kardiogent shock, Kardiomyopati  (også kongestiv), Myocarditis, Perikardiel ekssudation, Ventrikelflimren, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi Palpitationer
Øre og labyrint Høreforstyrrelser, Høretab, Tinnitus
Det endokrine system Væksthæmning  (hos foster)
Øjne Conjunctivitis Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Colitis, Enterocolitis, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Ileus Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Multiorgansvigt Kuldegysninger
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem, Hævelse af ansigtet, Immunsuppression, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet, Neurotoksicitet
Undersøgelser Nedsat uddrivningsfraktion
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser, Dysæstesi, Ekstrapyramidale gener, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom, Status epilepticus Håndtremor, Logorré
Psykiske forstyrrelser Bradyfreni, Delirium, Depression, Dysartri, Mani, Panikangst, Psykiske ændringer, Repetitiv adfærd
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis  (tubulær), Nefrogen diabetes insipidus Polyuri
Det reproduktive system og mammae Infertilitet Brystsmerter, Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Allergisk alveolitis, Bronkospasme, Pleuraekssudat, Respiratorisk Distress Syndrom
Hud og subkutane væv Erytem, Hudnekrose, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Makuløst udslæt, Misfarvning af huden, Negleforandringer, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypertension, Kapillær lækagesyndrom, Lungeemboli, Pulmonal hypertension, Vasculitis, Ødemer

* Encefalopati kan udvikles inden for få timer og op til nogle få dage efter påbegyndelse af behandling med ifosfamid. Hurtigere symptomlindring er rapporteret, hvor methylenblåt er anvendt ved ifosfamid-fremkaldt encefalopati. Dosering: I litteraturen er angivet 50 mg i.v x 6 dgl. indtil encefalopatien er svundet. Methylenblåt kan anvendes til behandling og profylakse af ifosfamid-associerede encefalopatier. Se endvidere Methylthionin (methylenblåt)

Risiko for cystitis kan mindskes ved profylaktisk intravenøs indgift af mesna kombineret med parenteral hyperhydrering og alkanisering af urinen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

 

Fertilitet hos mænd

Mænd bør opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd inden behandling, da ifosfamid muligvis har en negativ effekt på fertiliteten, som kan være irreversibel. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Holoxan®.Patienten kan opleve kvalme og opkastninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Holoxan®. 

Patienten kan opleve kvalme og opkastninger. 

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Biotransformeres via CYP3A4 til aktive alkylerende metabolitter, hvor 4-hydroxymetabolitten er den mest potente.
 • Plasmahalveringstiden 4-7 timer (ifosfamid og 4-hydroxymetabolit).
 • De aktive metabolitter og den urotoksiske metabolit, acrolein, udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5 


Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 25 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 40 mg/ml. 


Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 12,5 ml sterilt vand. Opblandes yderligere i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, mængde afhængig af infusionstiden. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning skal anvendes inden 12 timer. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af ifosfamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g
Holoxan
025372
1 g
524,15 524,15

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 23. oktober 2023)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...