Botox®

M03AX01
 
 
Botulinum type A-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendelsesområder

Neurologiske sygdomme 

 • Blefarospasme og hemifaciale spasmer og ledsagende fokale dystonier.
 • Spastisk torticollis (cervikal dystoni) .
 • Fokal spasticitet af ankel og fod som følge af infantil cerebral parese i alderen fra 2 år som et supplement til rehabiliteringsbehandling.
 • Spasticitet i arm, håndled, ankel og fod hos voksne som følge af slagtilfælde.
 • Symptomlindring hos voksne patienter, der opfylder kriterierne for kronisk migræne (hovedpine ≥ 15 dage om måneden, hvoraf mindst 8 dage med migræne), og som har udvist utilstrækkeligt respons eller intolerans over for migræneprofylaktiske lægemidler, og hvor medicinoverforbrugshovedpine er udelukket.

 

Blæresygdomme 

 • Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, stærk vandladningstrang og øget vandladningshyppighed hos voksne patienter, som har udvist utilstrækkelig respons over for eller har intolerance over for antikolinerge lægemidler.
 • Urininkontinens hos voksne med neurogen detrusoroveraktivitet som følge af neurogen blære på grund af stabil subcervikal rygmarvsskade eller dissemineret sklerose.

 

Sygdomme i hud og hudadnexer (hår, negle og kirtler) 

 • Persisterende svær primær aksillær hyperhidrose, hvor lokal behandling ikke har været tilstrækkelig.

 

Botulinum type A-toxin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger med kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 enheder, 100 enheder eller 200 enheder Clostridium botulinum type A-toxin. 

Doseringsforslag

Blefarospasme og hemifaciale spasmer 

Voksne 

 • Den anbefalede initialdosis er 1,25-2,5 enheder injiceret i det øvre øjenlågs mediale og laterale musculus orbicularis oculi og det nedre øjenlågs laterale musculus orbicularis oculi. Ekstra steder i pandeområdet, det laterale orbicularis og i det øvre ansigtsområde kan også injiceres, hvis spasmer her påvirker synet.
 • Initialdosen må ikke overstige 25 enheder pr. øje. Til behandling af blefarospasme må den totale administrerede dosis ikke overstige 100 enheder hver 12. uge

 

Spastisk torticollis 

 • Der gives efter individuel vurdering 50-100 (-200) enheder fordelt på flere injektionssteder i relevante muskelgrupper. (På hvert injektionssted bør ikke gives mere end 50 enheder).
 • En samlet dosis på 300 enheder pr. behandling bør ikke overskrides.
 • Der bør gå mindst 12 uger mellem behandlingerne.
 • Se i øvrigt indlægsseddel eller speciallitteratur.

 

Spasticitet i arm, håndled, ankel og fod 

Voksne 

 • Individuelt.
 • Arm og håndled: 10-60 enheder pr. muskelgruppe fordelt på 1-2 injektionssteder, samlet dosis for hver behandlingsserie typisk 100-240 enheder.
 • Ankel og fod: 25-75 enheder pr. muskelgruppe fordelt på 1-3 injektionssteder. Den maksimale anbefalede dosis ved en behandling er 400 enheder.
 • Der må tidligst gives reinjektion efter 12 uger.

 

Cerebral parese 

 • Se speciallitteratur.

 

Fokal spasticitet af ankel og fod i forbindelse med infantil cerebral parese
Børn > 2 år 

 • Individuelt dog maksimalt 8 enheder/kg legemsvægt eller 300 enheder, afhængig af hvad der er lavest fordelt på flere injektionssteder. Ved behandling af begge underekstremiteter bør den totale dosis ikke overstige 10 enheder/kg legemsvægt eller 340 enheder, afhængig af hvad der er lavest. Hemiparese: Den initiale anbefalede dosis er 4 enheder/kg legemsvægt i den afficerede ekstremitet. Diplegi: Den initiale anbefalede dosis er 6 enheder/kg legemsvægt fordelt på de afficerede ekstremiteter.
 • Behandlingen kan gentages med mindst 12 ugers intervaller.

