Solu-medrol®

Solu-Medrol lactosefri
H02AB04
 
 
Syntetisk glukokortikoid i vandopløselig form.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (uden konservering). 1 hætteglas indeholder 40 mg methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (uden konservering). 1 to-delt hætteglas indeholder 40 mg eller 125 mg methylprednisolon (som natriumsuccinat). 

Doseringsforslag

Individuelt og afhængigt af sygdommens art og aktivitet. Doseringsforslag ved udvalgte indikationer: 

 

Forebyggelse mod kvalme ved cytostatikabehandling 

 • Svær emetogen kemoterapi. 250 mg givet i.v. over 5 min. 1 time inden kemoterapi.
  Gentag dosis ved påbegyndelse af kemoterapi samt ved afslutning af kemoterapi.
 • Moderat emetogen kemoterapi. 250 mg givet i.v. over 5 min. 1 time før kemoterapi.
  Gentag dosis ved påbegyndelse af kemoterapi samt ved afslutning af kemoterapi.
  Ved samtidig behandling med neurokinin1-receptorantagonist reduceres dosis til 50%.

 

Anafylaktisk shock 

 • Voksne. 80-125 mg i.v.
 • Børn. 2 mg/kg i.v.

 

Bemærk: 

Intramuskulær injektion bør gives dybt i de store muskler for at undgå lokal vævsatrofi. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

  Solu-Medrol®: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 mg og 1 g er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Systemisk anvendelse: glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Solu-Medrol®: pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 mg og 1 g er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt
 • Intratekal eller epidural anvendelse.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 40 mg kan indeholde lactose fra kvæg og kan derfor også indeholde sporstoffer af komælksprotein. Formuleringer indeholdende lactose skal undgås ved mælkeallergi. Formuleringen uden lactose er markeret med teksten "lactosefri" på yderpakning og hætteglassets etiket.

Forsigtighedsregler

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- og svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 anbefales antiresorptiv behandling, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Tromboembolier er forekommet ved brug af glukokortikoider. Forsigtighed ved tromboemboliske sygdomme og risikofaktorer for udvikling af tromboemboli.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Børn og unge: Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges. Opmærksomhed på øget risiko for visse bivirkninger som pancreatitis ved højdosisbehandling og særlig risiko for pseudotumor cerebri ved længerevarende behandling.

 

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider. Synacten-test er et vigtigt værktøj i diagnosticeringen heraf.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 mg og 1 g indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Bivirkninger

Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige. Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. 

Almindelige (1-10%) Væksthæmning  (hos børn).
Katarakt.
Gastro-duodenale ulcera.
Sårhelingskomplikationer.
Infektioner.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme, Hypokaliæmi, Natriumretention.
Muskelsvaghed, Myopati, Osteoporose.
Acne, Hudatrofi, Purpura.
Hypertension, Perifere ødemer, Væskeretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pateologisk fraktur.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Arytmier, Hjerteinsufficiens  (ved eksisterende hjertesygdom).
Exophthalmus, Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd).
Central serøs chorioretinopati, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Sløret syn.
Forværring af gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis*, Peritonitis.
Hepatitis.
Angioødem, Sløring af infektioner.
Seneruptur.
Acidose, Diabetes mellitus, Dyslipidæmi, Epidural lipomatose  (ved langtidsbehandling med høje doser), Nedsat glucosetolerans.
Artropati, Kramper, Muskelatrofi, Osteonekrose.
Benign intrakraniel trykstigning**, Hukommelsesbesvær.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Personlighedsforstyrrelser, Psykose.
Erytem.
Hypotension.

* Set ved brug af høje doser glukokortikoider til børn. 

** Pseudotumor cerebri kan ses hos børn. Risikoen er størst ved længerevarende behandling og ses ved variationer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af glukokortikoidbehandlingen. 

 • Psykiske forstyrrelser som eufori, depression, psykoser, søvnforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser kan forekomme under behandlingen.
 • Rødme, varme og svedtendens opleves af op til 10% i minutter til timer efter injektion.
 • Blindhed er forekommet efter intralæsional anvendelse omkring ansigt og hoved.
 • LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.
 • Ved intraartikulær injektion kan i sjældne tilfælde ses lokal opblussen af inflammation.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen af glukokortikoider. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for methylprednisolon og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og  loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller  beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi. 
 • Lavdosis hormonal kontraception kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For methylprednisolon er der data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Der er ingen data for graviditetsudfald efter såkaldt pulsterapi, som anvendes ved bl.a. dissemineret sklerose med doser op til 1 g over flere dage. 

Solu-Medrol®: pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 mg og 1 g indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel bør anvendes opløsning uden tilsætning af benzylalkohol, da dette teoretisk kan give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Referencer: 3711, 3878, 4133

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Lokalbehandling, fx intraartikulært, er tilladt. 

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

 

Methylprednisolon som acetat (Depo-Medrol®) 

 • Virkningen indtræder efter 4-24 timer og varer 2-6 uger afhængig af lidelsens art.

Farmakokinetik

Methylprednisolon (Solu-Medrol®) 

 • Succinatesteren spaltes til methylprednisolon, som har en plasmahalveringstid på 3-4 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Udskilles via nyrerne.

 

Methylprednisolon som acetat (Depo-Medrol®) 

 • Indeholder tungtopløselige acetatester af methylprednisolon.
 • Ved injektion deponeres et depot af mikrokrystaller på injektionsstedet, der muliggør en absorption fordelt over flere uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH (efter opløsning) 7-8. 

 

Håndtering 

Pulver til injektionsvæske opløses i medfølgende solvens. Se medfølgende brugsvejledning. Findes i forskellige emballager og med forskellige tilsætningsstoffer: 

 • 40 eller 125 mg i to-delt hætteglas (ikke konserveret).
 • 40 mg i hætteglas (ikke konserveret).
 • 500 mg eller 1 g i hætteglas.

 

Forligelighed ved infusion 

Kan efter rekonstitution blandes med isotonisk natriumchlorid-, glucose- samt natriumchlorid-glucose-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

De brugsfærdige injektions- og infusionsvæsker er kemisk og fysisk stabile i 48 timer ved 2-8ºC, men bør anvendes umiddelbart efter rekonstitution. 

Indholdsstoffer

Methylprednisolonpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 gpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  40 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  40 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  125 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  125 mg  (Paranova Danmark) pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Andre:
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g 465187
1 htgl. + htgl. solvens
780,90 15,62
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg 092694
1 to-delt htgl.+solv. u/kons.
Udgået 03-05-2021
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg 134940
1 htgl. + solv. u/kons.
Udgået 03-05-2021
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg  (laktosefri)  166803
1 htgl. + solv. u/kons.
46,00 23,00
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 40 mg  (laktosefri)  533979
1 to-delt htgl.+solv. u/kons.
47,40 23,70
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg 036431
1 todelt htgl.+solv. u/kons.
112,30 17,97
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 125 mg  (Paranova Danmark) 397856
1 to-delt htgl. + solvens
102,90 16,46
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mg 143347
1 htgl. + solvens
398,85 15,95

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...