Kalium-natriumklorid "SAD"

B05BB01
 
 

Middel til parenteral behandling af kaliummangel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på infusionshastighed og fortyndingsgrad. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

 • Erstatning af kaliumtab (fx ved aspirater)
 • Behandling og forebyggelse af hypokaliæmi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 3,8 g kaliumchlorid og 6 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Dosis afhænger af patientens tab og elektrolytstatus.
 • Plasma-kalium kan længe være normal trods store deficits.

 

Til parenteral substitution af dagligt behov 

 • 1-1,5 liter i.v. i døgnet.

  

Bemærk: 

 • Infusionshastigheden bør sædvanligvis ikke overskride 10 ml (0,5 mmol kalium)/kg legemsvægt/time. Bemærk: Herved indgives samtidigt ca. 70 mmol natrium/time. 
 • En reduktion af kaliumkoncentrationen på 1 mmol/l plasma antages at svare til et totalt kaliumtab på 1,5-3,0 mmol/kg legemsvægt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hyperchloridæmi
 • Binyrebarkinsufficiens
 • Akut dehydrering
 • Seglcelleanæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Relative kontraindikationer er hjertesvigt og tilstande med ødem og natriumretention.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier  (ved for hurtig infusion - kan medføre hjertestop)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperchloridæmi, Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*
Nervesystemet Encefalopati  (akut hyponatræmisk)

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 154 mmol
Kalium 51 mmol
Natrium 103 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 310 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 6

  

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
infusionsvæske 419168
500 ml x10 x48

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...