 

 

Aksillær hyperhidrose 

 • 50 enheder intradermalt pr. aksil fordelt på flere steder.
 • Behandlingen kan gentages med mindst 16 ugers intervaller.

 

Overaktiv blære 

Voksne 

 • 100 enheder fordelt som injektioner 20 steder i detrusormusklen.
 • Klinisk forbedring forekommer sædvanligvis inden for 2 uger.
 • Ny injektion bør overvejes hos patienter, hvor den kliniske virkning af den foregående injektion er aftaget, dog tidligst 3 måneder efter den foregående blæreinjektion.

 

Urininkontinens som følge af neurogen detrusoroveraktivitet 

Voksne 

 • 200 enheder som injektioner 30 steder i detrusormusklen.
 • Klinisk forbedring forekommer sædvanligvis inden for 2 uger.
 • Ny injektion bør overvejes hos patienter, hvor den kliniske virkning af den foregående injektion er aftaget, dog tidligst 3 måneder efter den foregående blæreinjektion.

 

Kronisk migræne 

 • Individuelt.
 • Op til 155-195 enheder i.m.
 • Injektionerne bør fordeles hen over 7 specifikke muskelområder i hoved/nakke som injektioner a 5 enheder på 31 eller op til 39 injektionssteder.

 

Bemærk: 

 • De angivne enheder gælder udelukkende for dette præparat og kan ikke overføres på andre botulinum type A-toxin-præparater.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 12 år. Der er dog begrænset erfaring ved behandling af blefarospasme/halvsidig facialisspasme, cervikal dystoni eller aksillær hyperhidrose hos børn og unge mellem 12-17 år.
 • Kronisk migræne bør diagnosticeres af speciallæge i neurologi, og præparatet kun administreres under supervision af neurologer med erfaring i behandling af kronisk migræne.
 • Ved behandling af voksne patienter, herunder ved behandling af flere indikationer, bør den maksimale kumulative dosis ikke overstige 400 enheder i et 12 ugers interval.
 • Der foreligger begrænsede kliniske data fra ældre > 65 år og som, efter slagtilfælde, er behandlet med botulinum for spasticitet i ankel og fod.

Kontraindikationer

 • Infektion ved det påtænkte injektionssted.
 • Ved behandling af blæredysfunktion: Urinvejsinfektion. Patienter med akut urinretention og som ikke kateteriserer rutinemæssigt, eller patienter, som ikke er villige og/eller i stand til at initiere kateterisering efter behandling, hvis det er nødvendigt.
 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller - atrofi, ved amyotrofisk lateral sklerose samt ved perifere neuromuskulære forstyrrelser.
 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin væk fra administrationsstedet, herunder:
  • muskelsvaghed
  • dysfagi
  • dyspnø
  • respirationssvigt
  • respirationsophør
  • aspirationspneumoni - i nogle tilfælde med fatalt udfald.
   Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal der omgående iværksættes passende symptombehandling.
 • Forsigtighed ved blødningsforstyrrelser og/eller ved samtidig brug af AK-behandling eller andre stoffer med antikoagulerende effekt.
 • Patienter, der tidligere har været ubevægelige eller inaktive, skal mindes om, at genoptræning skal ske gradvist efter injektion af botulinum toxin.
 • Mænd med overaktiv blære og symptomer på urinvejsobstruktion.
 • Ved behandling af urininkontinens, som skyldes neurogen detrusoroveraktivitet: Forsigtighed ved cystoskopi. Hos patienter, som ikke kateteriserer, skal resturinvolumen efter tømning vurderes, da kateterisering kan blive nødvendig. Der kan forekomme autonom dysrefleksi i forbindelse med proceduren. Omgående medicinsk behandling kan være nødvendig.
 • Der er en øget risiko for antistofdannelse ved høje doser, og når intervallerne mellem injektionerne er korte. For alle indikationer skal intervallet mellem injektionerne være mindst 3 måneder, og der må ikke gives boosterinjektioner.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er reversible.  

