Betaferon®

L03AB08
 
 

Interferon beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-colistamme; human interferonanalog, der afviger fra det humane interferon-beta ved, at det ikke er glykosyleret, ved at det mangler aminosyren methionin i position 1 og ved at have serin i stedet for cystein i position 17. Virker antiviralt og immunregulerende. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.
 • Sekundær progressiv MS med aktiv sygdom i form af attakker eller hurtig progression.

 

Interferon beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Efter rekonstitution indeholder 1 ml 0,25 mg (8 mill. IE) rekombinant interferon-beta-1b. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 0,25 mg (8 mill. IE) s.c. hver 2. dag.
 • Initial behandling med 0,0625 mg (2 mill. IE) s.c. hver 2. dag i de første 2-3 behandlingsuger kan evt. reducere bivirkninger.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 12 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for interferoner
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen.
  • myelosuppression.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Øget muskeltonus Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Pludselig vandladningstrang
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Takykardi
Det endokrine system Hypotyroidisme
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Vægtændring
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Impotens Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni*
Lever og galdeveje Hepatitis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser, Suicidaladfærd
Nyrer og urinveje Nefrotisk syndrom
Hud og subkutane væv Hyperpigmentering og misfarvning af huden
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Kardiomyopati
Det endokrine system Hypertyroidisme
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus
Psykiske forstyrrelser Angst, Anorexia nervosa, Depression
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Kapillær lækagesyndrom, Pulmonal hypertension**

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati (TMA), der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. Derudover er set tilfælde af hæmolytisk anæmi (HA). Disse bivirkninger kan forekomme fra uger til flere år efter start af behandling med interferon-beta. 

** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren. Der foreligger dog ingen kliniske undersøgelser, men forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund:  

Fortsat behandling under graviditet bør vurderes hos den enkelte patient under hensyntagen til det kliniske forløb. 

 

Der synes data (der er usikkerhed om graden af overlap af studiepopulationer) for omkring 1.300 levende fødte børn eksponeret for interferon beta-1a/1b i første trimester uden tegn til overhyppighed af medfødte misdannelser. Data er forbundet med nogen usikkerhed. 

 

Et farmakoepidemiologisk studie fra Finland og Sverige beskriver 14 medfødte misdannelser blandt 718 levendefødte børn eksponerede for interferon beta - dette er betryggende lavt. Der var ikke tegn på overhyppighed af lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel. Man har i dette studie dog defineret eksponering som indløsning af en recept i en periode på 6 måneder før graviditeten eller på et tidspunkt i løbet af graviditeten. Dette er er ret dårlig opløsningsgrad af eksponeringsdata, som kompromitterer fortolkningen. Der er formentligt kun et ubetydeligt overlap med den population, som er beskrevet nedenfor. 

 

Data fra et pharmacovigilance studie, som kombinerer data fra mange producenter i 26 europæiske lande, beskriver knapt 600 levendefødte børn eksponeret i første trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Studiet adskiller ikke interferon beta-1a og -1b i forhold til eksponering. Kvaliteten af disse data er dog kompromitteret af et meget stort loss-to-follow-up (61 %), og nogen uklarhed i forhold til indsamling af observationerne.  

 

Men studiet er alt andet lige betryggende i forhold til uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4275, 4276, 4680, 4681, 4827, 5284

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for overførsel af interferon beta-1b til modermælken. Ekstrapoleret for data fra interferon beta-1a skønnes det ikke sandsynligt, at interferon beta-1b overføres til modermælk i klinisk betydende mængde. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 50 % efter s.c. indgift. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 7,1-7,8. 

  

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

Pulveret opløses, uden omrystning, i 1,2 ml af medfølgende solvens. 


Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 3 timer opbevaret i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,25 mg(8mill IE)/ml 548121
15 sæt m. spr nåle og adapter
6.558,65 437,24 218,62

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5284. Marta Korjagina, Katja M Hakkarainen, Sarah Burkill et al. Prevalence of adverse pregnancy outcomes after exposure to interferon beta prior to or during pregnancy in women with MS: Stratification by maternal and newborn characteristics in a register-based cohort study in Finland and Sweden. Mult Scler Relat Disord. 2021; 48, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33429303/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


4827. Hellwig K, Geissbuehler Y, Sabidó M et al. Pregnancy outcomes in interferon-beta-exposed patients with multiple sclerosis: results from the European Interferon-beta Pregnancy Registry. J Neurol. 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32100126 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4276. Thiel S, Langer-Gould A et al. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry.. Mult Scler. 2016; 22(6):801-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920382 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4680. Coyle PK, Sinclair SM, Scheuerle AE et al. Final results from the Betaseron (interferon β-1b) Pregnancy Registry: a prospective observational study of birth defects and pregnancy-related adverse events. BMJ Open. 2014; 4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821713 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4681. Hellwig K, Haghikia A, Rockhoff M et al. Multiple sclerosis and pregnancy: experience from a nationwide database in Germany. Ther Adv Neurol Disord. 2012; 5:247-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22973421 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4275. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. Multiple sclerosis, immunomodulators, and pregnancy outcome: a prospective observational study. Mult Scler. 2009; 15(9):1037-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692433 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

31.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...