Iopidine®

S01EA03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk, formentlig ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel. Clonidinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Øjendråber 5 mg/ml. Korttidssupplement ved kronisk glaukom hos patienter på maksimal tolereret medicinsk terapi, som har brug for yderligere intraokulær trykreduktion for at udsætte laserbehandling eller glaukomkirurgi.
  Hvis præparatet gives til patienter, som allerede får to vandige tryknedsættende præparater (fx en prostaglandinanalog og en β-blokker), ses ikke nødvendigvis nogen yderligere effekt
 • Øjendråber 10 mg/ml. Nedsætter eller forhindrer postoperativ stigning af det intraokulære tryk, som opstår hos patienter efter katarakt- og laserkirurgi i det forreste segment.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg apraclonidin (som hydrochlorid).
Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg (éngangspipetter) apraclonidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Øjendråber 5 mg/ml 

 • 1 dråbe 3 gange dgl.
 • Da behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Da effekten aftager med tiden, bør behandlingstiden ikke overstige 1 måned.Øjendråber 10 mg/ml 

Voksne 

 • 1 dråbe i det øje, som skal opereres, 1 time før kirurgi og laserkirurgi påbegyndes, og 1 dråbe straks efter afsluttet kirurgi.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger:  

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • behandling med MAO-hæmmere, sympatomimetika eller tricykliske antidepressiva
 • allergi over for indholdsstofferne
 • Må ikke bruges til børn: Reaktioner, herunder letargi, bradykardi og nedsat iltmætning er rapporteret hos nyfødte og spædbørn under 1 år, selv ved en enkelt dosis apraclonidin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved angina pectoris
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Kontrol af det intraokulære tryk og synsfelt bør foretages jævnligt
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi Pupildilatation, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis, Tørhed i næsen
Hud og subkutane væv Dermatitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi Palpitationer
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion, Keratitis, Konjunktival blødning, Konjunktival vaskulær lidelse, Korneale infiltrater, Nedsat intraokulært tryk, Ptose, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Synstab, Uveitis, Øjensmerter Blefaritis, Fotofobi, Konjunktivalt ødem, Øjenkløe, Øjenlågserytem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Ansigtsødem, Periorbitalt ødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet, Somnolens Abnorme drømme, Irritabilitet, Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Astma Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Hudafskalning  (af huden på øjenlåget)
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulde- eller varmefølelse
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hypæstesi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halsirritation, Smerter i thorax
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Hypertension

Interaktioner

 • Risikoen for betydende interaktioner synes lille grundet det lave systemiske optag af apraclonidin ved lokal administration
 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne
 • Da apraclonidin kan nedsætte puls og blodtryk, bør patienter i samtidig behandling for hjerte-karlidelser jævnligt have målt puls og blodtryk.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Selektiv adrenerg α2-receptoragonist uden signifikant membranstabiliserende (lokalanæstetisk) aktivitet. Reducerer det intraokulære tryk med minimal effekt på kardiovaskulære parametre. Den tryksænkende effekt beror formentlig på en nedsat kammervandsproduktion.
 • Virkningen indtræder normalt i løbet af 1 time.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 3-5 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 161950
5 ml
263,40 52,68 15,80
(B) øjendråber, opløsning 10 mg/ml 124685
12 x 2 x 0,25 ml
767,25 127,88 63,94

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...