Innohep®

B01AB10
 
 

Lav-molekylært heparinpræparat. Antikoagulans.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af venøs tromboembolisk sygdom.
 • Behandling af dyb venøs trombose og tromboemboliske komplikationer.
 • Langtidsbehandling af symptomatisk venøs tromboembolisme og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med aktiv cancer.
 • Forebyggelse af koagulation under ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse og hæmofiltration.
Se endvidere:

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt).
 • Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt). Findes som injektionssprøjter med:
  • 0,25 ml indeholdende 2.500 anti-Xa IE
  • 0,35 ml indeholdende 3.500 anti-Xa IE
  • 0,45 ml indeholdende 4.500 anti-Xa IE
 • Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt).
 • Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt). Findes som injektionssprøjter med:
  • 0,4 ml indeholdende 8.000 anti-Xa IE
  • 0,5 ml indeholdende 10.000 anti-Xa IE
  • 0,6 ml indeholdende 12.000 anti-Xa IE
  • 0,7 ml indeholdende 14.000 anti-Xa IE
  • 0,8 ml indeholdende 16.000 anti-Xa IE
  • 0,9 ml indeholdende 18.000 anti-Xa IE.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Tromboseprofylakse ved moderat risiko for trombose (abdominalkirurgi)
  • På operationsdagen 3.500 anti-Xa IE s.c. 2 timer før operationen og derefter 3.500 anti-Xa IE 1 gang dgl. indtil mobilisering eller udskrivelse, typisk 5-10 dage.
 • Tromboseprofylakse ved høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik)
  • På operationsdagen 4.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer før operationen.
  • Derefter 4.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl. i 7-10 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering og operationstype.
 • Ikke-kirurgiske patienter, som er immobiliseret pga. akut sygdom:
  • Moderat risiko: 3.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl.
  • Høj risiko: 4.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl.
  • Behandlingen fortsættes, så længe der er risiko for VTE.
 • Behandling af dyb venøs trombose og lungeemboli uden hæmodynamisk instabilitet
  Injektionsvæske 20.000 anti-Xa IE/ml.
  • 175 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang dgl.
  • Ved samtidig igangsat behandling med vitamin K-antagonister gives tinzaparin, indtil INR ligger mellem 2 og 3 i mindst 2 dage, dog i alt i mindst 5 døgn, medmindre der foreligger særlig risiko for blødningskomplikationer, fx ved udtalt følsomhed for vitamin K-antagonist.
 • Langtidsbehandling af cancerpatienter
  • 175 anti-Xa/kg s.c. 1 gang dgl. i 3-6 måneder.
 • Hæmodialyse
  • Ved hæmodialyse < 4 timers varighed gives 2.000-2.500 anti-Xa IE som bolusinjektion ved dialysens start.
  • Ved hæmodialyse > 4 timers varighed gives 2.500 anti-Xa IE som bolusinjektion ved dialysens start, efterfulgt af infusion af 750 anti-Xa IE/time.

 

Bemærk: 

 • Der er begrænsede data for børn og unge < 18 år. Tilgængelige data findes i Produktresume.
 • Tromboseprofylakse: Ved meget lav eller meget høj legemsvægt kan 50 anti-Xa pr. kg 1 gang dgl. overvejes, så længe der er risiko for VTE. Ved kirurgi gives 1. dosis s.c. 2 timer før operation.

 

Instruktionsfilm om subkutan injektion kan ses under "Instruktioner".  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Monitorering af anti-Xa-aktivitet bør overvejes.
  Erfaring savnes ved GFR < 20 ml/min. 

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Monitorering af anti-Xa-aktivitet mhp. vurdering af akkumulation bør overvejes.
  • Erfaring savnes ved GFR < 20 ml/min.
  • OBS: Innohep®, injektionsvæske, opl. i hætteglas er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 30-60 ml/min.

