Iopidine®

S01EA03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk, formentlig ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel. Clonidinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Øjendråber 5 mg/ml. Korttidssupplement ved kronisk glaukom hos patienter på maksimal tolereret medicinsk terapi, som har brug for yderligere intraokulær trykreduktion for at udsætte laserbehandling eller glaukomkirurgi.
  Hvis præparatet gives til patienter, som allerede får to vandige tryknedsættende præparater (fx en prostaglandinanalog og en β-blokker), ses ikke nødvendigvis nogen yderligere effekt
 • Øjendråber 10 mg/ml. Nedsætter eller forhindrer postoperativ stigning af det intraokulære tryk, som opstår hos patienter efter katarakt- og laserkirurgi i det forreste segment.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg apraclonidin (som hydrochlorid).
Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg (éngangspipetter) apraclonidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Øjendråber 5 mg/ml 

 • 1 dråbe 3 gange dgl.
 • Da behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Da effekten aftager med tiden, bør behandlingstiden ikke overstige 1 måned.Øjendråber 10 mg/ml 

Voksne 

 • 1 dråbe i det øje, som skal opereres, 1 time før kirurgi og laserkirurgi påbegyndes, og 1 dråbe straks efter afsluttet kirurgi.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger:  

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • behandling med MAO-hæmmere, sympatomimetika eller tricykliske antidepressiva
 • allergi over for indholdsstofferne
 • Må ikke bruges til børn: Reaktioner, herunder letargi, bradykardi og nedsat iltmætning er rapporteret hos nyfødte og spædbørn under 1 år, selv ved en enkelt dosis apraclonidin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved angina pectoris
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Kontrol af det intraokulære tryk og synsfelt bør foretages jævnligt
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Okulær hyperæmi, Pupildilatation, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Rhinitis, Tørhed i næsen.
Dermatitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Bradykardi.
Conjunctivitis, Corneaerosion, Keratitis, Konjunktival blødning, Konjunktival vaskulær lidelse, Korneale infiltrater, Nedsat intraokulært tryk, Ptosis, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Synstab, Uveitis, Øjensmerter.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Ansigtsødem, Periorbitalt ødem.
Kontaktdermatitis.
Koordinationsbesvær, Paræstesier.
Nervøsitet, Somnolens.
Astma.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi.
Dyspnø.
Ikke kendt Hypersensitivitet.
Depression.
Hypertension.

Interaktioner

 • Risikoen for betydende interaktioner synes lille grundet det lave systemiske optag af apraclonidin ved lokal administration
 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne
 • Da apraclonidin kan nedsætte puls og blodtryk, bør patienter i samtidig behandling for hjerte-karlidelser jævnligt have målt puls og blodtryk.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Selektiv adrenerg α2-receptoragonist uden signifikant membranstabiliserende (lokalanæstetisk) aktivitet. Reducerer det intraokulære tryk med minimal effekt på kardiovaskulære parametre. Den tryksænkende effekt beror formentlig på en nedsat kammervandsproduktion.
 • Virkningen indtræder normalt i løbet af 1 time.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 3-5 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud.  

Indholdsstoffer

Apraclonidinøjendråber, opløsning  5 mg/mløjendråber, opløsning  10 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Andre:
Natriumacetat : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 10 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 161950
5 ml
264,30 15,86
(B) øjendråber, opløsning 10 mg/ml 124685
12 x 2 x 0,25 ml
770,05 64,17

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...