Højere doser kan være forbundet med flere bivirkninger med muskelsvaghed i injektionsområdet. Generelt kan der forekomme smerter og ubehag på indstiksstedet samt feber og influenzalignende symptomer. Efter administration af botulinum toxin nær thorax er der rapporteret pneumothorax, som blev sat i forbindelse med injektionsproceduren. Forsigtighed er påkrævet ved injektion i nærheden af lungerne, især lungespidserne, eller andre sårbare anatomiske strukturer.  

Desuden er der rapporteret synkebesvær, hudkløe, lokal muskelsvaghed og leverpåvirkning. I meget sjældne tilfælde udtalt muskelsvaghed, anafylaktisk reaktion og aspirationspneumoni pga. spredning af toxin. Lateral hævelse af øjenbryn (Mefisto-øjenbryn) er også rapporteret. I øvrigt varierer bivirkningerne i forhold til anvendelsesområdet. Ved bivirkninger anbefales revurdering af dosis og lokalisation for injektion.  

Bemærk: Da bivirkninger og hyppigheder er angivet lidt forskelligt for de 3 botulinum-præparater, er oversigten her en sammenfatning af dem alle. Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

 

 • Blefarospasme og hemifaciale spasmer:
  • Meget almindelige bivirkninger: Ptosis.
  • Almindelige bivirkninger: Tørre øjne, svaghed af ansigtsmuskler, dobbeltsyn, tåreflåd, hævede øjenlåg, hovedpine, uskarpt syn, synsforstyrrelser, mundtørhed, synkebesvær, øjenlågslammelse, conjunctivitis, overfladisk punktformig keratitis, fotofobi, lagoftalmi, øjenirritation og ansigtsødem.
  • Ikke almindelige bivirkninger: Facialisparese, oftalmoplegi, entropion, hududslæt, træthed.
  • Meget sjældne bivirkninger: Cornea-ulceration.
 • Torticollis:
  • Meget almindelige bivirkninger: Synkebesvær, øvre luftvejsinfektioner.
  • Almindelige bivirkninger: Svaghed af nakkemuskler, talebesvær, præsynkope, svimmelhed, mundtørhed, kvalme, hyperhidrose, muskelsvækkelse, rygsmerter.
  • Ikke almindelige bivirkninger: Hovedpine, mundtørhed, dobbeltsyn, sløret syn, dysfoni, dyspnø, tremor, øjensmerter, ptosis, diaré, opkastning, colitis, hududslæt, erytem, pruritus, myalgi og asteni.
  • Sjældne bivirkninger: Respiratoriske sygdomme som åndingsbesvær, aspiration.
 • Cerebral parese:
  • Meget almindelige: Virusinfektion og øreinfektion.
  • Almindelige: Myalgi, muskelsvaghed, faldtendens, somnolens, paræstesier, hududslæt, inkontinens, smerter ved injektionsstedet.
 • Fokal spasticitet af ankel og fod som følge af infantil cerebral parese:
  • Almindelig: Myalgi, urininkontinens, influenzalignende symptomer, reaktioner på indstiksstedet, gangforstyrrelser, træthed, fald.
  • Ikke almindelig: Kraftesløshed.
 • Aksillær hyperhidrose:
  • Almindelige bivirkninger: Dyspnø, kompensatorisk hyperhidrose, smerter i skulder og nakke, nervøsitet, hovedpine, rødme, pruritus, muskelsvaghed, artropati.
  • Ikke almindelige bivirkninger: Svimmelhed, paræstesi.
  • Sjældne bivirkninger: Allergiske hudreaktioner.
 • Spasticitet i arm:
  • Almindelige: Øget muskeltonus, svaghed i armmusklerne, smerter i ekstremitet, skader på grund af uheld og fald, purpura, reaktioner og ubehag ved indstiksstedet.
 • Overaktiv blære:
  • Meget almindelig: Urinvejsinfektion, dysuri.
  • Almindelig: Urinretention, forhøjet resturinvolumen (PVR)*, hyppig vandladning, bakteriuri, leukocyturi.
 • Urininkontinens som følge af neurogen detrusoroveraktivitet:
  • Meget almindelig: Urinvejsinfektion, urinretention, bakteriuri, leukocyturi.
  • Almindelig: Insomni, obstipation, muskelsvækkelse, muskelspasme, hæmaturi*, dysuri*, blæredivertikel , træthed, gangforstyrrelse,autonom dysrefleksi*, fald.
 • Kronisk migræne:
  • Almindelig: Hovedpine, migræne, facialisparese, ptosis, pruritus, udslæt, nakkesmerter, myalgi, muskuloskeletale smerter, muskuloskeletal stivhed, muskelspasmer, muskelstramhed, muskelsvaghed, smerter ved indstiksstedet.
  • Ikke almindelige: Smerter i huden, kæbesmerter, dysfagi.
 • Fokal spasticitet i øvre ekstremiteter:
  • Almindelige bivirkninger: Oral paræstesi, kvalme, purpura, muskelsvaghed, mundtørhed.
  • Ikke almindelige bivirkninger: Depression, søvnløshed, hypæstesi, hovedpine, paræstesi, koordinationsbesvær, hukommelsesbesvær, svimmelhed, ortostatisk hypotension, dermatitis, hudkløe, hududslæt, artralgi, bursit, kraftesløshed, perifert ødem, hypæstesi, kvalme, myalgi, asteni.
 • Fokal spasticitet i øvre ekstremiteter hos børn med cerebral parese i alderen > 2 år:
  • Almindelig: Muskelsvaghed, smerter i ekstremiteter, Influenzalignende sygdom, asteni, træthed, blå mærker på injektionsstedet, hududslæt.
  • Ikke almindelig: Myalgi, Ubehag på injektionsstedet (eksem, smerter, udslæt, hævelse).
 • Kronisk hypersalivation
  • Almindelige bivirkninger: Paræstesier, mundtørhed, synkebesvær.
  • Ikke almindelige bivirkninger: Taleforstyrrelser, tyktflydende mundvand, smagsforstyrrelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4123