  Innohep®, injektionsvæske, opl. i hætteglas er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tinzaparin er relativt kontraindiceret ved latent blødningsfare, som betydende leverinsufficiens, da den antikoagulerende effekt af tinzaparin vil forværre en eventuel blødning.  

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse formuleringer af tinzaparin (Innohep®, injektionsvæske, opl. i hætteglas) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Instruktioner

 

Kontraindikationer

 • Heparinallergi
 • Hæmoragisk diatese
 • Blødning i centralnervesystemet, fra mave-tarm-kanal eller anden aktiv blødning
 • Heparin-associeret trombocytopeni (type II)
 • Som relativ kontraindikation anses latent blødningsfare, bl.a. lavt trombocyttal og svær hypertension.
 • Bakteriel endocarditis.
 • Arvelig eller erhvervet koagulationsfaktor insufficiens.
 • Hjerne-, rygmarvs- eller øjenkirugi.
 • Lumbalpunktur, spinal- eller epidural anæstesi.
 • Kvinder med truende abort.
 • Uræmi (dog ikke ved hæmodialyse).

Forsigtighedsregler

 • Ældre med nedsat nyrefunktion
 • Ukontrolleret arteriel hypertension
 • Gastro-intestinal ulceration
 • Mistanke om malign tumor med blødningstendens
 • Tidligere tilfælde af gastro-duodenalt ulcus
 • Nyre- og/eller urinledersten
 • Astma, pga. indhold af natriummetasulfit, som kan medføre alvorlige overfølsomhedsreaktioner og bronkospasme.
 • Trombocyttælling anbefales før behandling indledes og efter 7 og 30 dage ved længerevarende behandling (med henblik på heparin-induceret trombocytopeni).
 • Ved neuraksial blokade kan kateteranlæggelse og fjernelse tidligst ske 12 timer efter 4.500 IE s.c. og tidligst 24 timer efter terapeutisk dosis. Behandling med tinzaparin bør ikke genoptages før mindst 4-6 timer efter brug af spinal anæstesi eller efter kateterfjernelse.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Innohep®, injektionsvæske, opl. i hætteglas indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Forveksling af IE og ml. Der ordineres 17.500 IE, men trækkes 1,75 ml af styrken 20.000 IE/ml op i sprøjte. Overdosering. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld perioperativ risikovurdering med hensyn til tromboseprofylakse. Lungeemboli, apopleksi, arteriel trombe, amputation af lårbenet, død.
Manglende fortsættelse af bridging postoperativt indtil INR er i niveau. Lungeemboli, død.
Manglende reordination efter pausering af LMH-behandling forud for operation. Lungeemboli, død.
Manglende seponering af lavmolekylært heparin efter at mistanke om DVT er afkræftet. Forlænget indlæggelse. Blødning fra ventriklen samt melæna.
Overdosering før operation (der gives bl.a. 8.000 IE i stedet for tromboseprofylakse på 4.500 IE). Postoperative blødninger. Patient opereres igen for at opnå hæmostase.
Overdosering ved ordination. Der ordineres fejlagtigt 45.000 enheder i stedet for 4.500 enheder (faktor 10-fejl). Genindlæggelse. Overdosering, frisk blødning fra rectum.
Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødningstendens
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni  (type I)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-lipase
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Dermatitis, Purpura Allergisk dermatitis, Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni  (type II), Trombocytose
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose  (ved langvarig behandling)
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Hud og subkutane væv Hudnekrose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Innohep®
 • Samtidig behandling med direkte orale antikoagulantia (DOAK) er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4256, 4257

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse formuleringer af tinzaparin (Innohep®, injektionsvæske, opl. i hætteglas) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Innohep® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Innohep® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer, primært faktor Xa og i mindre grad faktor IIa ved at forstærke virkningen af antitrombin.
 • Efter s.c. injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter s.c. injektion ca. 90 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7,5. 

