Fragmin®

B01AB04
 
 

Lav-molekylært heparinpræparat. Antikoagulans. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Behandling af dyb venøs trombose og tromboemboliske komplikationer.
 • Akut koronart syndrom (UAP og non-STEMI).
 • Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med aktiv cancer.
 • Forebyggelse af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE eller 25.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium.
 

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte indeholder 2.500 anti-Xa IE, 5.000 anti-Xa IE, 7.500 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.500 anti-Xa IE, 15.000 anti-Xa IE, 18.000 anti-Xa IE eller 25.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium. 

  

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte med nålebeskytter. 1 sprøjte indeholder 2.500 anti-Xa IE, 5.000 anti-Xa IE, 7.500 anti-Xa IE eller 15.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne

Tromboseprofylakse ved moderat risiko for trombose (abdominalkirurgi) 

 • 2.500 IE s.c. 1-2 timer før operationen.
 • Herefter 2.500 IE s.c. 1 x dgl. i 5 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisation.
 • Ved maligne sygdomme og/eller andre risikofaktorer, der kan forøge tromboserisikoen, kan evt. anvendes en højere dosering:


Tromboseprofylakse ved høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik) 

 • 5.000 IE s.c. aftenen før operation.
 • Herefter 5.000 IE s.c. 1 x dgl. i 5 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisation.
 • Alternativt gives på dagen for operation 2.500 IE s.c. 1-2 timer før operation og 2.500 IE s.c. 12 timer senere.
 • Herefter 5.000 IE s.c. 1 x dgl. i 5 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering og operationstype.


Behandling af dyb venøs trombose 

 • 200 IE/kg s.c. i døgnet fordelt på 1-2 doser, højst 18.000 IE i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med vitamin K-antagonist gives dalteparin, indtil INR ligger på > 2 i mindst 2 dage, dog i alt i mindst 5 døgn, medmindre der foreligger særlig risiko for blødningskomplikationer, fx ved udtalt følsomhed for vitamin K-antagonist.
 • Til behandling af dyb venøs trombose og lungeemboli hos patienter med aktiv cancersygdom kan i hele behandlingsperioden anvendes 200 IE/kg s.c. 1 x dgl. med dosisreduktion til 150 IE/kg efter 1 måned.


Ustabil angina pectoris og non-ST-elevations myokardieinfarkt 

 • 120 IE/kg s.c. hver 12. time (maks. 10.000 IE x 2) i 5-7 dage, eller indtil revaskularisation er gennemført.
 • Samtidig gives acetylsalicylsyre og clopidogrel begge i dosering på 75 mg dgl. Ticagrelor eller prasugrel kan anvendes i stedet for clopidogrel.

 

Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald ved cancer 

1. måneds behandling: 

 • 200 IE/kg legemsvægt s.c. 1 x dgl, højst 18.000 IE i døgnet.

2. - 6. måneds behandling: 

 • ca. 150 IE/kg legemsvægt s.c. 1 x dgl. Se tabel 1 for sprøjtestørrelse.

 

Tabel 1. Sprøjtestørrelse ved fortsat behandling i 2. - 6. måned: 

Legemsvægt (kg)  

Fyldt sprøjte (anti-Xa IE)  

≤ 56 

7.500 

57 - 68 

10.000 

69 - 82 

12.500 

83 - 98 

15.000 

≥ 99 

18.000 

 

Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni 

 • Ved antal blodplader ≤ 50.000/mm3 bør behandlingen afbrydes, indtil antallet af blodplader overstiger 50.000/mm3.
 • Ved antal blodplader 50.000-100.000/mm3, bør dosis reduceres med 17 % til 33 % af begyndelsesdosis afhængig af patientens vægt, se tabel 2.
 • Når antal blodplader > 100.000/mm3, bør fuld dosis dalteparin anvendes.

 

Tabel 2. Dosisreduktion ved trombocytopeni 50.000-100.000/mm 3

Legemsvægt  

 

(kg)  

Beregnet  

dosis  

(anti-Xa IE)  

Reduceret  

dosis  

(anti-Xa IE)  

Gennemsnitlig  

dosisreduktion  

(%)  

≤ 56 

7.500 

5.000 

33 

57 - 68 

10.000 

7.500 

25 

69 - 82 

12.500 

10.000 

20 

83 - 98 

15.000 

12.500 

17 

≥ 99 

18.000 

15.000 

17 

 

Børn

 • Der er begrænset erfaring med sikkerhed og effekt hos børn.
 • Hvis dalteparin anvendes til børn, skal anti-Faktor Xa-niveau monitoreres.
 • Et prospektivt studie undersøgte virkning, sikkerhed og dosis-respons ved profylakse og behandling af arteriel og venøs trombose hos 48 børn < 18 år. Se produktresume.

