Flolan®

B01AC09
 
 

Prostacyclin (PGI2). Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin med trombocytfunktionshæmmende og kardilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af koagulation i kanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse, når heparin er kontraindiceret.
 • Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III-IV.

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af PAH.  

Dispenseringsform

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mikrogram eller 1,5 mg epoprostenol (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Forud for dialyse. 4 nanogram/kg/min. som i.v.-infusion over 15 min.
 • Under dialyse. 4 nanogram/kg/min. i dialyseapparatets arterielle tilløb. Infusionen bør ophøre ved dialysens afslutning. Hvis den anbefalede dosis ved hæmodialyse overskrides, bør patienten overvåges behørigt.
 • Pulmonal arteriel hypertension. Initialt. 2 nanogram/kg/min., dosis øges med 2 nanogram/kg/min. med mindst 15 minutters interval. Se endvidere speciallitteratur.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese og tilstande med lokal blødningsrisiko, fx ulcus.
 • Svær hjerteinsufficiens og ustabile iskæmiske, koronare syndromer.

Forsigtighedsregler

 • Pga. den høje pH-værdi i den færdige infusionsvæske kan ekstravasal infusion give vævsbeskadigelser.
 • Epoprostenol virker stærkt kardilaterende, hvorfor blodtryk og hjertefrekvens bør kontrolleres under infusionen.
 • Den kardiovaskulære virkning svinder inden for 30 min. efter endt administration.
 • En brat afbrydelse af behandlingen kan inducere en rebound pulmonal hypertension, og bør derfor undgås, undtagen i livstruende tilfælde.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbesmerter
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Hypertyroidisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Psykiske forstyrrelser Agitation
Luftveje, thorax og mediastinum Oppression
Vaskulære sygdomme Bleghed
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Splenomegali
Mave-tarm-kanalen Ascites
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem

Med ukendt frekvens er set højt output hjerteinsufficiens.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Flolan®
 • Epoprostenol forstærker muligvis virkningen af heparin, hvorfor standard antikoagulationsmonitorering anbefales ved samtidig brug heraf.
 • Ved behandling med digoxin kan behandlingsstart medføre forhøjet digoxinkoncentration. Selv om det er forbigående, kan det være klinisk signifikant ved tilbøjelighed til digoxinforgiftning. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Flolan® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Flolan® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Prostacyclin (PGI2), som dannes i endotelcellerne ud fra arachidonsyre er den mest potente endogene hæmmer af trombocytaggregationen. Det stimulerer adenylcyclase og øger derved indholdet af cyklisk AMP i trombocytterne. Nedsætter risikoen for trombose. Virker endvidere vasodilaterende.

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres til det mere stabile, men mindre aktive 6-ketoprostaglandin F.
 • Epoprostenol inaktiveres ikke i lungekredsløbet i modsætning til de fleste prostaglandiner.
 • Plasmahalveringstid 0,5-3 min. efter i.v. infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 10,5 i brugsfærdig opløsning. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionskoncentrat 

 • 500 mikrogram eller 1,5 mg pulver til infusionsvæske opløses i 10 ml solvens.
 • Opløsningen overføres til hætteglasset med den resterende mængde solvens.
 • De koncentrerede opløsninger indeholder henholdsvis 10.000 nanogram og 30.000 nanogram epoprostenol/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til hæmodialyse 

 • Den nødvendige mængde infusionskoncentrat 10.000 nanogram/ml fortyndes herefter i forholdet 1 til 2,3 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på ca. 3.000 nanogram/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til pulmonal arteriel hypertension 

 • Infusionskoncentratet fortyndes yderligere med solvens til 100 ml.
 • Der må ikke anvendes natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Infusionshastigheder, se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun opløses i medfølgende solvens.
 • Må kun fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til brug ved hæmodialyse.

 

Holdbarhed 

 • Skal beskyttes mod lys under infusion.

Hæmodialyse 

 • Nyfremstillet opløsning til infusion skal administreres inden for 12 timer ved højst 25 °C.

PAH 

 • Nyfremstillet infusionsvæske skal anvendes inden for 12 timer ved højst 25 °C.
 • Kan opbevares i højst 40 timer i køleskab (2-8 °C) for derefter at blive anvendt inden for 8 timer ved højst 25 °C.
 • Den maksimale opbevaring og brugstid, når der opretholdes en temperatur mellem 2 og 8 °C, må ikke overskride 48 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 1,5 mg
Flolan
036558
1 htgl.a 1,5mg+2 htgl.solvens
1.614,20 1.614,20
(BEGR) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 500 mikrogram
Flolan
018564
1 htgl. + 1 htgl.(solvens)
810,95 810,95
 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...