Arthrotec®

Arthrotec Forte
M01AB55
 
 

Kombination af diclofenac (Non-steroidt antiinflammatorisk middel) og misoprostol, som er en syntetisk prostaglandin E1-analog med ventrikelsekretionshæmmende og mucosabeskyttende virkning. 

Anvendelsesområder

Reumatiske sygdomme, og andre inflammatoriske lidelser, med stort behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastro-duodenale ulcera. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol.
Arthrotec® Forte, tabletter. 1 tablet indeholder 75 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol. 

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 50 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol.
Arthrotec® Forte, tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 75 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. 2-3 gange dgl. eller 1 forte tabl. 2 gange dgl. Bør indtages umiddelbart efter et måltid.  

 

Bemærk:  

 • Tabletter med modificeret udløsning:
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Må ikke tygges, knuses eller opløses.
  • Tages til et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Perifer arteriel eller cerebrovaskulær sygdom
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Diclofenac 

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Det frarådes at anvende diclofenac til patienter med tidligere AMI pga. speciel forøget mortalitetsrisiko. Selv behandling i mindre end én uge er associeret med øget risiko for død og for fornyet AMI hos personer med tidligere AMI. En forøget risiko er også påvist blandt hjerteraske. Studiet viste ligeledes, at diclofenac blandt de hyppigst anvendte NSAID udgør den største risiko for hjertebivirkninger (sammenlignet med ibuprofen og naproxen og de øvrige NSAID i én samlet gruppe). Skønsvis er risikoen på højde med rofecoxib og celecoxib.
  Se endvidere NSAID.

Misoprostol 

 • Svær arteriosklerose og malign sygdom i den øvre mave-tarm-kanal. Bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker.
 • Misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet. Kvinder i den fertile alder bør derfor kun behandles, hvis der anvendes sikker antikonception, og graviditet er udelukket. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres.
 • Gastro-intestinal blødning, ulceration og perforation er set ved samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Særlig forsigtighed bør udvises ved prædisposition for diarré, fx patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol ikke indtages med mad og antacida, der indeholder magnesium.
 • Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og motorkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Opkastning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kuldegysninger
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Vaginitis Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Colitis, Hæmatemese, Pancreatitis Glossitis
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Psykiske forstyrrelser Mareridt
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi
Hjerte Kounis syndrom
Øjne Synstab
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation, Tungeødem Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose Irritabilitet
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis, Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Se endvidere NSAID.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Arthrotec®, komb.

Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for abort på grund af misoprostols uteruskontraherende effekt. Graviditet bør undgås under behandlingen. For kombinationspræparatet er der data for ca. 70 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for diclofenac er ca. 1 %. Der er utilstrækkelige data for misoprostol. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Arthrotec®.Risikoen for gastrointestinale gener øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Arthrotec®. 

Risikoen for gastrointestinale gener øges. 

Forgiftning

Diclofenac: Se NSAID (forgiftninger)

Farmakodynamik

Diclofenac 

 • NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).

Misoprostol 

 • Binder sig til specifikke prostaglandinreceptorer på parietalcellen. Hæmmer såvel ventriklens basalsekretion som stimuleret sekretion udløst af histamin, pentagastrin, føde eller kaffe. Misoprostol beskytter mucosa ved at øge mucus- og hydrogencarbonatsekretionen.

Farmakokinetik

Diclofenac 

 • Absorberes fuldstændigt. Biotilgængelighed ca. 50 % pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C9 til inaktive eller svagt aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Misoprostol 

 • Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit, misoprostolsyre.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (misoprostolsyre).
 • Misoprostolsyre metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter (misoprostolsyre).

Tabletterne er formuleret således, at diclofenac er indesluttet i den enterosolubilt overtrukne kerne, og misoprostol findes i det omsluttende lag.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bør opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg, Pfizer  Ingen kærv
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg, Pfizer (2care4)  kærv: ikke oplyst
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg, Pfizer  Ingen kærv
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg, Pfizer (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg, Pfizer (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg
Diclofenac (50 mg)
Misoprostol (0,200 mg)
Andre
75+0,2 mg
Diclofenac (75 mg)
Misoprostol (0,200 mg)
Andre
75+0,2 mg  (Orifarm)
Diclofenac (75 mg)
Misoprostol (0,200 mg)
Andre
50+0,2 mg  (2care4)
Diclofenac (50 mg)
Misoprostol (0,200 mg)
Andre
75+0,2 mg  (2care4)
Diclofenac (75 mg)
Misoprostol (0,200 mg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (forte)  (kan dosisdisp.) 431759
20 stk. (blister)
165,60 8,28 11,04
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 533657
20 stk. (blister)
170,35 8,52 11,36
(A) tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg (kan dosisdisp.) 154708
100 stk. (blister)
412,00 4,12 8,24
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (forte)  (kan dosisdisp.) 431783
100 stk. (blister)
291,95 2,92 3,89
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (forte)   (Orifarm) (kan dosisdisp.) 110309
100 stk. (blister)
450,40 4,50 6,01
(A) tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 455320
100 stk. (blister)
410,65 4,11 8,21
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 547767
100 stk. (blister)
452,05 4,52 6,03

Foto og identifikation

Foto

Tabletter med modificeret udløsning  50+0,2 mg

Præg:
SEARLE, A, 1411
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg
 
 
 

Tabletter med modificeret udløsning  75+0,2 mg  forte

Præg:
SEARLE, A, 75, 1421
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg forte
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...