Holoxan®

L01AA06
 
 

Alkylerende cytostatikum. Kemisk nært beslægtet med cyclophosphamid. 

Anvendelsesområder

 • Fortrinsvis til sarkomer, men anvendes også til testikelcancer, cervixcancer og maligne lymfomer.

Ifosfamid bør kun anvendes i forbindelse med det uroprotektive stof, mesna, og bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ifosfamid. 

Doseringsforslag

Forskellige doseringsskemaer er anvendt, oftest 500-3.000 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 1-3 dage. Mindre doser anvendes i kombinationskemoterapi, se speciallitteratur.
Dosis må afpasses efter leukocyt- og trombocyttal samt nyrefunktion og øvrige bivirkninger. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 60% af normaldosis. 

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 80% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhedsreaktion på cyclophosphamid pga. risiko for krydsallergi.
 • Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid.
 • Urinvejsobstruktion.
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Kvalme, Opkastning.
Feber.
Encefalopati*, Hæmoragisk cystitis.
Døsighed.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Alopeci.
Flebitis.
Almindelige (1-10 %) Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed.
Hepatotoksicitet.
Infektioner.
Acidose, Nedsat appetit.
Hæmning af spermatogenese.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Blødning.
Alvorlige kardiotoksiske hændelser, Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Stomatitis.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Sepsis.
Ekg-forandringer.
Akut leukæmi, Sekundær malignitet.
Hukommelsesbesvær.
Hallucinationer, Konfusion, Psykose, Somnolens.
Inkontinens.
Amenoré, Vandladningsbesvær.
Pneumonitis.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Schwartz-Bartters syndrom.
Sløret syn.
Fækal inkontinens.
Mucositis.
Allergiske reaktioner.
Elektrolytforstyrrelser.
Dehydrering, Hyponatriæmi.
Kramper.
Kronisk nyresvigt.
Akut nyresvigt, Tubulær acidose.
Oligospermi.
Dyspnø, Lungefibrose, Lungeødem.
Dermatitis, Papuløst hududslæt.
Meget sjældne (< 0,01 %) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Hjertestop, Myokardieinfarkt.
Synsforstyrrelser.
Pancreatitis.
Pludselig død.
Anafylaktisk reaktion.
Hypokaliæmi.
Osteomalaci, Rhabdomyolyse.
Neuropati.
Fanconis syndrom, Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Interstitiel pneumonitis.
Tromboemboli.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Lymfom, Methæmoglobinæmi, Portalvenetrombose.
Angina pectoris, Bradykardi, Grenblok, Kardiogent shock, Kardiomyopati  (også kongestiv), Myocarditis, Nedsat uddrivningsfraktion, Perikardiel ekssudation, Ventrikelflimren, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Høreforstyrrelser, Høretab, Tinnitus.
Væksthæmning  (hos foster).
Conjunctivitis.
Abdominalsmerter, Colitis, Enterocolitis, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Ileus.
Hypoxi, Multiorgansvigt.
Fulminant hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Angioødem, Hævelse af ansigtet, Immunsuppresion, Stevens-Johnsons syndrom.
CNS-toksicitet, Neurotoksicitet, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Tumorlysesyndrom.
Bevægeforstyrrelser, Dysæstesi, Ekstrapyramidale gener, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom, Status epilepticus.
Bradyfreni, Delirium, Depression, Dysartri, Mani, Panikangst, Psykiske ændringer, Repetitiv adfærd.
Interstitiel nefritis  (tubulær), Nefrogen diabetes insipidus.
Infertilitet.
Allergisk alveolitis, Bronkospasme, Pleuraekssudat, Respiratorisk Distress Syndrom.
Erytem, Hudnekrose, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Purpura.
Dyb venetrombose, Hypertension, Kapillær lækagesyndrom, Lungeemboli, Pulmonal hypertension, Vasculitis, Ødemer.

* Encefalopati kan udvikles inden for få timer og op til nogle få dage efter påbegyndelse af behandling med ifosfamid. Hurtigere symptomlindring er rapporteret, hvor methylenblåt er anvendt ved ifosfamid-fremkaldt encefalopati. Dosering: I litteraturen er angivet 50 mg i.v x 6 dgl. indtil encefalopatien er svundet. Det er uafklaret, om methylenblåt kan anvendes profylaktisk ved fornyet behandling med ifosfamid. Se endvidere Methylthionin (methylenblåt)

Risiko for cystitis kan mindskes ved profylaktisk intravenøs indgift af mesna kombineret med parenteral hyperhydrering og alkanisering af urinen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

 

Fertilitet hos mænd

Mænd bør opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd inden behandling, da ifosfamid muligvis har en negativ effekt på fertiliteten, som kan være irreversibel. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Biotransformeres via CYP3A4 til aktive alkylerende metabolitter, hvor 4-hydroxymetabolitten er den mest potente.
 • Plasmahalveringstiden 4-7 timer (ifosfamid og 4-hydroxymetabolit).
 • De aktive metabolitter og den urotoksiske metabolit, acrolein, udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5 


Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 25 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 40 mg/ml. 


Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 12,5 ml sterilt vand. Opblandes yderligere i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, mængde afhængig af infusionstiden. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning skal anvendes inden 12 timer. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af ifosfamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 025372
1 g
431,10

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

25.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...