 

Holdbarhed 

Opløsning i hætteglas  

 • Kemisk og fysisk stabil efter åbning i 28 dage ved højst 30°C.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml
Konservering
Andre
20.000 anti-Xa IE/ml
Konservering
Andre
Antioxidanter
injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE
Andre
3.500 anti-Xa IE
Andre
3.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark)
Andre
4.500 anti-Xa IE
Andre
4.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark)
Andre
4.500 anti-Xa IE  (Orifarm)
Andre
8.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
10.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
10.000 anti-Xa IE  (Orifarm)
Andre
Antioxidanter
10.000 anti-Xa IE  (2care4)
Andre
Antioxidanter
12.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
12.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark)
Andre
Antioxidanter
12.000 anti-Xa IE  (2care4)
Andre
Antioxidanter
12.000 anti-Xa IE  (Orifarm)
Andre
Antioxidanter
14.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
14.000 anti-Xa IE  (Orifarm)
Andre
Antioxidanter
14.000 anti-Xa IE  (2care4)
Andre
Antioxidanter
16.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
16.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark)
Andre
Antioxidanter
18.000 anti-Xa IE
Andre
Antioxidanter
18.000 anti-Xa IE  (Orifarm)
Andre
Antioxidanter
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml 585570
10 x 2 ml
1.970,75 1.970,75 34,49
(B) injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml 039248
10 htgl. a 2 ml
4.186,85 4.186,85 36,63
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE 099419
10 stk. safety
310,65 31,07 43,49
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE 568424
10 stk. safety
429,45 42,95 42,95
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 440593
12 stk.
516,10 43,01 43,01
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE 046228
10 stk. safety
629,50 62,95 48,96
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 424191
10 stk.
620,25 62,03 48,24
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 093843
10 stk.
622,00 62,20 48,38
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE 542632
10 stk. safety
1.058,15 105,82 46,29
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE 578676
6 stk. safety
Udgået 29-05-2023
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 481787
6 stk.
760,00 126,67 44,33
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) 186124
6 stk.
761,30 126,88 44,41
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE 536695
10 stk. safety
1.318,50 131,85 46,15
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 104750
6 stk.
728,40 121,40 35,41
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE  (2care4) 409828
6 stk.
731,05 121,84 35,54
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 388837
6 stk.
747,00 124,50 36,31
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE 064271
10 stk. safety
1.578,45 157,85 46,04
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE 438148
6 stk. safety
Udgået 29-05-2023
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 377210
6 stk.
1.070,00 178,33 44,58
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (2care4) 510898
6 stk.
1.068,70 178,12 44,53
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE 502477
10 stk. safety
1.838,25 183,83 45,96
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE 550708
6 stk. safety
Udgået 15-05-2023
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 162696
6 stk.
1.254,65 209,11 45,74
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE 192986
10 stk. safety
2.098,15 209,82 45,90
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE 193203
6 stk. safety
Udgået 10-07-2023
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 565893
6 stk.
1.400,65 233,44 45,39
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE 112933
10 stk. safety
2.357,95 235,80 45,85

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IE

Farve: Lilla
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 2.500 IE i sprøjte (0,25 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  3.500 anti-Xa IE

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 3.500 IE i sprøjte (0,35 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  4.500 anti-Xa IE

Farve: Lyseblå
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 4.500 IE i sprøjte (0,45 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  8.000 anti-Xa IE

Farve: Orange
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 8.000 IE i sprøjte (0,4 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE

Farve: Rød
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 10.000 IE i sprøjte (0,5 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.000 anti-Xa IE

Farve: Brun
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 12.000 IE i sprøjte (0,6 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  14.000 anti-Xa IE

Farve: Gul
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 14.000 IE i sprøjte (0,7 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  16.000 anti-Xa IE

Farve: Grøn
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 16.000 IE i sprøjte (0,8 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IE

Farve: Mørkeblå
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 18.000 IE i sprøjte (0,9 ml)
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4256. Hellgren M, Mistafa O. Obstetric venous thromboembolism: a systematic review of dalteparin and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; 14:1-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30426808 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4257. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018; 2:3317-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30482767 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...