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives intramuskulært.
 • Instruktionsfilm om subkutan injektion kan ses under "Instruktioner".

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 30-60 ml/min.

  Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Hæmodialyse og hæmofiltration (voksne)  

  • Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko
   Langtidshæmodialyse og hæmofiltration > 4 timer: Bolus i.v. injektion på 30-40 IE/kg efterfulgt af infusion af 10-15 IE/kg pr. time.
   Korttidshæmodialyse og hæmofiltration < 4 timer: Enten som ovenfor eller en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 IE.
   For både langtids- og korttidshæmodialyse og hæmofiltration bør plasma anti-Faktor Xa-niveauet ligge i intervallet 0,5-1,0 IE/ml.
  • Akut nyresvigt med høj blødningsrisiko
   Bolus i.v. injektion af 5-10 IE/kg efterfulgt af infusion af 4-5 IE/kg pr. time.
   Plasma anti-Faktor Xa-niveauet bør ligge i intervallet 0,2-0,4 IE/ml.
  • Signifikant nyresvigt
   Behandlingen justeres, så plasma anti-Faktor Xa-niveauet ligger i intervallet 0,5-1,5 anti-Xa IE/ml målt 4-6 timer efter behandlingen.
   Hvis niveauet er under eller over dette, bør dosis øges henholdsvis nedsættes, og måling af plasma anti-Faktor X gentages efter 3-4 nye doser.
 • GFR 0-30 ml/min.

  Hæmodialyse og hæmofiltration (voksne) 

  • Kronisk nyreinsufficiens uden blødningsrisiko
   Langtidshæmodialyse og hæmofiltration > 4 timer: Bolus i.v. injektion på 30-40 IE/kg efterfulgt af infusion af 10-15 IE/kg pr. time.
   Korttidshæmodialyse og hæmofiltration < 4 timer: Enten som ovenfor eller en enkelt bolus i.v. injektion af 5.000 IE.
   For både langtids- og korttidshæmodialyse og hæmofiltration bør plasma anti-Faktor Xa-niveauet ligge i intervallet 0,5-1,0 IE/ml.
  • Akut nyresvigt med høj blødningsrisiko
   Bolus i.v. injektion af 5-10 IE/kg efterfulgt af infusion af 4-5 IE/kg pr. time.
   Plasma anti-Faktor Xa-niveauet bør ligge i intervallet 0,2-0,4 IE/ml.
  • Signifikant nyresvigt
   Behandlingen justeres, så plasma anti-Faktor Xa-niveauet ligger i intervallet 0,5-1,5 anti-Xa IE/ml målt 4-6 timer efter behandlingen.
   Hvis niveauet er under eller over dette, bør dosis øges henholdsvis nedsættes, og måling af plasma anti-Faktor X gentages efter 3-4 nye doser.

   

  Indhold af benzylalkohol 

  Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved alvorlig leversygdom med kompromiteret hæmostase. 

Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Heparinallergi
 • Spinal eller epiduralpunktur
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Aktiv blødning i centralnervesystemet, mave-tarmkanal eller anden aktiv blødning
 • Akut gastro-intestinal ulceration eller friske cerebrale insulter
 • Hjerne-, rygmarvs- eller øjenkirugi
 • Bakteriel endocarditis
 • Heparin-associeret trombocytopeni (type II).

Forsigtighedsregler

 • Alder > 80 år
 • Potentiel øget blødningsrisiko (fx trombocytopeni).
 • Ukontrolleret hypertension.
 • Diabetisk/hypertensiv retinopati.
 • Trombocyttælling anbefales før behandling startes og ved længerevarende behandling efter 7 dage og 30 dage (med henblik på heparin-induceret trombocytopeni).
 • Plasma-kalium bør måles, før heparin-behandling påbegyndes og derefter regelmæssigt under behandlingen især ved behandling udover 7 dage.
 • Ved neuraksial blokade kan kateteranlæggelse og fjernelse tidligst ske 12 timer efter 5.000 IE s.c. og tidligst 24 timer efter terapeutisk dosis. Efter kanylefjernelse skal der gå mindst 2 timer, før næste s.c. injektion af dalteparin gives.
 • Eventuelle nålebeskyttere på fyldte injektionssprøjter kan indeholde latex, som kan medføre svære allergiske reaktioner.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Forveksling af IE og ml. Der ordineres 17.500 IE, men trækkes 1,75 ml af styrken 20.000 IE/ml op i sprøjte. Overdosering. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld perioperativ risikovurdering med hensyn til tromboseprofylakse. Lungeemboli, apopleksi, arteriel trombe, amputation af lårbenet, død.
Manglende fortsættelse af bridging postoperativt indtil INR er i niveau. Lungeemboli, død.
Manglende reordination efter pausering af LMH-behandling forud for operation. Lungeemboli, død.
Manglende seponering af lavmolekylært heparin efter at mistanke om DVT er afkræftet. Forlænget indlæggelse. Blødning fra ventriklen samt melæna.
Overdosering før operation (der gives bl.a. 8.000 IE i stedet for tromboseprofylakse på 4.500 IE). Postoperative blødninger. Patient opereres igen for at opnå hæmostase.
Overdosering ved ordination. Der ordineres fejlagtigt 45.000 enheder i stedet for 4.500 enheder (faktor 10-fejl). Genindlæggelse. Overdosering, frisk blødning fra rectum.
Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Blødningstendens, Trombocytopeni  (type I).
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni  (type II).
Allergiske reaktioner.
Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Hyperkaliæmi.
Hudnekrose.
Meget sjældne (< 0,01%) Spinalt hæmatom.
Ikke kendt Blødning  (retroperitoneal).
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med direkte orale antikoagulantia (DOAK) er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for > 4.000 gravide eksponeret for dalteparin i 1. trimester. Der er ikke tegn på øget risiko for medfødte misdannelser, men der var i dette datasæt en større frekvens af for tidlig fødsel. Dette kan i betydeligt omfang skyldes underliggende sygdom. 

Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml- indhold af benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Referencer: 3711, 4256, 4257

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 

Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml - indhold af benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer, primært faktor Xa og i mindre grad faktor IIa ved at forstærke virkningen af antitrombin.
 • Virker straks efter i.v. injektion.
 • Efter s.c. injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90% (s.c.).
 • Plasmahalveringstid 2 timer (i.v.) og 3-4 timer (s.c.).
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Dalteparininjektionsvæske, opl.  10.000 anti-Xa IE/mlinjektionsvæske, opl.  25.000 anti-Xa IE/mlinjektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  5.000 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  5.000 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  5.000 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  7.500 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  7.500 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  7.500 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  7.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.500 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  12.500 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.500 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl. i sprøjte  15.000 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  15.000 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  15.000 anti-Xa IE  (Orifarm) injektionsvæske, opl. i sprøjte  15.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IEinjektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IE  (2care4) injektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IE  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (2care4) , injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml 420117
10 x 1 ml
1.186,90 29,67
(B) injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml 085423
1 htgl. a 4 ml
1.186,90 29,67
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE 420471
10 stk.
309,35 30,94
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (2care4) 581126
10 stk.
Udgået 16-11-2020
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 408376
10 stk.
309,00 30,90
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE 001004
25 stk.
733,75 29,35
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE  (2care4) 493489
25 stk.
Udgået 28-12-2020
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE 420497
10 stk.
493,45 24,67
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (2care4) 487594
10 stk.
Udgået 28-12-2020
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 101688
10 stk.
Udgået 22-02-2021
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE 001029
25 stk.
1.450,75 29,02
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE  (2care4) 599359
25 stk.
1.469,45 29,39
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE 399733
10 stk.
894,40 29,81
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (2care4) 478633
10 stk.
347,00 11,57
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 440432
10 stk.
344,00 11,47
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 537921
10 stk.
326,20 10,87
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE 447110
5 stk.
601,85 30,09
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) 093257
5 stk.
Udgået 14-12-2020
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 058052
5 stk.
585,00 29,25
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 461314
5 stk.
584,40 29,22
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE 447136
5 stk.
748,10 29,92
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (2care4) 550763
5 stk.
741,00 29,64
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 396109
5 stk.
745,00 29,80
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 433739
5 stk.
749,85 29,99
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE 447151
5 stk.
894,40 29,81
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (2care4) 595898
5 stk.
885,70 29,52
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 090280
5 stk.
885,00 29,50
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 513043
5 stk.
896,45 29,88
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE 447052
5 stk.
1.069,95 29,72
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (2care4) 372346
5 stk.
Udgået 08-02-2021
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 190167
5 stk.
1.068,15 29,67

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IE

Farve: Lyseblå
Fragmin® 2.500 IE i sprøjte (0,2 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  5.000 anti-Xa IE

Farve: Orange
Fragmin® 5.000 IE i sprøjte (0,2 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  7.500 anti-Xa IE

Farve: Lysegrøn
Fragmin® 7.500 IE i sprøjte (0,3 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE

Farve: Rød
Fragmin® 10.000 IE i sprøjte (0,4 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.500 anti-Xa IE

Farve: Lysebrun
Fragmin® 12.500 IE i sprøjte (0,5 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  15.000 anti-Xa IE

Farve: Lilla
Fragmin® 15.000 IE i sprøjte (0,6 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IE

Farve: Grå
Fragmin® 18.000 IE i sprøjte (0,72 ml)
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4256. Hellgren M, Mistafa O. Obstetric venous thromboembolism: a systematic review of dalteparin and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; 14:1-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30426808 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4257. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018; 2:3317-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30482767 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

21.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...