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Karantæne: udført af autoriseret sundhedsperson 1 døgn; i andet regi 4 måneder)

Farmakodynamik

 • Blokerer frigørelsen af acetylkolin fra de præsynaptiske nerveender.
 • Dette fremkalder en kemisk denervering, som fører til lokal muskelparalyse.
 • Virkningen indtræder efter 2-8 dage. Virkningsvarighed 2-12 uger, men kan dog holde signifikant længere (< 5 måneder).

Farmakokinetik

Egentlige farmakokinetiske undersøgelser er ikke udført. Den systemiske absorption er sandsynligvis ringe ved terapeutiske doser. Metaboliseres sandsynligvis via proteaser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

 • Pulveret opløses i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske, se medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk: Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas skal inaktiveres med 0,5 % hypochloritopløsning inden bortskaffelsen.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) eller i fryser (≤ -5°C).
 • Brugsfærdig injektionsvæske er holdbar i op til 5 dage i køleskab (2-8°C) under forudsætning af, at rekonstitution/fortynding er foretaget under validerede aseptiske forhold.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Deneofplur) pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder 026491
1 stk.
1.585,05 1.585,05
(NBS) (Deneofplur) pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 002853
1 stk.
2.525,95 2.525,95
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (Orifarm) 070915
1 stk.
2.242,30 2.242,30
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 196735
1 stk.
2.339,75 2.339,75
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (2care4) 588355
1 stk.
2.240,95 2.240,95
(NBS) (Deneofplur) pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 004109
10 stk.
25.107,90 2.510,79
(NBS) (Deneofplur) pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 095092
1 stk.
5.035,05 5.035,05
(NBS) (Deneofplur) pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 518401
6 stk.
30.126,10 5.021,02

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4123. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25:179-87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635276 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

31.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...