Methotrexate "Pfizer"

L01BA01
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Bredt spektrum af maligne lidelser, især brystkræft, blærecancer, choriokarcinomer, hoved-halscancer, lymfomer og leukæmier.

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Doseringen er individuel og baseres på patientens legemsoverflade eller -vægt. Ved svær overvægt eller kraftig væskeophobning bør doseringen baseres på ideel kropsvægt. 

 

Forskellige doseringsskemaer anvendes. 

 • I lavdosisområdet gives 10-40 mg/m2 legemsoverflade i.v. eller i.m. 1-2 gange ugentlig, i reglen kombineret med andre cytostatika.
 • I højdosisområdet anvendes 500 mg - 5 g/m2 legemsoverflade som i.v. injektion eller infusion, se produktresumé.
  Højdosisbehandling efterfølges af indgift af 15 mg calciumfolinat/m2 legemsoverflade hver 6. time i 1-3 døgn. Første calciumfolinatdosis gives almindeligvis 24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat.

Bemærk: 

 • Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen.
 • Man må sikre høje diureser, og urinen skal holdes alkalisk både før og i 3 dage efter indgift af methotrexat i gramdoser.
 • S-methotrexat er en værdifuld indikator for, hvor længe calciumfolinatbehandlingen bør fortsættes. Se speciallitteratur.
 • Methotrexat kan gives intratekalt i doser på 10-12 mg efter fortynding med ukonserveret isotonisk natriumchlorid, se speciallitteratur.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Beregning af ideel kropsvægt: Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-20 ml/min.

  Elimination af methotrexat er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 20-50 ml/min.

  Dosis skal nedsættes til 50 % af normaldosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Knoglemarvsinsufficiens.
 • Alkoholmisbrug.

Forsigtighedsregler

 • Relative kontraindikationer ved højdosisbehandling er ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Forsigtighed ved insulinafhængig diabetes, da der er registreret levercirrose uden transaminase stigninger under behandling.
 • Orale ulcera og kendt aktiv gastro-intestinal ulcussygdom.
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Der er registreret tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) med letal udgang, oftest i kombination med immunsuppressive lægemidler. Differential diagnosticering af immunsvækkede patienter med nye eller forværrede neurologiske symptomer bør overvejes.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. Doser, der overstiger 20 mg om ugen, kan være forbundet med signifikant stigning i toksicitet, især knoglemarvssuppression.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Kvalme, Opkastning, Orale ulcera
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Diarré, Glossitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfom, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastroenteritis
Lever og galdeveje Biliær cirrose, Hepatotoksicitet, Leverfibrose
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster, Infektioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Afasi, Encefalopati, Hemiparese, Parese, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Infertilitet, Oligospermi, Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis, Pleuraekssudat Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hypoglobulinæmi, Megaloblastisk anæmi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation, Melæna
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Sårhelingskomplikationer
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Diabetes
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion Døsighed
Nyrer og urinveje Anuri Dysuri
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose Hoste, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura Acne, Hudkløe, Hududslæt, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Eosinofili, Lymfadenopati
Hjerte Pericarditis, Perikardieansamling
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Forbigående blindhed
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese, Megacolon Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Pludselig død
Undersøgelser Nedsat plasma-albumin
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Nyrer og urinveje Hæmaturi Cystitis
Det reproduktive system og mammae Impotens Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudnoduli, Negleforandringer
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Neurotoksicitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme)
Nyrer og urinveje Proteinuri
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Vaskulære sygdomme Ødemer  ( på administrationsstedet)

Psoriasislæsioner kan forværres af UV-stråling ved samtidig behandling med methotrexat. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Methotrexate "Pfizer"
 • Probenecid og trimethoprim kan øge koncentrationen af methotrexat, og kombinationen bør undgås.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske stoffer, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter.  

 

Produktresumeét angiver derudover, at mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. Denne forholdsregel for mænd synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive lægemiddelstofs egenskaber. Der er ikke humane data, som understøtter anbefalingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Methotrexate "Pfizer". Der er potentiel risiko for additive hepatotoxiske virkninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Methotrexate "Pfizer".  

Der er potentiel risiko for additive hepatotoxiske virkninger. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (calciumfolinat), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarm-kanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terapeutisk koncentration i cerebrospinalvæsken nås kun ved høje i.v. doser eller efter intratekal injektion.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-15 timer efter højdosis parenteral administration.
 • 80-90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20 % udskilles med galden med udtalt enterohepatisk cirkulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,4-9.

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske, Ringer-chloridinfusionsvæske og Rheomacrodex® 100 mg/ml med Natriumklorid. Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 523244
2 ml
190,40 95,20

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...