Zavedos®

L01DB06
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Akutte leukæmier.
Idarubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg idarubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut non-lymfatisk leukæmi 

 • Voksne. 8 mg/m2 legemsoverflade dgl. i.v. i 5 dage eller 12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i.v. i 3 dage som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika.

 

Akut lymfatisk leukæmi 

 • Voksne. 10-12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 2-3 dage i kombination med andre cytostatika, til relapsbehandling eller behandling af refraktær akut lymfatisk leukæmi.

 

Akut myeloid leukæmi 

 • Børn. 10-12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 3 dage i kombination med cytarabin.
  For nøjagtig dosering henvises der til individuelle protokoller.

 

Bemærk: 

Gives bedst over få min. i slangen til løbende i.v. drop. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elimination af idarubicin er nedsat, da det udskilles gennem nyrerneog med galden. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Akut systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller ved tidligere mediastinal bestråling.
 • Vaccination med levende, svækkede vacciner bør undgås (fx gul feber).
 • Udtalt vævsirriterende effekt, doseres derfor bedst intravenøst i løbende drop. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan ( Savene® ). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Feber, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi, Takyarytmier, Venstresidig hjerteinsufficiens Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Overfølsomhed for strålebehandling
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Colitis Øsofagitis
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Leukæmi
Hud og subkutane væv Cellulitis Pigmentforandringer i huden
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte AV-blok, Myocarditis, Pericarditis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af idarubicin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan forårsage akut myokardietoksicitet inden for 24 timer og alvorlig knoglemarvshæmning i løbet af 1-3 uger. 

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt i vævene efter i.v. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til en aktiv metabolit, idarubicinol.
 • Nedsat leverfunktion resulterer i en langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer (idarubicin) og 41-69 timer (idarubicinol).
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 3,0-4,0.  

Håndtering

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.  

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af idarubicin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

Opbevares i køleskab beskyttet mod lys. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 001322
5 ml
3.354,35 670,87
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 001372
10 ml
6.691,85 669,19

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...